Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF.
 • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
 • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 • Les imatges hauran de ser enviades en format jpg o psd, a 300 punts de ressolució i una mesura màxima de 100mm x 100mm.

  El peu de cada fotografia figurarà en el nom de l'arxiu

Directrius per a l’autor/a

 1. La revista només accepta treballs originals inèdits (investigacions, testimonis, opinions i propostes) relacionats amb la història, didàctica, arqueologia, patrimoni i divulgació de la Guerra Civil espanyola i de la immediata postguerra. Ebre 38 és una publicació dirigida a un públic preferentment de perfil universitari (professorat i estudiants).
 2. Els articles destinats a les seccions d’Història i de “Cultura, patrimoni i didàctica” han de ser presentats en format electrònic compatible amb el processador de textos MS Word (compatible PC i Macintosh). Els textos, a doble espai en folis de mida A4, tindran una longitud màxima de 12.000 paraules (unes 30 pàgines en tipografia Arial 12), incloent les fotografies, els resums, les notes i la bibliografia.
 3. Els articles destinats a la secció “Miscel·lània”, com opinions, recensions, cròniques i informacions sobre noticies destacades, no han d’excedir les 1.200 paraules (4 pàgines) en les mateixes condicions especificades en l’apartat anterior.
 4. Taula i figures hauran de ser tramesos en blanc i negre o a escala de grisos i es lliuraran al marge del text amb numeració aràbiga i identificades. S’indicarà en el propi text clarament a quin lloc del mateix han de ser incloses. Les taules també seran citades dins del text en els llocs apropiats entre parèntesis, utilitzant la paraula “taula” o “fig.” Seguida del número per ordre d’aparició en el text. Només s’acceptaran aquelles il·lustracions que estiguin en format TIFF amb una resolució mínima de 300 ppp. a fi d’assegurar-ne una òptima qualitat d’impressió.
 5. Els articles es poden presentar en qualsevol llengua, si bé hauran d’incloure un resum redactat en l’idioma original del treball i un altre, d’igual extensió, en anglès (excepte per als articles en anglès, per als quals els editors traduiran el resum al català). El resum no ha de superar les 200 paraules i anirà acompanyat de 3 a 6 paraules clau del contingut del treball, en els dos idiomes del resum, així com la referència professional dels autors. Per a les paraules clau es recomana utilitzar conceptes inclosos al Tesauro de Historia Contemporanea de Espanya del Centre d’Informació i Documentació Científica (CINDOC) del CSIC i del Tesaurus trilingüe de la UNESCO.
 6. Els autors i les autores han d’incloure, junt amb el seu treball:

-          el nom complet

-          el correu electrònic

-          la filiació institucional i/o professional

-          la seva adreça postal

7. Les notes s’inclouran a peu de pàgina numerades de forma correlativa. Les referències a aquestes en el text es faran mitjançant numeració en format de font superíndex.

8. Si s’utilitzen abreviatures s’haurà d’indicar entre parèntesis el seu significat com a mínim la primera vegada.

9. Les referencies bibliogràfiques seguiran les normes actuals, evitant les notes a peu de pàgina, exceptuant els casos estrictament necessaris com ara agraïments, explicacions etc. Les referencies apareixen dins del text indicant el cognom (o cognoms) de l’autor/a (o dels/les autors/es, o el cognom del primer/a autor/a més l’expressió et al., en el cas de tres o més autors/es), any de publicació i, si s’escau, referencies específiques de pàgina, taula o figura (separades per dos punts), per exemple: (Thomas, 1962), (Pérez Juez, et al., 2002), (Payne, 2002: 19-20). Si hi hagués més d’una publicació del mateix autor, s’ha de donar el cognom de l’autor i les dates separades per comes: (Pérez Juez, et al., 2002, 2004). Si hi hagués diverses publicacions del mateix autor amb la mateixa data, s’haurà d’afegir una lletra minúscula a la data: (Pérez Juez, et al., 2004a, 2004b). Si hi hagués diferents publicacions de diferents autors, les referències hauran d’anar separades per punt i coma: (Thomas, 1962; Pérez Juez, et al., 2002; Payne, 2002).

10. Al final del text s’adjuntarà la llista completa per ordre alfabètic dels títols que han estat citats tot seguint el model següent:  

Exemple de llibre:

THOMAS, H. (1962): La guerra civil española, Ruedo Ibérico, París.

 

Exemple de capítol:

PAYNE, S. G. (2002): “Los orígenes de la Guerra Civil Española” a A. BULLÓN, i L. E. TOGORES: Revisión de la Guerra Civil Española, Actas, Madrid: 19-31.

 

Exemple d’article:

PÉREZ-JUEZ, A., MORÍN, J., BARROSO, R. (2002): “Arqueología de la Guerra Civil: excavacions arqueológicas en las trincheras”, Revista de Arqueología, 250: 22-31.

 

Exemple de tesi:

JULÍAN, I. (1978): El cartel republicano durante la guerra civil española con especial referencia a Cataluña, Universitat de Barcelona, Barcelona (Tesis doctoral)

 

Exemple de pàgina web:

[URL: http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es/] Accés el 25 de desembre del 2017.

11. Els articles s’han de remetre al correu electrònic revista.ebre38@ub.edu o bé a l’adreça:

Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil

Universitat de Barcelona - Campus Mundet (Edifici de Llevant, despatx 127)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona

12. Tots els articles originals rebuts seran avaluats per una comissió d’experts(es mantenint a tota hora l’anonimat de l’autor/a. La revista contestarà sobre l’admissió dels treballs en un termini aproximat de sis mesos des de la data de recepció. La selecció dels articles es farà atenent a la qualitat i interès científic dels mateixos.

13. En cap cas la revista es fa responsable de les opinions expressades pels autors/es.

14. Avís de drets d'autor/a: Creative Commons. L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:

- L'autor/a conserva els drets d’autoria i atorga a la revista el dret de primera publicació de l’obra.

- Els textos es difondran amb la llicència de Reconeixement de Creative Commons, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

15. La revista Ebre 38 té una periodicitat anual, sense perjudici que puguin publicar-se números monogràfics de manera complementària.

Articles

Política

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803