Sobre la revista

Política editorial

Ebre 38 publica recerques inèdites sobre els conflictes contemporanis dels segles XIX i XX (especialment sobre la Guerra Civil espanyola, així com els seus precedents i conseqüències); abastant diferents entorns disciplinars: arqueologia, història, educació i didàctica, museografia, patrimoni, recreació històrica...  Admet originals escrits en català, castellà, anglès, francès, i italià  i els somet a avaluació cega per parells. El seu consell de redacció i el consell assessor estan integrats per noms destacats del món acadèmic nacional i internacional.

Indexació

Scimago Journal & Country Rank

Google Acadèmic: Índex H: 11

 

Dialnet

2022: C4 Història, C4 Història moderna i contemporànea

Miar

2023: 7.8 Quartil 2

 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els originals presentats a la revista Ebre 38 passen per un sistema d’avaluació confidencial i anònim (double-blind peer review) amb dues avaluacions externes de caràcter temàtic i metodològic. El consell editorial valora les avaluacions rebudes i les envia a les autores o autors amb la decisió provisional sobre la seva publicació, així com les indicacions i/o modificacions que s’hi han de fer: correccions, rèpliques i decisió definitiva sobre la publicació.

Procés d'avaluació:

1. Enviament de treballs: L'autor o remitent envia l'article a la revista mitjançant la plataforma.. 

2. Avaluació de la redacció: Es verifica si l'article compleix amb les pautes de la revista. La qualitat de l'article no s'avalua en aquest punt.

3. Valoració per part de l'editor: Es verifica que l'article sigui apropiat per a la revista. En cas contrari, el document pot ser rebutjat sense més revisió.

4. L'editor assignarà un editor associat

5. Invitació als revisors: L'editor envia invitacions a les persones que creu que podrien ser revisors apropiats. A mesura que es reben les respostes, s'emeten més invitacions, si és necessari, fins que s'obté el nombre requerit d'acceptacions; generalment, dues.

6. Resposta a les invitacions: Els revisors potencials consideren la invitació, analitzen possibles conflictes d'interès i la seva disponibilitat.

7. Fase de revisió: Si es troben problemes importants en aquesta etapa, el revisor pot recuperar l'article. En cas contrari, es realitzarà una revisió detallada punt per punt. Posteriorment, la revisió s'envia a la revista, amb una recomanació, o bé amb una sol·licitud de revisió (generalment marcada com a major o menor).

8. La revista avalua les ressenyes: L'editor considera totes les revisions retornades abans de prendre una decisió general. Si les revisions difereixen molt, l'editor pot convidar a un revisor per aconseguir una opinió addicional abans de prendre una decisió.

9. Es comunica la decisió: L'editor envia un correu electrònic amb la decisió de l'autor, inclosos els comentaris rellevants del revisor.

10. Passos següents: Si s'accepta, el treball s'envia a producció. Si l'article és rebutjat o retornat per a una revisió major o menor, l'editor ha d'incloure els comentaris dels revisors per ajudar a l'autor a millorar l'article. Els revisors rebran una nova versió, a menys que hagin optat per no participar més. Quan se sol·licitin canvis menors, aquesta revisió pot ser realitzada per l'editor.

Freqüència de publicació

Ebre 38 és una revista de publicació anual.

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

La revista no cobra res per la publicació dels treballs, ni tampoc cap quota per als autors.

Software antiplagi

Ebre38 disposa de programes antiplagi proporcionats per la Universitat de Barcelona (URKUND). Tots els articles en revisió seran sotmesos a aquest programari. Qualsevol incidència implicarà la no publicació de l'article en revisió.