Avisos

“Reptes de la comunicació especialitzada” (2021)

Tot i que vivim en la societat de la comunicació, no sempre es té prou en compte aquest fenomen en les ciències, malgrat que és la clau de la cultura humana. A la pràctica, en el món en què vivim no saber comunicar adequadament un missatge equival a no ser tingut en compte. Per això volem dedicar aquest monogràfic al món de la comunicació especialitzada en algunes de les seves facetes més rellevants: la comunicació cultural, la social i la científica. Es tracta d'especialitats que, en els darrers anys, s’han enfocat des de diferents perspectives, tècniques i teories interdisciplinàries, molt vinculades a les noves demandes i necessitats de la societat actual.

Com que la comunicació és un fenomen omnipresent, som conscients que no podrem abastar totes les manifestacions de la comunicació, però almenys volem fer-hi un recorregut el més significatiu possible. Per això, es valoraran sobretot els articles que plantegin de forma entenedora per al lector no especialitzat les característiques, els assoliment i els reptes de futur de la comunicació especialitzada en les disciplines esmentades. També es tindran especialment en compte les aportacions que valorin els efectes de la pandèmia de la Covid en el futur de la comunicació.  

La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer del 2021. Podeu enviar els articles seguint les indicacions de l’enllaç següent: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

Francesc Bernat (UB)

 • Arts escèniques, comunicació i societat (2024)

  2023-10-02

  Llengua, societat i comunicació (http://revistes.ub.edu/index.php/LSC) és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua i societat. Té la voluntat expressa de transferir el coneixement interdisciplinari entre llengua i societat a la comunitat científica i també a la societat. D’acord amb aquest objectiu, el propòsit central de la revista és presentar estats de la qüestió sobre diferents connexions entre la llengua i la societat en un sentit ampli. Per aquest motiu, els articles estan escrits per a un públic no expert (estudiants de graus i màsters, investigadors d’altres àrees de coneixement, etc.).

  Les arts escèniques són ancestrals i han seguit existint sempre, tot i l’aparició del cinema, que és tan poderós. I és que veure un esser humà, com respira i com ofereix un acte de vida irrepetible és un regal únic. Dins de les arts escèniques (teatre, dansa, clown, ...) es produeix una comunicació afectiva, íntima i propera; veiem artistes vivint una experiència real en l’ara i l’aquí. Els grans intèrprets es despullen internament i mostren la seva humanitat al màxim nivell, i permeten que es produeixi una transferència cap al públic fent-lo sentir, viure i commoure’s i generant un moviment intern semblant al de la persona que actua.

  Aquest acte humà de transferència permet, també, una certa sanació, que es produeix per molts motius: per la distracció del dia a dia habitual, pels riures, pels plors, per la concentració de l’atenció a l’espectacle, pel coneixement de l’ésser humà i la reflexió interna de cada persona, entre molts altres. Les arts escèniques tenen molt a oferir-nos pel coneixement profund i experiencial de l’ésser humà que impliquen. Com ha dit Peter Brook[1], la neurociència ha començat a comprendre allò que la gent de teatre ha sabut i experimentat des de sempre.

  El número 22 de LSC se centra, doncs, en les arts escèniques, en com es comuniquen en diferents formes i especialitats, i en la relació que generen amb la societat, tot transformant-la. Hi són benvinguts articles de difusió de la recerca en arts escèniques i en els elements que la conformen (llengua, dicció, veu, interpretació, expressió, moviment, dansa, clown,...), i articles que connectin amb àrees de coneixement vinculades al fenomen escènic com la neurociència, la pedagogia, la sociologia o la filologia.

  Es valoraran especialment els articles amb propostes experiencials sobre el treball escènic i els seus camins d’aprenentatge; es valoraran els articles sobre l’estudi d’exemples concrets que despullen els mecanismes escènics i també articles que descriuen treballs que, amb els coneixements de les arts escèniques, han ofert millores a la societat.

  La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer de 2024. Podeu enviar els articles seguint les indicacions de l’enllaç següent: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

   

  [1] https://sites.google.com/site/teatroneuroscienze/books/dialogos-entre-teatro-y-neurociencias-1

  Llegir més sobre Arts escèniques, comunicació i societat (2024)
 • La pràctica de la mediació: models i processos per a la resolució pacífica de conflictes (2023)

  2022-09-29

  La mediació constitueix una de les possibles vies de gestió alternativa dels conflictes. Comporta la intervenció d’una tercera persona, que compta amb els valors d’independència i imparcialitat, en la resolució d’un conflicte o disputa entre dues o més parts. La mediació representa un procediment complex de negociació dels interessos i les voluntats de les parts en contenció, de recerca d’una entesa acceptada i compartida, amb l’objectiu d’evitar acudir als jutjats i delegar en un tercer la potestat de prendre les decisions.

   

  La mediació aspira a empoderar les parts per tal de convertir-les en actors i agents dels seus propis acords. El mediador no ha d’imposar en cap moment la seva pròpia visió o perspectiva parcial de la situació. Fins i tot, és possible que en ocasions arribar a un acord no sigui la finalitat última de la intervenció, sinó més aviat contenir i disminuir el grau de tensió entre els implicats. En essència, la mediació és un procés confidencial i voluntari centrat en la comunicació, el diàleg i el consens. Busca solucionar i prevenir futurs conflictes entre les parts. L’instrument fonamental de la mediació és, per tant, l’ús pragmàticament adequat, estratègic, del llenguatge.

   

  Atesa la rellevància que els processos alternatius de resolució de conflictes està adquirint en el nostre entorn social i polític, el número 21 de la revista LSC se centra en l’activitat professional de la mediació. Hi són benvinguts articles de difusió de diverses àrees de coneixement, com el dret, la psicologia, la lingüística, etc. Es valoraran especialment els articles que plantegin de forma entenedora per al lector no especialitzat la pràctica de la negociació i regulació del conflicte.

   

  La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer de 2023. Podeu enviar els articles seguint les indicacions de l’enllaç següent: 

  http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

                                                                                                             Coordinació: Carolina Figueras Solanilla (UB)

  Llegir més sobre La pràctica de la mediació: models i processos per a la resolució pacífica de conflictes (2023)
 • Música i llengua (2022)

  2021-11-20

  Les connexions entre la música i la llengua són ancestrals i totes dues han conviscut al llarg de la història de la humanitat. Música i llengua comparteixen elements (so, ritme, melodia, sintaxi...) que s’organitzen en categories per ser produïts, combinats i memoritzats. En les manifestacions musicals i lingüístiques de les persones s’han observat processos d’abstracció i de seqüenciació similars i sembla que comparteixen una mateixa base cognitiva.

  En la interrelació entre llengua i música també s’ha parlat d’aspectes emocionals relacionats amb les primeres manifestacions musicals, que faciliten l’adquisició de les llengües. En el viatge lingüisticomusical de la humanitat, la música, igual que la llengua, té una importància fonamental en qualsevol societat perquè és un mitjà de comunicació, una eina de transformació social i, en definitiva, part del patrimoni cultural d’un poble.

  El número 20 de Llengua Societat i Comunicació se centra en les connexions entre música i llengua en sentit ampli. Hi són benvinguts articles de difusió de la recerca filològica i musical, connectats amb àrees de coneixement que hi estan vinculades com la psicolingüística, la pedagogia o la sociologia. Es valoraran especialment els articles que plantegin de forma entenedora per al lector no especialitzat els assoliments i els reptes de futur d’aquesta interrelació.

  La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer de 2022. Podeu enviar els articles seguint les indicacions de l’enllaç següent: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

                                                                                                          Coordinació: Josefina Carrera-Sabaté (UB)

  Llegir més sobre Música i llengua (2022)