Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

 1. La revista només accepta treballs originals inèdits (investigacions, testimonis, opinions i propostes) relacionats amb la història, didàctica, arqueologia, patrimoni i divulgació de la Guerra Civil espanyola i de la immediata postguerra. Ebre 38 és una publicació dirigida a un públic preferentment de perfil universitari (professorat i estudiants).
 2. Els articles destinats a les seccions d’Història i de “Cultura, patrimoni i didàctica” han de ser presentats en format electrònic compatible amb el processador de textos MS Word (compatible PC i Macintosh). Els textos, a doble espai en folis de mida A4, tindran una longitud màxima de 12.000 paraules (unes 30 pàgines en tipografia Arial 12), incloent les fotografies, els resums, les notes i la bibliografia.
 3. Els articles destinats a la secció “Miscel·lània”, com opinions, recensions, cròniques i informacions sobre noticies destacades, no han d’excedir les 1.200 paraules (4 pàgines) en les mateixes condicions especificades en l’apartat anterior.
 4. Taula i figures hauran de ser tramesos en blanc i negre o a escala de grisos i es lliuraran al marge del text amb numeració aràbiga i identificades. S’indicarà en el propi text clarament a quin lloc del mateix han de ser incloses. Les taules també seran citades dins del text en els llocs apropiats entre parèntesis, utilitzant la paraula “taula” o “fig.” Seguida del número per ordre d’aparició en el text. Només s’acceptaran aquelles il·lustracions que estiguin en format TIFF amb una resolució mínima de 300 ppp. a fi d’assegurar-ne una òptima qualitat d’impressió.
 5. Els articles es poden presentar en qualsevol llengua, si bé hauran d’incloure un resum redactat en l’idioma original del treball i un altre, d’igual extensió, en anglès (excepte per als articles en anglès, per als quals els editors traduiran el resum al català). El resum no ha de superar les 200 paraules i anirà acompanyat de 3 a 6 paraules clau del contingut del treball, en els dos idiomes del resum, així com la referència professional dels autors. Per a les paraules clau es recomana utilitzar conceptes inclosos al Tesauro de Historia Contemporanea de Espanya del Centre d’Informació i Documentació Científica (CINDOC) del CSIC i del Tesaurus trilingüe de la UNESCO.
 6. Els autors i les autores han d’incloure, junt amb el seu treball:

-          el nom complet

-          el correu electrònic

-          la filiació institucional i/o professional

-          la seva adreça postal

7. Les notes s’inclouran a peu de pàgina numerades de forma correlativa. Les referències a aquestes en el text es faran mitjançant numeració en format de font superíndex.

8. Si s’utilitzen abreviatures s’haurà d’indicar entre parèntesis el seu significat com a mínim la primera vegada.

9. Les referencies bibliogràfiques seguiran les normes actuals, evitant les notes a peu de pàgina, exceptuant els casos estrictament necessaris com ara agraïments, explicacions etc. Les referencies apareixen dins del text indicant el cognom (o cognoms) de l’autor/a (o dels/les autors/es, o el cognom del primer/a autor/a més l’expressió et al., en el cas de tres o més autors/es), any de publicació i, si s’escau, referencies específiques de pàgina, taula o figura (separades per dos punts), per exemple: (Thomas, 1962), (Pérez Juez, et al., 2002), (Payne, 2002: 19-20). Si hi hagués més d’una publicació del mateix autor, s’ha de donar el cognom de l’autor i les dates separades per comes: (Pérez Juez, et al., 2002, 2004). Si hi hagués diverses publicacions del mateix autor amb la mateixa data, s’haurà d’afegir una lletra minúscula a la data: (Pérez Juez, et al., 2004a, 2004b). Si hi hagués diferents publicacions de diferents autors, les referències hauran d’anar separades per punt i coma: (Thomas, 1962; Pérez Juez, et al., 2002; Payne, 2002).

10. Al final del text s’adjuntarà la llista completa per ordre alfabètic dels títols que han estat citats tot seguint el model següent:  

Exemple de llibre:

THOMAS, H. (1962): La guerra civil española, Ruedo Ibérico, París.

 

Exemple de capítol:

PAYNE, S. G. (2002): “Los orígenes de la Guerra Civil Española” a A. BULLÓN, i L. E. TOGORES: Revisión de la Guerra Civil Española, Actas, Madrid: 19-31.

 

Exemple d’article:

PÉREZ-JUEZ, A., MORÍN, J., BARROSO, R. (2002): “Arqueología de la Guerra Civil: excavacions arqueológicas en las trincheras”, Revista de Arqueología, 250: 22-31.

 

Exemple de tesi:

JULÍAN, I. (1978): El cartel republicano durante la guerra civil española con especial referencia a Cataluña, Universitat de Barcelona, Barcelona (Tesis doctoral)

 

Exemple de pàgina web:

[URL: http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es/] Accés el 25 de desembre del 2017.

11. Els articles s’han de remetre al correu electrònic revista.ebre38@ub.edu o bé a l’adreça:

Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil

Universitat de Barcelona - Campus Mundet (Edifici de Llevant, despatx 127)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona

12. Tots els articles originals rebuts seran avaluats per una comissió d’experts(es mantenint a tota hora l’anonimat de l’autor/a. La revista contestarà sobre l’admissió dels treballs en un termini aproximat de sis mesos des de la data de recepció. La selecció dels articles es farà atenent a la qualitat i interès científic dels mateixos.

13. En cap cas la revista es fa responsable de les opinions expressades pels autors/es.

14. Avís de drets d'autor/a: Creative Commons. L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:

- L'autor/a conserva els drets d’autoria i atorga a la revista el dret de primera publicació de l’obra.

- Els textos es difondran amb la llicència de Reconeixement de Creative Commons, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

15. La revista Ebre 38 té una periodicitat anual, sense perjudici que puguin publicar-se números monogràfics de manera complementària.

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

 1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 2. El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF.
 3. S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
 4. El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
 5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 6. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 7. Les imatges hauran de ser enviades en format jpg o psd, a 300 punts de ressolució i una mesura màxima de 100mm x 100mm.

  El peu de cada fotografia figurarà en el nom de l'arxiu

 

Avís de drets d'autor/a

L'autor/a conserva els drets. Creative Commons

L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:
 1. L'autor/a conserva els drets d’autoria i atorga a la revista el dret de primera publicació de l’obra.
 2. Els textos es difondran amb la llicència de Reconeixement de Creative Commons, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

 

Dret d'informació - informació bàsica

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803

 
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona