Sobre la revista

Focus i abast

SVMMA. Revista de Cultures Medievals té la vocació de posar en valor, i a l’abast del públic interessat, l’important cabdal de treballs que es produeixen regularment sobre els diversos aspectes de la cultura medieval europea.

El conjunt de radis multidisciplinaris que convergeixen en aquest centre complex i dens que anomenem Edat Mitjana és virtualment infinit. Des de SVMMA ens proposem contribuir a difondre el coneixement de tots aquells que la capacitat dels nostres redactors i col·laboradors ens permeti d’investigar. En el ben entès que comptem des d’ara amb tothom que pugui i vulgui aportar nous elements en aquest immens i apassionant camp d’estudi i recerca, del conreu del qual pot obtenir la nostra societat una més adequada consciència de les seves arrels i la seva identitat cultural.

SVMMA és una revista dirigida a especialistes que estiguin interessats en l’Edat Mitjana, especialment en els següents camps d’estudi del món medieval: l’arqueologia, la paleografia, l’arxivística, la filologia, la filosofia, la historia, la història de l’art, la diplomàtica i la literatura.

Els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits, de recerca o de síntesi d’una investigació més extensa, redactats en qualsevol de les següents llengües: català, castellà, francès, anglès, italià i portuguès.

La revista té una periodicitat semestral amb sortida a la primavera i la tardor i consta de les següents seccions: Editorial, Tribuna, Articles, Ressenyes i Biblioteca. Al número de la tardor s'inclou un apartat de Notícies i cada quatre números també es publica el llistat d’avaluadors.

Procés d'avaluació d'experts/es

Els textos originals, un cop admesos per l’equip editorial, seran avaluats per parells cecs (peer review), moment en el qual comença el procés de revisió. Els avaluadors experts seran assignats per part dels membres del comitè de redacció segons la seva especialitat i externs a la revista. Els revisors disposaran d’un formulari de revisió que facilitarà la seva tasca i uniformitzarà els seus suggeriments i conclusions. El nombre de revisors per article assignats des d'un principi són dos, però, en cas necessari es podrà demanar l'informe d'un tercer avaluador.

A partir dels informes dels experts, l’equip editorial prendrà la decisió sobre l’acceptació de l’article i podrà, si s’escau, proposar a l’autor/a canvis per a la seva millora. Es comunicarà si l'article està acceptat, rebutjat o acceptat però calen modificacions.

Un cop acceptats els articles definitivament i abans de la seva publicació, els autors/es rebran un fitxer en format PDF per a la seva revisió definitiva i que caldrà retornar en el termini d’una setmana. No s’hi podran fer modificacions substantives.

El procés de revisió té una durada aproximada de sis mesos.

La resta de seccions de la revista que no se sotmetran a l'avaluació externa, tanmateix, les ressenyes seran revisades per l'equip editorial abans de la seva publicació.

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

Aquesta revista no cobra pel processament dels articles i tampoc cobra als autors/es per la publicació dels seus treballs.

Declaració ètica i de bones pràctiques

SVMMA s’acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors/es.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors/-es, sobre les normes de publicació i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessàries en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors/es.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors/es i dels autors/es, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors/-es i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un/a autor/a vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors/es de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors/es:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa, conserven els drets d’autoria i atorguen a SVMMA. Revista de Cultures Medievals el dret de difusió.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors/es afectats/des per a la seva publicació.

Des de SVMMA s’anima els autors/es a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals, temàtics o a la seva pàgina web) amb l’objectiu d’aconseguir la màxima difusió de l’obra.

  • Els avaluadors/es experts/es:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Es fan responsables de respectar els terminis establerts, i en el cas que no fos possible complir-los, de comunicar-ho amb prou antelació a les editores de la revista.

Garanteixen que no compartiran, difondran ni utilitzaran la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent de les editores i dels autors/es.

Sponsors

  • Vicerectorat de comunicació i projecció – Universitat de Barcelona