Indexació de Llengua, Societat i Comunicació

Bases de dades per a l’avaluació de la qualitat i l’impacte

Carhus plus. Projecte desenvolupat per l’AGAUR. Avalua revistes de ciències socials i humanitats (d’àmbit local, nacional i internacional). La classificació es revisa periòdicament.

CIRC. Classificació de revistes de ciències socials i humanes en funció de la seva qualitat.
Tenen en compte productes d'avaluació existents considerats per les diferents agències d'avaluació nacionals com CNEA i ANECA.

ERIHPLUS"

ERIH PLUS. Ofereix dades bibliogràfiques de revistes d'humanitats i ciències socials en qualsevol llengua, després de superar un procés d'avaluació on s'analitzen nombrosos indicadors de qualitat editorial.

ESCI

ESCI. Emerging Sources Citation Index és un índex de Thompson Reuters inclòs a la Web of Science Core Collection.

Latindex. Té com a objectiu difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accessibles i elevar-ne la seva qualitat.
Miar. Mesura quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en ciències socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades. Reuneix informació clau per a la identificació i avaluació de revistes.

Bases de dades bibliogràfiques

Dialnet. Portal bibliogràfic d’accés gratuït, que té com a objectiu donar més visibilitat a la literatura científica hispana.
ISOC. Base de dades que conté referències bibliogràfiques d’articles publicats a revistes espanyoles de l’àmbit de les ciències socials i humanitats.
Ebscohost. Plataforma que conté múltiples bases de dades especialitzades en diferents matèries. És un producte elaborat per EBSCO Publishing i proporciona el text complet i/o resums d'articles de revistes científiques, llibres de referència i altres publicacions.
Linguistic Bibliography  Base de dades de revistes sobre lingüística.
ResearchBib. Base de dades que indexa i proporciona accés obert a revistes revisades per parells, documents de text complet i congressos.
Traces. Base de dades bibliogràfica sobre llengua i literatura catalanes
ULRICHS. Base de dades de revistes de més de 200 països.

 Portals de revistes d’accés obert

DOAJ. Directori de revistes científiques d’accés obert.

RACO. Portal que conté articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, entre les quals s'inclouen les de la Universitat de Barcelona.
Rcub  Portal de revistes científiques de la Universitat de Barcelona
REDIB REDIB. Red Iberomericana de Innovación y Conocimiento Científico): plataforma d’agregació de continguts científics i acadèmics en format electrònic produïts en l’àmbit iberoamericà.

Portals amb informació sobre copyrights de les revistes

width= Dulcinea. Projecte que té com a objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés dels seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació, i com aquests poden afectar al posterior auto-arxiu a repositoris institucionals o temàtics.

e-Revistas

Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas

width= Sherpa / Romeo. Portal internacional dedicat a l’anàlisi de les condicions de copyright de revistes i editorials

Catàlegs col·lectius i xarxes de biblioteques

CCUC.

Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes

COPAC

Catàleg Col·lectiu de les Universitats del Regne Unit

SUDOC.

Catàleg de recursos de les biblioteques universitàries de França

World Cat-OAIster. 

Xarxa mundial de continguts i serveis per a biblioteques
ZDB. Catàleg de recursos de les biblioteques universitàries d’Alemanya