Sobre la revista

Dades bàsiques

ISSN: 2013-0864

Modalitat: electrònica d’accés obert

Llicència: Creative Commons - Reconeixement (CC-by)

Periodicitat: Anual (Call for papers: febrer-abril / Publicació del número anual: octubre-novembre)

Any de creació: 2008

Institució editora: Departament d’Antropologia Social - Universitat de Barcelona

Política editorial

Focus i abast

(Con)textos: revista d'antropologia i investigació social té com a objectiu principal fomentar la divulgació de l'antropologia i el coneixement de la disciplina, a través de la publicació d'un mínim d’un número anual de caràcter pluri-temàtic. La revista és multidisciplinària i acull articles i ressenyes d'interès antropològic, provinents tant de l'àmbit de l'antropologia com d'altres ciències socials i humanes que adopten aquesta perspectiva. El públic destinatari de la revista són estudiants i professionals del camp de les ciències socials i humanes, així com qualsevol persona interessada en l'estudi i coneixement de l'antropologia i disciplines afins.

Procés d'avaluació d'experts/es

L'avaluació de cadascun dels articles és efectuada per revisors/as imparcials. El comitè editorial designarà a dos experts externs encarregats d'avaluar la qualitat del manuscrit, tenint en compte la temàtica puntual de l'article. La política de revisió seguirà un procés de Double-Blind Peer Review (revisió per parells cecs). Això significa que les identitats tant dels revisors/as com la de l'autor/a s'oculten mútuament al llarg del procés d'avaluació.

En cada número es publiquen entre 5-7 articles científics, a més d'articles divulgatius i ressenyes d'obres recents. A més, cada any es publicarà el millor Treball Final de Grau (TFG) del Grau en Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona. Són subjectes a un procés d'avaluació extern els articles científics. La revisió dels articles científics la duran a terme persones externes a l'equip editorial i la dels articles divulgatius i les ressenyes aniran a càrrec del consell editorial.

El procés d'avaluació es realitzarà seguint el procés que es descriu a continuació:

 • El/la autor/a haurà d'enviar el seu article, a través de la plataforma habilitada, a l'equip editorial de la revista, que reexpedirà aquest document als revisors externs, una vegada s'hagi comprovat que el manuscrit compleix amb les exigències mínimes segons els criteris de la revista. Els/les revisors/es imparcials assignats/des seran especialistes en les àrees temàtiques abordadas en l'article, i es consideraran "peers" (en anglès, col·legues i parells) de l'autor/a.
 • Els/les revisors/es externs s'encarregaran d'avaluar la qualitat del material enviat, en funció de les categories establertes pel comitè editorial de la revista. A cadascun dels/de les revisors/es imparcials, juntament amb el manuscrit, se'ls proposaran les dates dins de les quals s'espera rebre el resultat de l'avaluació de l'article.
 • Els/les revisors/es externs comprovaran la precisió de l'article i valoraran la metodologia aplicada, emetent un informe d'avaluació que lliuraran al comitè editorial.
 • En cas de ser necessari, els/les revisors/es imparcials podran suggerir modificacions als/a les autors/es, que els seran especificades dins de l'informe d'avaluació de l'article. En tal cas, el comitè editorial es posarà en contacte amb els/les autors/es per fer-los arribar una comunicació motivada i fixar les dates de lliurament de les respectives modificacions.
 • Si els/les revisors/es externs determinen que l'article està mancat de rigor i validesa acadèmica, podran proposar que es rebutgi la seva publicació. En el cas eventual que un/a avaluador/a proposi acceptar l'article i l'altre proposi rebutjar-lo, se sotmetrà a un tercer avaluador qui s'encarregarà d'emetre un nou informe.
 • Un cop rebuts els informes i proposades les modificacions als/a les autors/es, el consell editorial valorarà la versió final dels articles i serà la instància responsable de la decisió final sobre la seva publicació.

Des del moment de la recepció de l'article inèdit el comitè editorial comptarà amb un màxim de 6 mesos per a informar els/les autors/es el resultat de l'avaluació d'aquest. La majoria dels articles s'inclouen en el número de l'any de la convocatòria, que normalment es publica entre els mesos de setembre-desembre, encara que la revista es reserva el dret de publicar els articles en els números que consideri més pertinents.

Freqüència de publicació

El primer número de la revista es va publicar el 2008. Des d'aquest any la freqüència de publicació ha sigut anual exceptuant dos períodes on es va interrompre la periodicitat (entre l'any 2011 i 2016; i entre els anys 2018 i 2021). Des del 2021 s'ha mantingut la publicació anual, destacant que en el 2022 es van publicar a més del número ordinari, un monogràfic sobre la "La perspectiva interseccional en la salut sexual i reproductiva de les dones".

La publicació del número anual es realitza entre els mesos de setembre-desembre. Per a més informació es pot consultar la secció  “Avisos”.

Política d’accés obert

La revista (Con)textos: revista d'antropologia i investigació social proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles

L’autor/a [o els/les autors/es] conserva els drets d’autoria, i concedeix a (Con)textos: revista d'antropologia i investigació social els drets de la primera publicació de l’article.

L'autor/a autoritza a la reproducció i difusió dels seus articles en serveis d'indexació i abstracts, bases de dades acadèmiques i repositoris en els quals participa la revista en l'actualitat o en un futur. Els textos es difondran amb la llicència de Creative Commons - Reconocimiento (CC-by) que permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que es reconegui l'autor i la revista, no es faci un ús comercial i no es generin obres derivades.

Així mateix, els/les autors/es poden dipositar la versió final acceptada per a publicació en repositoris institucionals o temàtics d'accés obert.

Declaració ètica i de bones pràctiques

(Con)textos s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

 • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Conflicte d’interessos i divulgació: els membres de l'equip editorial es comprometen a no utilitzar per als seus propis treballs d’investigació els resultats dels articles rebuts sense el consentiment explícit de l’autor.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

 • Els/les autors/es:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa. 

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

 • Els/les avaluadors/es i revisors/es:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

Conflicte d’interessos i divulgació: qualsevol informació reservada que s’hagi obtingut en el procés d’avaluació serà considerada confidencial i no es podrà utilitzar per a finalitats personals; en cas que la revisió d’un article suposi un conflicte d’interessos de l’avaluador a causa de relacions de col·laboració o competència amb l’autor o amb la institució de la qual procedeix, l’avaluador rebutjarà la proposta de revisió.

Arxiu i Preservació digital

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d'arxivament distribuït entre biblioteques col·laboradores, a les quals permet crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i preservació. La pàgina de manifest editorial LOCKSS és la següent: https://revistes.ub.edu/index.php/contextos/gateway/lockss

Protocols d’interoperabilitat

La revista implementa el protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), un protocol de recol·lecció per a l’intercanvi de metadades basat en l’esquema Dublin Core. Aquesta característica es pot comprovar amb la petició següent: https://revistes.ub.edu/index.php/index/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=contextos

Institució editora

Departament d'Antropologia Social - Universitat de Barcelona

Suport i finançament

La revista ha rebut els següents ajuts públics:

 • 2022 - Convocatòria d'ajuts per les Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona
 • 2023 - Convocatòria d'ajuts per les Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona
 • 2023 - Ajuts de la Comissió de recerca de la Facultat Geografia i Història - Ajuts per a la publicació de revistes electròniques.

Publicitat i màrqueting

La revista no conté publicitat i les nostres activitats de màrqueting directe són adequades, ben orientades a una audiència interessada, veraces i alineades amb la missió de la revista. A més, enviem comunicacions sobre la publicació de nous números, convocatòries d'articles i altres informacions rellevants relacionades amb les nostres activitats.

Història de la revista

(Con)textos sorgeix a l’any 2008 per iniciativa d’un grup d’investigadors vinculats a la Universitat de Barcelona (Miguel Doñate i Sastre, Camila del Mármol, Raúl Márquez Porras, Pablo Romero i Noguera, Irene Sabaté Muriel y Meritxell Sucarrat Viola), amb la voluntat de generar espai de debat, reflexió i formació a l’àmbit de la investigació en Antropologia Social. Després de sis números publicats, assolits els objectius d’origen i aconseguida una certa regularitat i reconeixement, des de l’equip editorial es va veure necessari canviar d’orientació i  enfocar la revista cap a un format d’articles a petició amb l’objectiu de publicar números monogràfics dedicats a qüestions i temes específics.

A l’any 2016, es produeix un relleu dels membres de l’equip editorial, quedant a càrrec de l’Associació Antropologies. En aquesta nova etapa, a més de canviar la imatge de la revista, també es pretén apropar-la a un públic més ampli. Així, les noves generacions d’estudiants d’antropologia i altres ciències socials i humanes afins, poden trobar un espai per col·laborar, sense perdre l’espai de debat, reflexió i formació que ha caracteritzat sempre la revista.

A partir del número 7, hem volgut introduir l’esperit de l’associació oferint una convocatòria oberta a treballs independentment del perfil i grau d’expertesa, com per exemple a persones recentment graduades, amb estudis de màster o treballant des dels activismes. A més, aquesta obertura ha anat acompanyada per un canvi en la imatge corporativa de la revista, amb la intenció d’actualitzar-la i de visibilitzar el nou enfocament editorial. Tots aquests canvis s’alineen amb els objectius de l'Associació Antropologies de fomentar l’accés, la visibilitat, la divulgació i el coneixement antropològic a diversos nivells i contextos. A l'any 2021, un grup de doctorandes del programa “Cultura y Sociedad” del Departament d'Antropologia Social s'incorpora a l'equip editorial, enfortint el vincle amb la Universitat de Barcelona.