Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Directrius per a l’autor/a

NORMES DE PUBLICACIÓ

 • Tots els textos presentats han de ser inèdits .
 • Els treballs es poden redactar en català, castellà o anglès.

CARACTERISTIQUES DELS TEXTOS

 • Articles d’anàlisis etnogràfica i/o reflexió teòrica: han de tenir entre 4000 i 8000 paraules, incloent-hi notes i bibliografia; han d’anar acompanyats per un màxim de 5 paraules claus i un resum de 250-300 paraules, en tres versions (català, castellà i anglès).
 • Treballs d'investigació com a projectes fi de grau, fi de màster o tesis doctorals en antropologia o investigació social: Poden tenir entre 8.000-15.000 paraules incloent notes i bibliografia; han d'anar acompanyats per un màxim de 5 paraules claus i un resum d'entre 250-300 paraules, en tres versions (català, castellà i anglès).
 • Articles d'antropologia aplicada i projectes d'investigació-participació acció: han de tenir entre 2.000 i 3.000 paraules. Han d'anar acompanyades d'una fitxa on consti les dates o període de realització i una descripció dels col·lectius als quals va ser destinada l'activitat.

 • Ressenyes: han de tenir entre 2000 i 3000 paraules; han d’anar acompanyades de una fitxa on consti: (1) en el cas de les ressenyes de llibres: el títol de la obra, l’autor, l’any i lloc d’edició i la editorial; (2) en el cas de les ressenyes de tesis i tesines: el títol, l’autor, la institució acadèmica i l’any de presentació.

FORMA I FORMAT DE L’ENVIAMENT D’ARCHIUS

 • Els treballs i tot el que els acompanyi hauran de ser enviats en un únic correu a la direcció electrònica contextos@ub.edu
 • El document del text han de ser enviats en format Word (.doc/docx) o OpenOffice (.odt).
 • Al missatge s’ha d’adjuntar el següent formulari de registre*.

*Si tens problemes per accedir al formulari, ens pots escriure a contextos@ub.edu 

FORMAT DEL TEXT

 • El format del text ha de ser el següent: tipografia Arial o Times New Roman, amb cos 11, interlineat 1,5 i sense sagnat ni espai entre paràgrafs; s’ha d’evitar l’ús de negretes i limitar les cursives a usos puntuals, com ara les paraules estrangeres a la llengua d’escriptura i els conceptes emic; totes les cites (orals i textuals) han d’anar entre cometes (no en cursives). Quan les cites excedeixin les 5 línees han d’anar en un altre paràgraf amb sagnat.
 • Els títols de les seccions, parts o apartats del text han de estar numerats jeràrquicament evitant l’ús de qualsevol format de text addicional com les majúscules o les negretes (ex: 1.Títol; 1.1.Títol; 1.1.1.Títol...). S’ha de deixar una línea entre el final d’un apartat o secció i el títol següent, però no entre el títol i el text que li segueix.
 • Les notes s’han de minimitzar tant com sigui possible i han d’aparèixer numerades consecutivament al peu de pàgina corresponent. Qualsevol agraïment o explicació de la gènesis del text ha de constar com a primera nota vinculada al títol de l’article.
 • Els resums, les paraules clau i les fitxes s’han d’incloure al principi del text.
 • Per poder assegurar la revisió a cegues, en el document no han de constar dades sobre el seu autor/a o autors/es.
 • La tramesa de l’article s’ha d’efectuar juntament amb el formulari de registre.

[NOTA: En cas de publicació del text, la direcció de correu electrònic de l’autor/a, així com la seva filiació acadèmica, constaran amb el seu nom. L’enviament del text suposa el consentiment tàcit per part de l’autor/a de la publicació d’aquestes dades. L’enviament d’aquest document no exclou la necessitat d’omplir el formulari de registre].

IMATGES  I TAULES

Les imatges es poden enviar en format JPEG i adjuntades en el mateix correu electrònic en el que s’envia el text. Les taules es poden enviar junt al document Word o OpenOffice.

 

BIBLIOGRAFIA

La bibliografia, per ordre alfabètic i al final del text, així com les referències bibliogràfiques, incloses al text, deuen seguir el model que es reprodueix al final.

 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I BIBLIOGRAFIA

Les referències bibliogràfiques s’hauran seguint el sistema autor-any. En el text s’indicarà; el cognom de l’autor, l’any de l’edició consultada i la pàgina.

A continuació es mostren alguns exemples de les diferents formes d’utilitzar el sistema autor-any en un text:

"Una de las cuestiones planteadas en este debate era la misma continuidad de la Antropología como ciencia. En una lección impartida el curso 1959-60, Lévi-Strauss se preguntaba: «¿No estará acaso condenada la Etnología a convertirse en breve en una ciencia sin objeto?» (1984:17)".

"La descolonización supuso que los antropólogos perdieran el paraguas protector de los estados europeos, haciendo mucho más difícil el desarrollo de sus investigaciones. Además, como indica Stocking (1983:4), los gobiernos postcoloniales impusieron restricciones al trabajo de los antropólogos en sus territorios. Como consecuencia de ello, «la rarificación del trabajo de campo significó una fuerte sacudida para la disciplina; nada podía ser más amenazante que darse cuenta de que peligraba su don más preciado» (Llobera, 1990:30)".

"Cada vez se conocen más casos que demuestran que poblaciones definidas como el paradigma de la sociedad primitiva anclada en el pasado deben ser vistas como un producto histórico. Así, encontramos grupos de cazadores recolectores que han evolucionado hacia esta forma de subsistencia desde la agricultura, como los aínos de la isla de Hokkaido en Japón (Friedman, 1994:109-110) o de los indios guayaquis del Paraguay (Clastres, 1986). Igualmente, los casos del potlatch de los pueblos del occidente del Canadá (Piddocke, 1981), de las culturas de los indios de las praderas norteamericanas (Wolf, 1987:218-224), de los bosquimanos del Kalahari (Wilmsen, 1989; Wilmsen y Denbow, 1990), o del patriarcalismo de los Masai (Hodgson, 1999) constituyen claros ejemplos de las transformaciones resultantes de la interacción entre las poblaciones indígenas y los europeos a lo largo del tiempo".

Al final del text s’inclouran les referències senceres dels texts citats. Per a cada tipus de document, s’haurà d’incloure la següent informació:

Llibre

 1. Cognom/s (en majúscules) i nom/s (inicial o en minúscules) de/ls l’autor/s o responsable/s principal/s; (si és el cas, cal indicar entre parèntesi la responsabilitat de manera abreujada: ed. comp. dir.).
 2. Any de l’edició consultada (entre parèntesi; si es creu necessari citar l’any de l’edició original es farà entre claudàtors).
 3. Títol i subtítol complet (en cursiva).
 4. Número d’edició (si és necessari; la primera no es posa).
 5. Lloc d’edició.
 6. Editorial.
 7. Número del volum referenciat o total del volums (si s’escau)
 8. D’altres dades (si són necessàries).

 

COMAS D’ARGEMIR, D. et al. (1992). Vides de dona: Treball, família i sociabilitat entre les dones de classes populars (1900-1960). Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular; Alta Fulla.

PITT-RIVERS, J.A. (1989) [1971]. Un pueblo de la sierra: Grazalema. Madrid: Alianza editorial.

 

Capítol o article dins d’un llibre

 

1. Cognom/s (en majúscules) i nom/s (inicial o en minúscules) de/ls l’autor/s.
2. Any d’edició (entre parèntesi). Si es considera necessari citar l’any de l’edició original es farà entre claudàtors.
3. Títol i subtítol del capítol o article (entre cometes)
4. “Dins o A” (si redacteu en català) “En” (si redacteu en castellà)
5. Cognom/s (en majúscules) i nom/s (inicial o en minúscules) de/ls l’autor/s o responsable/s principal/s del llibre (indicant, el caràcter d’aquesta responsabilitat de manera abreujada: 3 comp.; ed.; dir.). Quan l’autor del capítol és l’autor del llibre sencer no cal repetir aquesta informació.
6. Títol i subtítol del llibre (en cursiva).
7. Número de l’edició (si és el cas)
8. Lloc d’edició.
9. Editorial.
10. Número del volum on s’inclou el capítol referenciat (si és el cas).
11. Pàgines d’inici i de fi del text.
12. Altres dades (si són necessàries)

FORTES, M. (1958). "Introduction". En GOODY, J. (ed.) The Developmental Cycle in Domestic Groups. Cambridge: Cambridge University Press, pàg. 1-14.

STOCKING, G.W. (1993) [1983]. "La magia del etnógrafo. El trabajo de campo en la antropología social británica desde Tylor a Malinowski". En VELASCO, H.M.; GARCÍA CASTAÑO, F.J.; DÍAZ DE RADA, A. (eds.) Lecturas de antropología para educadores. Madrid: Trotta, pág. 43-93.

 

Article dins d’una revista o publicació periòdica

1. Cognom/s (en majúscules) i nom/s (inicial o en minúscules) de/ls l’autor/s
2. Any d’edició (entre parèntesi).
3. Títol i subtítol de l’article (entre cometes).
4. Títol de la publicació periòdica (en cursiva).
5. Lloc d’edició (en el cas de publicacions de difusió escassa)
6. Entitat editora (en el cas de publicacions institucionals)
7. Volum i número de la revista.
8. Data (en el cas de diaris o revistes periòdiques de caràcter general)
9. Pàgines d’inici i de fi del text.
10. Altres dades si són necessàries (lloc de publicació, data per la premsa diària)PINA-CABRAL, J. (2000). "The ethnographic present revisited". Social Anthropology, 8(3): 341- 348.

SANMARTÍN, R. (2000). "La entrevista en el trabajo de campo". Revista de Antropología Social, 9:105-126.

 

Referència bibliogràfica d’un article de premsa

1.Autor
2. Any de l’edició original o primera edició (entre parèntesis)
3. Títol del text (entre cometes)
4. Nom del diari (en cursiva i entre parèntesis: si es coneix, ciutat on s’edita)
5. Data (indicació numèrica del dia seguida del nombre del mes)
6. Pàgina o pàgines (número de la primera pàgina i de la última)

VARGAS LLOSA, MARIO (2000). “Las culturas y la globalización”, El País(Madrid), 16 abril: 13-14.

 

Recursos electrònics

1. Cognom/s (en majúscules) i nom/s (inicial o en minúscules) de/ls l’autor/s o responsable/s principal/s (indicant, si es necessari, la responsabilitat de forma abreviada)
2. Any d’edició
3. Títol i subtítol complet (en cursiva)
4. Tipus de suport: [En línia] [CD-ROM] [Cinta magnètica] [Disc] [Disquet]
5. Versió
6. Classe de document
7. Lloc d’edició.
8. Editorial o productor.
9. Accés (URL permanent; DOI).
10. Data de consulta [entre claudàtors] per als documents en línia.


DELGADO, M. (1993). “La «religiosidad popular»: En torno a un falso problema” [En línea], Gazeta de Antropología, 10.  <http://www.ugr.es/~pwlac/G10_08ManuelDelgado.html> [Consulta, 28.07.1998].

ESTIVILL, A.; URBANO, C. (1997). Com citar recursos electrònics. [En línea]. Versión 1.0. Pàgina Web. Barcelona: Universitat de Barcelona. <http://www.ub.es/div5/biblio/citae.htm>. [Consulta, 23.07.1998].

 

Direccions d’Internet

Quan la referència al·ludeix a una direcció d’Internet, aquesta direcció es posarà seguint l’exemple següent;

https://associacioantropologies.wordpress.com/

 

Al final del text s’inclourà una única llista bibliogràfica amb totes les referències completes. Les referències d’un llistat bibliogràfic s’ordenen a partir dels elements considerats principals en el sistema autor/any. Així, primer s’aplica l’ordre alfabètic d’autors (pel seu cognom), després les referències d’un mateix autor s’ordenen cronològicament d’acord amb el seu any d’edició i , finalment, cas d’haver més d’un treball del mateix autor i any, aquests es disposen seguint l’ordre alfabètic dels títols i afegint una lletra en minúscula junt a l’any de publicació:

 

LISÓN TOLOSANA, C. (1976a). “Estrategias matrimoniales, individuación y ethos lucense”. Dins LISÓN, C. (ed.) Temas de Antropología Española. Madrid: Akal, pàg. 159-190.

LISÓN TOLOSANA, C. (1976b). “Estructura antropológica de la familia en España”. Dins ROF, J. (ed.) La familia, diálogo recuperable. Madrid: Karpos, pàg. 35-51.

 

Atenció: quan l’autoria dels treballs no coincideix exactament, es consideraran com a referències amb una responsabilitat principal diferent:

 

COMAS D’ARGEMIR, D. (1988). “Household, Family, and Social Stratification: Inheritance and Labour Strategies in a Catalan Village (Nineteenth and Twentieth Centuries)”. Journal of Family History, 13(1):143-163.

COMAS D’ARGEMIR, D. et al. (1992). Vides de dona: Treball, família i sociabilitat entre les dones de classes populars (1900-1960). Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular; Alta Fulla.

COMAS D’ARGEMIR, D.; ASSIER-ANDRIEU, L. (1988). “Grupo doméstico y transición social”. Arxiu d’Etnografía de Catalunya, 6:7-16.

Les referències presentades com a exemples fins ara quedarien ordenades de la següent manera a la llista bibliogràfica;

COMAS D’ARGEMIR, D. (1988). “Household, Family, and Social Stratification: Inheritance and Labour Strategies in a Catalan Village (Nineteenth and Twentieth Centuries)”. Journal of Family History, 13(1): 143-163.

COMAS D’ARGEMIR, D. et al. (1992). Vides de dona: Treball, família i sociabilitat entre les dones de classes populars (1900-1960). Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular; Alta Fulla.

COMAS D’ARGEMIR, D.; ASSIER-ANDRIEU, L. (1988). “Grupo doméstico y transición social”. Arxiu d’Etnografía de Catalunya, 6: 7-16.

DELGADO, M. (1993). “La «religiosidad popular»: En torno a un falso problema” [En línea], Gazeta de Antropología, 10. <http://www.ugr.es/~pwlac/G10_08ManuelDelgado.html> [Consulta, 28.07.1998].

ESTIVILL, A.; URBANO, C. (1997). Com citar recursos electrònics. [En línea]. Versión 1.0. Pàgina Web. Barcelona: Universitat de Barcelona. <http://www.ub.es/div5/biblio/citae.htm>. [Consulta, 23.07.1998].

FORTES, M. (1958). "Introduction". En GOODY, J. (ed.) The Developmental Cycle in Domestic Groups. Cambridge: Cambridge University Press, pàg. 1-14.

LISÓN TOLOSANA, C. (1976a). “Estrategias matrimoniales, individuación y ethos lucense”. En LISÓN, C. (ed.) Temas de Antropología Española. Madrid: Akal, pàg. 159-190.

LISÓN TOLOSANA, C. (1976b). “Estructura antropológica de la familia en España”. En ROF, J. (ed.) La familia, diálogo recuperable. Madrid: Karpos, pàg. 35-51.

PITT-RIVERS, J.A. (1989) [1971]. Un pueblo de la sierra: Grazalema. Madrid: Alianza      editorial.

STOCKING, G.W. (1993) [1983]. "La magia del etnógrafo. El trabajo de campo en la      antropología social británica desde Tylor a Malinowski". En VELASCO, H.M.; GARCÍA CASTAÑO, F.J.; DÍAZ DE RADA, A. (eds.) Lecturas de antropología para educadores. Madrid: Trotta, pàg. 43-93.

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE PREPARACIÓ DE LES TRAMESES

Dins del procés de remesa, es requereix als autors que indiquin que el seu enviament compleix amb els següents elements, i que accepten que els enviaments que no compleixin aquestes indicacions puguin ser retornades a l’autor/a.

 1. El material enviat no ha estat publicat anteriorment, ni tampoc s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a “Comentaris al editor/a”)
 2. El document enviat està en format Word o OpenOffice.
 3. S’han proporcionat les URL per a totes les referències sempre que ha estat possible.
 4. El text està en interlineat 1,5, utilitza la lletra en cos 11 i aplica cursiva en comptes de subratllat (excepte per a les direccions URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat en la posició que correspon i no al final del text.
 5. El text compleix amb tots els requisits estilístics i bibliogràfics establerts en la secció “Indicacions per als autors/es”.
 6. Per als enviament a seccions revisades per persones expertes s’ha seguit el procés descrit a la secció “Procés de revisió per parells”.

 

Articles

La política de revisió dels articles d'aquesta secció és la que s'especifica en l'apartat "Procès d'avaluació d'experts/es": https://revistes.ub.edu/index.php/contextos/about

Articles divulgatius

Els articles divulgatius de la revista consisteixen en comunicacions científiques escrites sobre la temàtica de la revista. Aquests articles són revisats per l'equip editorial de la revista i no passen pel procés de revisió per parells, propi dels articles científics. 

Treballs de final de Grau

En aquesta secció es publiquen els Treballs de Fi de Grau d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona que han rebut la màxima qualificació. 

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers. T