Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por ninguna otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en los Comentarios al editor/a).
  • El archivo de envío está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  • Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias.
  • El texto tiene interlineado sencillo; 12 puntos de tamaño de fuente; se utiliza cursiva en lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL); y todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los lugares del texto apropiados, en vez de al final.
  • El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y biliográficos resumidos en las Directrices del autor/a, que aparecen en Acerca de la revista.
  • Si se envía a una sección evaluada por pares de la revista, deben seguirse las instrucciones en Asegurar una evaluación anónima.

Directrius per a l’autor/a

La revista Compàs d’amalgama. Revista de cultura contemporània està formada per articles de seccions temàtiques propis d’una revista cultural i articles d’un dossier monogràfic propis d’una revista acadèmica. Aquí dessota reproduïm, en primer lloc, les normes de presentació dels articles del dossier monogràfic i, a continuació, les de de les seccions.

 

Dossier monogràfic. Normes de presentació

1. Els articles del dossier monogràfic, en format Word, hauran de tenir entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais en blanc (notes a peus de pàgina incloses). Poden ser escrits en qualsevol llengua romànica o anglès.

Seran avaluats per dos especialistes externs a la redacció de la revista mitjançant una «lectura cega» (anònima tant per a l’avaluador com per a l’autor del text).

S’hauran d’enviar amb el número d’ORCID, la filiació, un currículum de cinc línies, un resum en català i un abstract en anglès de 600 caràcters amb espais en blanc cada un i cinc paraules clau per a cada resum (cinc en català i cinc en anglès).

3. Els articles del dossier monogràfic no podran contenir imatges.

4. Els articles s’hauran de presentar amb Times New Roman, cos de text 11 i interlínia 1,5. No hauran de contenir paraules pintades en fosforescent, correccions per acceptar amb l’eina del control de canvis del word ni altres qüestions pendents. Els textos només hauran de tenir dos nivells de títols (capítol i apartat).

5. La revista segueix, en qüestions d’estil, els criteris del manual de la Universitat de Barcelona (www.ub.edu/criteris-cub), excepte en el cas de les referències bibliogràfiques, en què caldrà seguir el model de Harvard:

      Ballester, Àlex. 2002. «Realitat i fantasia de les joguines». Dins: Museu de la Jugueta Can Planes, ed. Joan Baró. Santa Maria del Camí: Can Planes, Espais d’Art i Cultura, pp. 99-109.

      Barnils, Ramon, Monzó, Quim i Vendrell, Jordi. 1987. El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico. Barcelona: Empúries.

      McCully, Peter, Swanson, Rebecca. 2008. «Concepts and fields of relational justice». Artificial Intelligence, 6 (19), pp. 323-339.

 

S’opta pel sistema de referències en el text (autor-any), d’acord amb aquests models:

(Ballester, 2002, pp. 30-31)       (Barnils, Monzó i Vendrell, 1987, p. 10)

 

6. Els articles del dossier monogràfic, acompanyats de l’adreça postal, el telèfon i el correu-e, s’hauran d’enviar a l’atenció de la secretaria tècnica de Compàs d’amalgama, al correu-e infopublicacions@ub.edu.

 

Seccions temàtiques. Normes de presentació

1. Els articles de les seccions temàtiques, en format Word, hauran de tenir 9.000 caràcters amb espais en blanc, excepte la secció dedicada a la ciutat i l’arquitectura, de 4.500 caràcters amb espais en blanc i han de ser escrits en català. El registre dels articles haurà de ser el propi d’una revista cultural (no el d’una revista acadèmica). S’hi inclouran només les notes a peu de pàgina ―amb referències bibliogràfiques o no― que es considerin completament imprescindibles per a la comprensió del contingut (no pas per a fer ampliacions ni justificacions dels arguments).

2. Els autors podran proposar dues o tres imatges per il·lustrar el contingut. El Consell Editorial decidirà sobre la conveniència o no de publicar-les d’acord amb el criteri de coherència amb el disseny del número de la revista. En el cas que es descarti la proposta dels autors, Edicions de la Universitat de Barcelona buscarà imatges alternatives i les proposarà al Consell Editorial.

Si les imatges seleccionades tinguessin drets d’autor i la revista no es pogués acollir al dret de citació perquè no estan comentades, Edicions de la Universitat de Barcelona en gestionarà els permisos de publicació a partir de les fonts facilitades pels autors.

El dret de citació, regulat per la Llei de propietat intel·lectual, permet incloure imatges en un article sense que calgui gestionar-ne els drets de reproducció, sempre que: 1) se’n comenti el contingut en tres o quatre línies (és a dir, que ni s’utilitzin les imatges amb una finalitat merament decorativa, només esmentant-les, ni per il·lustrar consideracions generals) i 2) se n’indiqui explícitament l’autoria, el títol i la procedència (arxiu, biblioteca, però no cal l’adreça web).

Les imatges s’hauran d’incorporar en el word, en el lloc on convindrà maquetar-les, amb el peu, la font i el copyright o la llicència Creative Commons corresponents. A part, se n’hauran de lliurar els fitxers en format tiff, jpeg o jpg, amb una mida òptima (mínim, 12 cm d’ample), en alta resolució (en general, 300 dpi; per a imatges amb text escrit, entre 600 i 1.200 dpi) i amb el número que els correspongui segons l’ordre de maquetació (Figura 1, Figura 2, Figura 3...).

3. Els articles s’hauran de presentar amb Times New Roman, cos 11 i interlínia 1,5. No hauran de contenir paraules pintades en fosforescent, correccions per acceptar amb l’eina del control de canvis del word ni altres qüestions pendents. Només hauran de tenir dos nivells de títols (capítol i apartat).

4. La revista segueix, en qüestions d’estil, els criteris del manual de la Universitat de Barcelona (www.ub.edu/criteris-cub), excepte en el cas de les referències bibliogràfiques, en què caldrà seguir el model de Harvard:

          Ballester, Àlex. 2002. «Realitat i fantasia de les joguines». Dins: Museu de la Jugueta Can Planes, ed. Joan Baró. Santa Maria              del Camí: Can Planes, Espais d’Art i Cultura, pp. 99-109.

         Barnils, Ramon, Monzó, Quim i Vendrell, Jordi. 1987. El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico. Barcelona: Empúries.

         McCully, Peter, Swanson, Rebecca. 2008. «Concepts and fields of relational justice». Artificial Intelligence, 6(19), pp. 323-339.

S’opta pel sistema de referències en el text (autor-any), d’acord amb aquests models:

(Ballester, 2002, pp. 30-31)       (Barnils, Monzó i Vendrell, 1987, p. 10)

 

6. Els articles de les seccions temàtiques, acompanyats de l’adreça postal, el telèfon i el correu-e, s’hauran d’enviar a l’atenció de la secretaria tècnica de Compàs d’amalgama, al correu-e infopublicacions@ub.edu.

 

PÒRTIC

Text signat per la direcció

LITTERE

Els articles hauran de plantejar un recorregut per diferents obres o textos –que hagin estat publicats els darrers anys– que tinguin un tema compartit que justifiqui aquest recorregut, o bé, a partir d’una obra o text determinats, hauran de recórrer diferents temes que conduiran a altres obres. Es tracta de defugir el format de ressenya.

ARTiS

Els articles hauran de formular un recorregut interpretatiu per diferents temes d’actualitat artística: exposicions, obres o concerts, i també debats crítics, passats o presents, però que en tot cas hauran de tenir una projecció en el moment actual. Es tracta de defugir el format de ressenya.

FRONTISTERI

Conté articles de pensament i de qualsevol aspecte d'interès  filosòfic: reflexions sobre la nostra actualitat, descobertes de textos desconegut o anàlisis fetes a partir de documents del passat cap al nostre present.

LEVANA

Conté dos articles (o un més llarg) de reflexió i actualitat, sobre escola, cultura, política i didàctica. Ampliem el camp per arribar a mestres i professors. Es tenen en compte centenaris, commemoracions, esdeveniments de Barcelona o d’una altra ciutat.

DOSSIER MONOGRÀFIC

És format per articles acadèmics. Cada número, es publiquen quatre o cinc articles seleccionats que tracten d’un concepte transversal. Les contribucions proposades seran avaluades per doble cec. Se n’anunciaran els temes futurs al web a manera de «Call for papers».

AFINITATS

Conté dos articles (un un més llarg) sobre actualitat científica, enfocats des d’una perspectiva transversal. Es tenen en compte centenaris, commemoracions, esdeveniments de la nostra ciutat o d’una altra ciutat.

CIUTATS

Un article de dues pàgines per a un mirador a ciutats de tot el món, i amb bones fotografies.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaría General de la Universidad de Barcelona

Finalidad

Si se registra como autor o revisor, la finalidad será gestionar la realización de las correspondientes funciones relacionadas con la revista en la que se registra.

Si se registra como lector, la finalidad será enviarle información sobre la revista en la que se registra.

Legitimación

Consentimiento de la persona interesada

Destinatarios

La propia universidad y los encargados del tratamiento, en su caso. No se contempla la cesión de datos a terceros, salvo que sea obligación legal.

Derechos

Acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar la portabilidad de los datos o solicitar la limitación de los tratamientos.

Información adicional

Puede consultar la información adicional en el siguiente enlace: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803