Sobre la revista

Focus i abast

Compàs d’amalgama és una revista d’Edicions de la Universitat de Barcelona. Tots els articles que publica són originals i no s’hi accepten treballs o ressenyes que hagin estat publicades en una altra publicació.

La revista s’interessa per la contemporaneïtat i pretén participar en els debats culturals del moment tant en el camp divulgatiu com en l’àmbit més acadèmic. Amb aquest objectiu, cada número s’articula a través d’un espai divulgatiu obert a les novetats i a la reflexió més immediata, i un altre espai, que pren la forma de dossier monogràfic, orientat cap a la recerca i els seus resultats.
L’espai divulgatiu s’organitza en diferents seccions, cadascuna de les quals compta amb un responsable que s’ocupa de presentar les propostes al consell editorial.

El dossier monogràfic és coordinat per un especialista, que s’encarrega de cercar –directament o mitjançant una crida d’articles– els experts en el tema assenyalat que es consideren adequats per lliurar unes contribucions que aportin un progrés del coneixement en la matèria específica. Aquests textos s'avaluaran através d'un procés de peer review.

La revista no cobra taxes per l’enviament de treballs ni quotes per la publicació de textos, i el preu de venda té l’única finalitat de fer-la una publicació sostenible. Els articles es publiquen sota llicència Creative commons i la versió digital és open access.


Es publiquen dos números a l’any, en format paper i en format electrònic, l’un el mes d'abril i l’altre al setembre.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Totes les contribucions del dossier passen per un sistema de doble avaluació (peer review) sota la modalitat de doble cec, realitzada per estudiosos i professionals de prestigi externs a la redacció. Per formar part del grup d'avaluador és indispensable haver obtingut el títol de doctor.

El dossier monogràfic és coordinat per un especialista, qui s’encarrega de cercar –directament o mitjançant una crida d’articles– els experts en el tema assenyalat que es consideren adequats per lliurar unes contribucions que aportin un progrés del coneixement en la matèria específica. Totes les contribucions del dossier passen per un sistema de doble avaluació (peer review) sota la modalitat de doble cec, realitzada per estudiosos i professionals de prestigi. 

Comunicació motivada amb els autors

Els directors i, si escau, el coordinador del dossier (a condició que no hi participi com a autor) s’encarreguen de seleccionar i convidar els revisors, que rebran les normes ètiques, el protocol d’avaluació i l’article a revisar mantenint-ne l’anonimat. Els avaluadors disposen de quatre opcions:
a) Acceptat
b) Acceptat amb canvis menors
c) Acceptat amb canvis importants (la nova versió haurà de tornar a passar per revisió)
d) Rebutjat (no es pot tornar a presentar aquest article)

En cas de desacord, el Consell de redacció remetrà el text a un tercer revisor. En cas de el text sigui acceptat amb canvis, els directorsho comunicaran als autors i els indicaran el temps disponible per fer-ho. En cas de rebuig, se'n precisaran sempre les causes. causes del rebuig.

Correspon als directors garantir l’anonimat durant el procés. Els manuscrits que no compleixin els requisits formals o qualitatius pel seu contingut acadèmic o per la seva incongruència amb els temes d’interès marcats per la línia editorial de la revista, podran ser rebutjats pel Consell de redacció. Així mateix, els editors podran sol·licitar als autors que realitzin ajustos al text abans de sotmetre’l al procés de revisió d’experts.

Codi ètic

Declaració de bones pràctiques de la revista Compàs d’amalgama

El Consell de Redacció de la revista Compàs d’amalgama es compromet a seguir les directrius de bones pràctiques recollides en el Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (COPE), per tal de garantir la qualitat, el rigor i la fiabilitat dels materials publicats, i per preservar els valors ètics en què es fonamenten l’activitat investigadora i la seva difusió: la llibertat d’expressió, l’honestedat intel·lectual, la transparència, la imparcialitat i independència, i el respecte envers els lectors i tots els agents que participen en l’edició de la revista. A fi d’assolir aquests objectius, està atent tant als suggeriments per millorar els processos d’avaluació, selecció i edició dels materials, com a les crítiques, i es proposa dur a terme rectificacions i correccions sempre que sigui necessari.

A continuació, exposem informació relativa al procés d’avaluació i acceptació dels articles, i als codis de conducta que s’hi apliquen; a les responsabilitats dels editors, els revisors i els autors, i als drets d’autoria.

 

 

Avaluació i acceptació dels articles

 

 1. Compàs d’amalgama consta de dues parts: per una banda, les seccions que apleguen contribucions de temàtica variada (literatura, art, pensament, pedagogia, ciència i urbanisme), cada una de les quals està supervisada per un o diversos responsables; i, per altra banda, el «Dossier monogràfic», en què s’inclouen articles de caràcter més acadèmic que tracten sobre un tema concret, diferent a cada número. Les contribucions de les seccions passen per una fase de revisió i acceptació per part dels dos directors i dels seus responsables respectius; les del «Dossier monogràfic» se sotmeten, a més, a una doble avaluació externa segons els criteris que es detallen a la declaració de política editorial.
 2. Els criteris que determinen l’acceptació dels treballs presentats per part dels agents avaluadors són la qualitat i rellevància científica, l’originalitat, la independència intel·lectual i l’adequació a l’àmbit temàtic de la revista.
 3. La revista es compromet a garantir l’anonimat tant dels autors i les autores dels textos presentats com dels agents avaluadors, i la confidencialitat de les comunicacions sobre dubtes, consultes o aclariments que sorgeixin durant el procés d’avaluació o en la comunicació del resultat.
 4. Compàs d’amalgama vetlla per garantir l’originalitat dels materials presentats i per això filtra els textos que arriben a través del detector de plagi URKUND. A més a més, si detecta algun cas de plagi parcial o total en un text publicat, prendrà les mesures següents: s’eliminarà l’article, es negarà la possibilitat que l’autor torni a publicar en el futur, i es reprovarà l’acció en una declaració oficial emesa per la direcció de la revista. Els col·laboradors i les col·laboradores que publiquin les seves contribucions a Compàs d’amalgama assumeixen la responsabilitat dels propis escrits.
 5. Els autors i les autores també assumeixen la responsabilitat d’obtenir els permisos oportuns per reproduir parcialment materials (text, taules o figures) d’altres publicacions, així com de citar-ne correctament la procedència. En el cas que hagin rebut algun tipus d’ajut, econòmic o financer, per publicar la seva contribució, han de disposar del permís de la institució corresponent.
 6. Per tal que es compleixin els requisits d’independència dels materials rebuts, la revista demana als autors que declarin qualsevol factor comercial que pugui generar un conflicte d’interessos.

 

 

Responsabilitats dels agents implicats

 

És responsabilitat dels editors:

 

 • Actuar amb objectivitat i imparcialitat, sense discriminar els autors per raó de gènere, orientació sexual, creences religioses o polítiques, origen ètnic o geogràfic.
 • Tractar els articles patrocinats per a suplements o números especials seguint els mateixos criteris que en els altres casos; és a dir, valorant-los pel seu mèrit acadèmic i sense cap influència comercial.
 • Estar oberts als suggeriments i les crítiques, preveient procediments raonables per afrontar possibles reclamacions de tipus ètic o de conflicte, i oferint als autors l’oportunitat de respondre-les. És important investigar totes les reclamacions amb independència de quan s’ha aprovat la publicació de l’article, així com conservar la documentació que hi duen associada.

 

 

És responsabilitat dels revisors:

 

 • Contribuir a agilitzar el procés d’avaluació de l’article i a millorar-ne la qualitat aportant comentaris objectius i pertinents.
 • Mantenir la confidencialitat de qualsevol informació donada per l’editor o l’autor.
 • No retenir o copiar el manuscrit.
 • Alertar l’editor de qualsevol contingut publicat o presentat que sigui substancialment similar al text que s’està revisant.
 • Vigilar els possibles conflictes d’interès (financers, institucionals, de col·laboradors o altres relacions entre el revisor i l’autor), alertar-ne l’editor i, si és necessari, renunciar a intervenir en aquell original.

 

 

És responsabilitat dels autors:

 

 • Mantenir amb cura els registres de dades relacionades amb el manuscrit presentat i proporcionar accés a aquestes dades en cas de sol·licitud raonable. Dipositar les dades en un dipòsit adequat on puguin ser compartides i usades per tercers, amb permís.
 • Confirmar que l’original presentat no s’està avaluant per a una altra publicació. Si hi ha parts del contingut que coincideixen amb un altre treball ja publicat o presentat, cal assenyalar-ho i citar-lo, i, addicionalment, proporcionar-ne una còpia a l’editor.
 • Confirmar que el treball presentat és original i reconèixer i citar el contingut reproduït d’altres fonts. Obtenir el permís per reproduir qualsevol contingut d’unes altres fonts.
 • Declarar els conflictes potencials d’interès (per exemple, on l’autor té un interès en competència —real o aparent— que es considera que pot exercir una influència indeguda en les seves funcions en qualsevol moment del procés de publicació).
 • Avisar immediatament l’editor de la revista si s’identifica un error significatiu en la seva publicació. Cooperar amb l’editor per publicar una fe d’errades o addenda, o fer una retractació allà on es consideri necessari. 

 

Drets d’autoria

 

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:

 

1.  Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDeri­vada, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.

2.  Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

 

Arxiu i Preservació digital

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d'arxivament distribuït entre biblioteques col·laboradores, a les quals permet crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i preservació. La pàgina de manifest editorial LOCKSS és la següent: htpps://revistes.ub.edu/index.php/compas-amalgama/gateway/lockss

 

Protocols d’interoperabilitat

La revista implementa el protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), un protocol de recol·lecció per a l’intercanvi de metadades basat en l’esquema Dublin Core. Aquesta característica es pot comprovar amb la petició següent: https://revistes.ub.edu/index.php/index/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=compas-amalgama

 

 

Història de la revista

Compàs d'amalgama neix el setembre de 2019 amb un núm. 0 i pretén ser un mitjà de difusió transversal on es combinin gèneres i ritmes de la cultura contemporània. La revista es presenta com un calidoscopi des d'on observar un joc de variades manifestacions literàries i artístiques en confluència amb el pensament filosòfic, científic i pedagògic.

Els articles s'organitzen segons les diverses seccions i, al centre de la revista, hi ha un dossier monogràfic de caire acadèmic.