La modelització matemàtica en la sociologia del llenguatge: estudi comparatiu de l'evolució dels usos lingüístics a Catalunya i al País Valencià

Autors/ores

  • Manel Perucho i Pla Universitat Rovira i Virgili
  • Clara Miralles Vila
  • Ernest Querol Puig Universitat Oberta de Catalunya
  • Emilia López Iñesta

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2017.15.11

Paraules clau:

models matemàtics, sociolingüística, procés de substitució lingüística

Resum

L’article vol respondre la pregunta següent: és aplicable el model dinàmic de la desaparició de les llengües proposat el 2003 per Abrams i Strogatz  a les dades demolingüístiques del País Valencià i de Catalunya de què disposem?

Les dues recerques que presentem ─elaborades pel nostre grup de recerca─ s’inscriuen en l’anàlisi dels processos de substitució i de reversió lingüística. La modelització del sistema mitjançant equacions diferencials ens permet estudiar si la dinàmica del sistema és de desaparició o no. En el segon cas, serien necessaris nous models que permeteren canvis de tendència. Aquesta modelització és una eina fonamental per a l'estudi de sistemes socials.

Concloem que el model d’Abrams i Strogatz és aplicable a la tendència decreixent del nombre de parlants de català que es dóna al País Valencià, però, per contra, no és aplicable a l’evolució del sistema a Catalunya.

Biografia de l'autor/a

Ernest Querol Puig, Universitat Oberta de Catalunya

Departament d'Arts i Humanitats. Professor col·laborador.

Descàrregues

Publicades

2017-10-30