Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Directrius per a l’autor/a

NORMES DE PUBLICACIÓ

 • Tots els textos presentats han de ser inèdits.
 • Els treballs es poden redactar en català, castellà o anglès seguint els criteris del llibre d’estil de la Universitat de Barcelona https://www.ub.edu/cub/criteris

CARACTERISTIQUES DELS TEXTOS

 • Articles d’anàlisis etnogràfica i/o reflexió teòrica: han de tenir entre 4000 i 8000 paraules, incloent-hi notes i bibliografia; han d’anar acompanyats per un màxim de 5 paraules claus i un resum de 250-300 paraules, en tres versions (català, castellà i anglès).
 • Treballs d'investigació com a projectes fi de grau, fi de màster o tesis doctorals en antropologia o investigació social: Poden tenir entre 8.000-15.000 paraules incloent notes i bibliografia; han d'anar acompanyats per un màxim de 5 paraules claus i un resum d'entre 250-300 paraules, en tres versions (català, castellà i anglès).
 • Articles d'antropologia aplicada i projectes d'investigació-participació acció: han de tenir entre 2.000 i 3.000 paraules. Han d'anar acompanyades d'una fitxa on consti les dates o període de realització i una descripció dels col·lectius als quals va ser destinada l'activitat.

 • Ressenyes: han de tenir entre 2000 i 3000 paraules; han d’anar acompanyades de una fitxa on consti: (1) en el cas de les ressenyes de llibres: el títol de la obra, l’autor, l’any i lloc d’edició i la editorial; (2) en el cas de les ressenyes de tesis i tesines: el títol, l’autor, la institució acadèmica i l’any de presentació.

A més, cada any es publicarà el millor Treball Final de Grau (TFG) del Grau en Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona. Aquesta publicació i els articles de caràcter divulgatiu seran revisats per l'equip editorial de la revista, però no passen pel procés de revisió externa per parells. La resta d'articles científics i ressenyes passen per un procés d'avaluació externa en el qual dos experts "cecs" seran encarregats d'avaluar la qualitat del manuscrit, tenint en compte la temàtica puntual de l'article. Per tenir més informació sobre el procés de revisió, consulteu el següent enllaç.

FORMA I FORMAT DE L’ENVIAMENT D’ARXIUS

 • Els treballs i tot el que els acompanyi han d'enviar-se en un únic correu a la següent adreça electrònica contextos@ub.edu
 • Ha d'escriure's en una primera pàgina, separada del manuscrit, la informació concernent als autor(és): nom(s) complet(s), ORCID, correu electrònic i filiació institucional.
 • El document de text ha d'enviar-se en format Word (.*doc/*docx) o OpenOffice (.*odt)

FORMAT DEL TEXT

 • El format del text ha de ser el següent: tipografia Arial o Times New Roman, amb cos 11, interlineat 1,5 i sense sagnat ni espai entre paràgrafs; s’ha d’evitar l’ús de negretes i limitar les cursives a usos puntuals, com ara les paraules estrangeres a la llengua d’escriptura i els conceptes emic; totes les cites (orals i textuals) han d’anar entre cometes (no en cursives). Quan les cites excedeixin les 5 línees han d’anar en un altre paràgraf amb sagnat.
 • Els títols de les seccions, parts o apartats del text han de estar numerats jeràrquicament evitant l’ús de qualsevol format de text addicional com les majúscules o les negretes (ex: 1.Títol; 1.1.Títol; 1.1.1.Títol...). S’ha de deixar una línea entre el final d’un apartat o secció i el títol següent, però no entre el títol i el text que li segueix.
 • Les notes s’han de minimitzar tant com sigui possible i han d’aparèixer numerades consecutivament al peu de pàgina corresponent. Qualsevol agraïment o explicació de la gènesis del text ha de constar com a primera nota vinculada al títol de l’article.
 • Els resums, les paraules clau i les fitxes s’han d’incloure al principi del text.
 • Per poder assegurar la revisió a cegues, en el document no han de constar dades sobre el seu autor/a o autors/es.

[NOTA: En cas de publicació del text, la direcció de correu electrònic de l’autor/a, així com la seva filiació acadèmica, constaran amb el seu nom. L’enviament del text suposa el consentiment tàcit per part de l’autor/a de la publicació d’aquestes dades. L’enviament d’aquest document no exclou la necessitat d’omplir el formulari de registre].

IMATGES  I TAULES

Les imatges es poden enviar en format JPEG i adjuntades en el mateix correu electrònic en el que s’envia el text. Les taules es poden enviar junt al document Word o OpenOffice.

BIBLIOGRAFIA

La bibliografia s’ha de presentar per ordre alfabètic i al final del text, així com les referències bibliogràfiques, incloses al text, seguint les normes de citació del model següent (Chicago Style):

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html

La bibliografia citada s’ha de posar al final del text. Només es poden referenciar aquells textos citats en el treball. La bibliografia haurà de seguir el model de Chicago Style disponible en l'enllaç anterior.

Política antiplagi

(Con)textos: revista d'antropologia i investigació social garantirà l'originalitat de tots els manuscrits mitjançant l'ús del programari antiplagi. Aquesta política té com a objectiu assegurar uns estàndards d'originalitat i detectar coincidències i similituds entre els manuscrits enviats per a la seva publicació i aquells prèviament publicats en altres mitjans. En el cas que s'identifiqui alguna pràctica de plagi, el text serà exclòs i no es considerarà per a la seva publicació.

Taxes de publicació

La publicació d'articles en la revista no implica taxes per als autors per l'enviament, ni pel processament de l'article (APC, per les seves sigles en anglès), ja que els costos associats estan coberts pels pressupostos interns de la Universitat de Barcelona (UB), la institució editora. Aquesta política garanteix un accés equitatiu a la publicació sense la necessitat d'establir subvencions per als articles (waivers). Tant els autors com els lectors estan exempts de costos econòmics.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803