INDEXACIÓ

Bases de dades per a l'avaluació de la qualitat o l'impacte 

ERIH PLUS Ofereix dades bibliogràfiques de revistes d'humanitats i ciències socials en qualsevol llengua

ESCI Emerging Sources Citation Index és un índex de Thompson Reuters inclòs a la Web of Science Core Collection

Carhus plus és un Projecte desenvolupat per l’AGAUR. Avalua revistes de ciències socials i humanitats (d’àmbit local, nacional i internacional). Classificació CARHUS+:
Historia A

Latindex té com a objectiu difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal

CIRC Classificació de revistes de ciències socials i humanes en funció de la seva qualitat. Tenen en compte productes d'avaluació existents considerats per les diferents agències d'avaluació nacionals com CNEA i ANECA

MIAR mesura quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en ciències socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades

  SJR.SCImago Journal & Country Rank. Scopus Sources És un portal obert que inclou mètriques per publicacions i països basades en Scopus

Bases de dades bibliogràfiques

SCOPUS Base de dades produïda per Elsevier que avalua publicacions d’editorials universals i multidisciplinars

DIALNET és un portal bibliogràfic d’accés gratuït, que té com a objectiu donar més visibilitat a la literatura científica hispana.

   

Portals de revistes d'accés obert

DOAJ Directori de revistes científiques d’accés obert

RACO és un portal que conté articles a text complet de revistes científiques i culturals catalanes

Portals amb informació sobre copyrights de les revistes

width=

DULCINEA té com a objectiu donar a conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés dels seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació