Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Directrius per a l’autor/a

NORMES DE PUBLICACIÓ

 • Tots els textos presentats han de ser inèdits .
 • Els treballs es poden redactar en català, castellà o anglès seguint els criteris del llibre d’estil de la Universitat de Barcelona (ub.edu/cub).

CARACTERISTIQUES DELS TEXTOS

 • Articles d’anàlisis etnogràfica i/o reflexió teòrica: han de tenir entre 4000 i 8000 paraules, incloent-hi notes i bibliografia; han d’anar acompanyats per un màxim de 5 paraules claus i un resum de 250-300 paraules, en tres versions (català, castellà i anglès).
 • Treballs d'investigació com a projectes fi de grau, fi de màster o tesis doctorals en antropologia o investigació social: Poden tenir entre 8.000-15.000 paraules incloent notes i bibliografia; han d'anar acompanyats per un màxim de 5 paraules claus i un resum d'entre 250-300 paraules, en tres versions (català, castellà i anglès).
 • Articles d'antropologia aplicada i projectes d'investigació-participació acció: han de tenir entre 2.000 i 3.000 paraules. Han d'anar acompanyades d'una fitxa on consti les dates o període de realització i una descripció dels col·lectius als quals va ser destinada l'activitat.

 • Ressenyes: han de tenir entre 2000 i 3000 paraules; han d’anar acompanyades de una fitxa on consti: (1) en el cas de les ressenyes de llibres: el títol de la obra, l’autor, l’any i lloc d’edició i la editorial; (2) en el cas de les ressenyes de tesis i tesines: el títol, l’autor, la institució acadèmica i l’any de presentació.

FORMA I FORMAT DE L’ENVIAMENT D’ARXIUS

 • Els treballs i tot el que els acompanyi han d'enviar-se en un únic correu a la següent adreça electrònica contextos@ub.edu
 • Ha d'escriure's en una primera pàgina, separada del manuscrit, la informació concernent als autor(és): nom(s) complet(s), ORCID, correu electrònic i filiació institucional.
 • El document de text ha d'enviar-se en format Word (.*doc/*docx) o OpenOffice (.*odt)

FORMAT DEL TEXT

 • El format del text ha de ser el següent: tipografia Arial o Times New Roman, amb cos 11, interlineat 1,5 i sense sagnat ni espai entre paràgrafs; s’ha d’evitar l’ús de negretes i limitar les cursives a usos puntuals, com ara les paraules estrangeres a la llengua d’escriptura i els conceptes emic; totes les cites (orals i textuals) han d’anar entre cometes (no en cursives). Quan les cites excedeixin les 5 línees han d’anar en un altre paràgraf amb sagnat.
 • Els títols de les seccions, parts o apartats del text han de estar numerats jeràrquicament evitant l’ús de qualsevol format de text addicional com les majúscules o les negretes (ex: 1.Títol; 1.1.Títol; 1.1.1.Títol...). S’ha de deixar una línea entre el final d’un apartat o secció i el títol següent, però no entre el títol i el text que li segueix.
 • Les notes s’han de minimitzar tant com sigui possible i han d’aparèixer numerades consecutivament al peu de pàgina corresponent. Qualsevol agraïment o explicació de la gènesis del text ha de constar com a primera nota vinculada al títol de l’article.
 • Els resums, les paraules clau i les fitxes s’han d’incloure al principi del text.
 • Per poder assegurar la revisió a cegues, en el document no han de constar dades sobre el seu autor/a o autors/es.

[NOTA: En cas de publicació del text, la direcció de correu electrònic de l’autor/a, així com la seva filiació acadèmica, constaran amb el seu nom. L’enviament del text suposa el consentiment tàcit per part de l’autor/a de la publicació d’aquestes dades. L’enviament d’aquest document no exclou la necessitat d’omplir el formulari de registre].

IMATGES  I TAULES

Les imatges es poden enviar en format JPEG i adjuntades en el mateix correu electrònic en el que s’envia el text. Les taules es poden enviar junt al document Word o OpenOffice.

BIBLIOGRAFIA

La bibliografia s’ha de presentar per ordre alfabètic i al final del text, així com les referències bibliogràfiques, incloses al text, seguint les normes de citació del model següent (Chicago Style):

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html

La bibliografia citada s’ha de posar al final del text. Només es poden referenciar aquells textos citats en el treball. La bibliografia haurà de seguir el model de Chicago Style disponible en el link anterior.

Articles

La política de revisió dels articles d'aquesta secció és la que s'especifica en l'apartat "Procès d'avaluació d'experts/es": https://revistes.ub.edu/index.php/contextos/about

Articles divulgatius

Els articles divulgatius de la revista consisteixen en comunicacions científiques escrites sobre la temàtica de la revista. Aquests articles són revisats per l'equip editorial de la revista i no passen pel procés de revisió per parells, propi dels articles científics. 

Treballs de Final de Grau

En aquesta secció es publiquen els Treballs de Final de Grau d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona que han rebut la màxima qualificació. 

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.