La memòria i la identitat. Unes refl exions sobre la història cultural

Autors/ores

  • Jordi Casassas Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/%25x

Resum

Aquestes breus refl exions s’inspiren, d’una banda, en la lectura de bona part de l’obra d’en Santiago Riera Tuèbols; de l’altra, en les converses sovintejades que hem mantingut sobre la història i l’ús que se’n fa. L’avaluació de l’obra individual i la seva inclusió en un medi cultural determinat ha estat una de les grans preocupacions en l’obra de Riera; així mateix, les relacions que s’estableixen entre la formació i formulació de les idees —en el seu cas, fonamentalment les cientifi cotècniques— i els processos pels quals aquestes idees intervenen en la caracterització de la cultura dels distints grups socials i, en defi nitiva, de la consciència col·lectiva.

Biografia de l'autor/a

Jordi Casassas, Universitat de Barcelona (UB)

Historiador

Descàrregues