Sobre la revista

Focus i abast

Lectora: revista de dones i textualitat, fundada l'any 1995, és un espai de debat i estudi dels encreuaments i matisos entre el feminisme i les diverses formes de textualitat dins la cultura. Publicació impresa, multilingüe, amb periodicitat anual. La revista es publica en Accés Obert i no imposa càrrecs per l'enviament, el processament o la publicació de manuscrits.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Tots els textos enviats passen per un procés de revisió editorial d'un mínim de dues avaluacions externes (doble cec). Les valoracions són enviades a les autores o autors per mitjà de les coordinadores editorials.

Freqüència de publicació

Lectora: revista de dones i textualitat té periodicitat anual.

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement. Tot el contingut és accessible sense càrrecs per al lector/a ni per a la seva institució. Els i les usuàrias poden llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enllaçar el text complet dels articles en aquesta revista sense sol·licitar permís previ a les persones editores o autores dels textos, segons el que es disposa per la definició d'accés obert de BOAI.

Bones pràctiques de gènere

Lectora: revista de dones i textualitat fomenta les bones pràctiques de gènere i per això promou la incorporació de la categoria de gènere en la recerca i suggereix l'ús de llenguatge inclusiu. Així mateix, se suggereix als i les autores que el text de l'article informi sobre si les dades d'origen de la recerca tenen en compte el sexe, amb la finalitat de permetre la identificació de possibles diferències.

Ètica i codi de conducta

Lectora: revista de dones i textualitat fa seva i es comporta d'acord amb els codis de conducta i estàndards internacionals establerts pel  Committee on Publication Ethics (COPE). La nostra declaració d'Ètica i Codi de Conducta es basa en els següents documents de la COPE: “Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing” (Principis de transparència i bones pràctiques en la publicació acadèmica) i “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” (Codi de conducta i guia de bones pràctiques per a editors de revistes) disponibles a http://publicationethics.org .

En concret, el codi ètic de Lectora es regeix pels compromisos següents:

Pel que fa als editor/es:

-La decisió editorial es fonamenta exclusivament en el mèrit científic del contingut dels articles, i no es fa discriminació per raons de sexe, raça, orígens ètnics o socials, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual dels autors.

-La selecció dels i les revisores es fa seguint el criteri de millor adequació, escullint les persones més adequades en funció de la seva especialitat i la disciplina de l’article que cal revisar.

-Tota la informació relacionada amb els articles que s’envien perquè la revista els publiqui es manté en absoluta confidencialitat dins del marc del procés d’enviament, revisió i publicació. Es garanteix l’anonimat en els documents durant tot el procés de revisió experta, que es fa en la modalitat de doble cec.

-Els i les editores no utilitzaran la informació no publicada en la seva pròpia investigació sense el consentiment exprés per escrit de l'autor/a. Els i les editores prendran les mesures raonables de resposta quan s’hagin presentat queixes ètiques en relació amb un manuscrit presentat o document publicat .

Pel que fa als autor/es:

-Els documents que s’enviïn a Lectora han de ser originals i inèdits, i si s'han utilitzat els treballs i/o paraules d'altres, això ha d’estar reconegut correctament. Els articles no poden contenir plagis parcials ni totals; el plagi en totes les seves formes constitueix un comportament poc ètic i és inacceptable.

-Quan sigui necessari, s’han de fer constar a l’article les responsabilitats ètiques o els conflictes d’interessos.

-A l’article s’ha d’indicar qualsevol finançament d’agències o projectes en el marc dels quals s’ha dut a terme l’estudi publicat.

-Per tenir la condició plena d’autor/a d’un treball publicat caldrà: a) haver contribuït de manera substancial a la concepció i el disseny del treball, o a l’anàlisi i interpretació de les dades; b) haver contribuït a la preparació del document publicat, i c) ser capaç de presentar de manera detallada la contribució personal en la recerca i discutir els aspectes principals del conjunt. Qualsevol persona que hagi col·laborat en el treball d’alguna altra manera haurà de ser reconeguda a l’apartat d’agraïments.

-Els/les autores disposen dels drets o autorització per a la publicació d’imatges, fotografies, vídeos i música.

-Si els/les autores identifiquen qualsevol tipus d’error en un article un cop publicat, n’han d’informar la revista perquè hi pugui incorporar les correccions pertinents.

-Presentar el mateix manuscrit a més d'una revista alhora constitueix un comportament poc ètic i és inacceptable. Els/les autores no han de presentar articles que descriuen essencialment la mateixa investigació a més d'una revista. En el cas d'autories múltiples, l'autor/a corresponent s’ha d'assegurar que hi ha un consens total de tots i totes les coautores en l'aprovació de la versió final del document i en la seva presentació per a publicació.

Pel que fa als revisor/es:

-Qualsevol manuscrit rebut per a la seva revisió ha de ser tractat com a document confidencial. La informació privilegiada o les idees obtingudes a través de la revisió han de romandre confidencials i no es faran servir per obtenir avantatges personals. La revisió dels articles enviats a la revista es fa de manera crítica, objetiva, honesta, constructiva i anònima (pel sistema de doble cec). Les observacions han de ser formulades amb claredat, amb arguments de suport, de manera que els autors les puguin utilitzar per millorar l’article.

-Si algun/a revisor/a no es considera prou competent en la temàtica que cal revisar, considera que no podrà complir el termini estipulat o estima que hi ha algun conflicte d’interessos (com a resultat de relacions de competència, de col·laboració o d'un altre tipus, o connexions amb qualsevol dels i les autores, empreses o institucions en relació als documents), ho ha de comunicar immediatament a l’equip editorial.

-Els i les revisores han de notificar a l'equip editorial de qualsevol similitud significativa entre el text revisat i altres treballs publicats, en la mesura de les seves possibilitats.

 

Sponsors

Col·laborador/a