Sobre la revista

Focus i abast

Cercles: revista d'història cultural  es dedica a la publicació de Monogràfics o números Miscel·lània dedicats a la història de la cultura i dels intel·lectuals a Catalunya, Espanya i Europa. Segles XIX i XX. La revista vol donar cabuda a totes aquelles recerques que aportin nous coneixements sobre les interpretacions culturals de l'experiència històrica, incloent les noves tendències de la recerca i/o de reflexió historiogràfica de la història cultural.   

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles seran valorats per dos especialistes externs a la redacció de la revista mitjançant una “lectura cega” (anònima tant per l’avaluador com per l’autor del text). Els autors rebran un informe anònim de valoració del propi article. Un cop passat pel procés d'avalució, els textos hauran de rebre posteriorment el vistiplau del consell de redacció. 

L'exigència és que els textos siguin originals, que no hagin estat publicats amb anterioritat, i que no es trobin en avaluació per a ser incorporats en altres publicacions.  Una vegada acceptat el text, la revista tindrà el dret de publicar-lo en un termini de dos anys, segons la necessitats de la mateixa revista.

Freqüència de publicació

La revista és anual, en paper i en format el·lectrònic alhora.

Política d’accés obert

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca 

 

Declaració de codi ètic

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

 

Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

 

Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

 

Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

Història de la revista

Cercles: revista d'història cultural  es dedica a la publicació de monogràfics o números miscel·lània dedicats a la història de la cultura i dels intel·lectuals a Catalunya, Espanya i Europa entre els segles XIX i XX. La revista es editada pel Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) de la Universitat de Barcelona. Dirigida pel Dr. Jordi Casassas, catedràtic del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona neix l'any 1997 i, des d'aleshores, ha treballat en la construcció d'un espai de reflexió i recerca historiogràfica, centrat en l'estudi del sector intel·lectual professional català en connexió amb la problemàtica particular espanyola i general europea.