Sobre la revista

Política editorial

Focus i abast

La revista té com a objectiu principal fomentar la divulgació de l'antropologia i el coneixement de la disciplina, a través de la publicació d'un mínim d’un número anual de caràcter pluri-temàtic. La revista és multidisciplinària i acull articles i ressenyes d'interès antropològic, provinents tant de l'àmbit de l'antropologia com d'altres ciències socials i humanes que adopten aquesta perspectiva. El públic destinatari de la revista són estudiants i professionals del camp de les ciències socials i humanes, així com qualsevol persona interessada en l'estudi i coneixement de l'antropologia i disciplines afins.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

L'avaluació de cadascun dels articles és efectuada per revisors/as imparcials. El comitè editorial designarà a dos experts externs encarregats d'avaluar la qualitat del manuscrit, tenint en compte la temàtica puntual de l'article. La política de revisió se seguirà un procés Blind Peer Review o de «revisió per parells cecs». Això significa que les identitats tant dels revisors/as com la de l'autor/a se oculten mútuament al llarg del procés d'avaluació.

En cada número es publiquen entre 5-7 articles científics, a més d'articles divulgatius i ressenyes d'obres recents. A més, cada any es publicarà el millor Treball Final de Grau (TFG) del Grau en Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona. Són subjectes a un procés d'avaluació extern els articles científics i les ressenyes.

El procés d'avaluació es realitzarà seguint el procés que es descriu a continuació:

  • El/la autor/a haurà d'enviar el seu article a l'equip editorial de la revista, el qual reexpedirà aquest document als revisors externs, una vegada s'hagi comprovat que el manuscrit compleix amb les exigències mínimes segons els criteris de la revista. Els/as revisors/as imparcials assignats/as seran especialistes en el/les àrea/s temàtica/s abordada/s en l'article, i es consideraran "peers" (en anglès, col·legues i parells) del/de l'autor/a.
  • Els/as revisors/as imparcials seran els/as encarregats/as d'avaluar la qualitat del material enviat, en funció de les categories establertes pel comitè editorial de la revista. A cadascun de els/as revisors/as imparcials, juntament amb el manuscrit, se'ls proposaran les dates dins de les quals s'espera rebre el resultat de l'avaluació de l'article.
  • Els/as revisors/as imparcials comprovaran la precisió de l'article i valoraran la metodologia aplicada, emetent un informe d'avaluació que li serà lliurat al(a els) autor(és).
  • En cas de ser necessari, els/as revisors/as imparcials podran suggerir modificacions al(a els) autor(és), que els seran especificades dins de l'informe d'avaluació de l'article. En tal cas, el comitè editorial es posarà en contacte amb els/les autors/es per fer-lis arribar una comunicació motivada i fixar les dates de lliurament de les respectives modificacions.
  • Si els/as revisors/as imparcials determinen que l'article manca de rigor i validesa acadèmica, podran rebutjar la seva publicació. En el cas eventual que un avaluador accepti l'article i l'altre el rebutgi, se sotmetrà a un tercer avaluador qui s'encarregarà d'emetre un concepte definitiu.

Des del moment de la recepció de l'article inèdit el comitè editorial comptarà amb un màxim de 6 mesos per a informar el(a els) autor(és) el resultat de l'avaluació d'aquest. La revisió dels articles la duran a terme persones externes a l'equip editorial.

Freqüència de publicació

El primer número de la revista es va publicar el 2008. Des d'aquest any la freqüència de publicació ha sigut anual exceptuant dos períodes on es va interrompre la periodicitat (entre l'any 2011 i 2016; i entre els anys 2018 i 2021). Des del 2021 s'ha mantingut la publicació anual, destacant que en el 2022 es van publicar a més del número ordinari, un monogràfic sobre la "La perspectiva interseccional en la salut sexual i reproductiva de les dones".

La publicació del número anual es realitza entre els mesos de setembre-desembre. Per a més informació es pot consultar la secció  “Avisos”.

Política d’accés obert

La revista (Con)textos proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles

Un cop publicats, els autors poden difondre una còpia dels seus articles al seu web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que en citin la font original.

Declaració ètica i de bones pràctiques

(Con)textos s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els/les autors/es:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa. 

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els/les avaluadors/es i revisors/es:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

Història de la revista

(Con)textos sorgeix a l’any 2008 per iniciativa d’un grup d’investigadors vinculats a la Universitat de Barcelona (Miguel Doñate i Sastre, Camila del Mármol, Raúl Márquez Porras, Pablo Romero i Noguera, Irene Sabaté Muriel y Meritxell Sucarrat Viola), amb la voluntat de generar espai de debat, reflexió i formació a l’àmbit de la investigació en Antropologia Social. Després de sis números publicats, assolits els objectius d’origen i aconseguida una certa regularitat i reconeixement, des de l’equip editorial es va veure necessari canviar d’orientació i  enfocar la revista cap a un format d’articles a petició amb l’objectiu de publicar números monogràfics dedicats a qüestions i temes específics.

A l’any 2016, es produeix un relleu dels membres de l’equip editorial, quedant a càrrec de l’Associació Antropologies. En aquesta nova etapa, a més de canviar la imatge de la revista, també es pretén apropar-la a un públic més ampli. Així, les noves generacions d’estudiants d’antropologia i altres ciències socials i humanes afins, poden trobar un espai per col·laborar, sense perdre l’espai de debat, reflexió i formació que ha caracteritzat sempre la revista.

A partir del número 7, hem volgut introduir l’esperit de l’associació oferint una convocatòria oberta a treballs independentment del perfil i grau d’expertesa, com per exemple a persones recentment graduades, amb estudis de màster o treballant des dels activismes. A més, aquesta obertura ha anat acompanyada per un canvi en la imatge corporativa de la revista, amb la intenció d’actualitzar-la i de visibilitzar el nou enfocament editorial. Tots aquests canvis s’alineen amb els objectius de l'Associació Antropologies de fomentar l’accés, la visibilitat, la divulgació i el coneixement antropològic a diversos nivells i contextos. A l'any 2022, un grup de doctorandes del programa “Cultura y Sociedad” del Departament d'Antropologia Social s'incorpora a l'equip editorial, enfortint el vincle amb la Universitat de Barcelona.