Procés de revisió per persones expertes

OBSERVAR està compromesa amb la integritat de la revisió de persones expertes i amb la defensa dels més alts estàndards de qualitat. Un cop que els editors han avaluat la idoneïtat de l’article, serà revisat a doble cec. La revisió la realitzaran persones independents, externes a l’equip editorial i anònimes. Aquestes persones valoraran la validesa, importància i originalitat de l’article. Només per raons d’especialització temàtica i sempre de manera ocasional, algun membre de l’equip editorial pot revisar un article. En aquests casos, la revista garanteix que l’altra persona que revisi l’article no formarà part d’OBSERVAR. El procediment complet de revisió per parelles és el següent.

Pas 1: avaluació dels editors
Quan el manuscrit arribi a l’equip editorial de la revista, hom en farà una avaluació inicial. Se’n comprovarà la seva adequació a la revista. Si l’article no passa aquestes comprovacions inicials, els editors podrien refusar l’article de forma immediata tot informant a autores i autors dels motius del refús. En cas que l’article superi aquestes comprovacions inicials, passarà a la següent etapa: la revisió per parelles.

Pas 2: primera ronda de revisió per parelles
Els editors es posaran en contacte amb especialistes, tot demanant-los que revisin l’article dintre de les quatre setmanes següents. Calen un número mínim de dos per a cada article. Se’ls demanarà que comentin els següents aspectes amb l’ajuda d’un qüestionari de revisió: si el disseny i la metodologia de l’estudi són apropiats i estan descrits de forma que altres puguin replicar-lo; si els resultats es presenten de manera adequada i clara; si les conclusions són oportunes, significatives i estan recolzades per la recerca; si el treball assoleix el nivell suficient com per a ésser publicat en la revista; si l’article s’ajusta a l’audiència de la revista.

Quan els editors hagin rebut i considerat els informes, a banda de fer la seva pròpia avaluació, informaran a les autores i autors de llur decisió. Se’ls enviaran els informes de revisió juntament amb qualsevol orientació addicional dels editors.

Pas 3: revisar i tornar a enviar
És habitual que editors i especialistes tinguin suggeriments sobre com millorar l’article abans que estigui llest per a la publicació. És possible que tinguin només unes recomanacions senzilles (revisió menor) o requereixin canvis substancials abans que l’article sigui acceptat per a la seva publicació (revisió major). Per tant, durant aquesta etapa, autores i autors tenen temps per a modificar l’article en funció dels comentaris rebuts i tornar a enviar-lo amb tots els canvis realitzats.

Un cop reenviat el manuscrit, els editors en valoraran els canvis. És habitual sotmetre’l a una segona ronda de revisió per parelles per tal de considerar com autores i autors han respost als comentaris. Després, se’ls pot demanar que realitzin més modificacions, o l’article pot ser refusat si els editors creuen que els canvis no són adequats. Tanmateix, si les revisions han dut l’article a l’estàndard exigit per la revista, serà acceptat. 

OBSERVAR prendrà mesures raonables per tal d’evitar conflictes d’interessos en el procés de revisió i tractarà els manuscrits de manera confidencial. Autores i autors poden suggerir especialistes per a la revisió o sol·licitar l’exclusió de determinades persones quan enviïn llurs manuscrits. En suggerir especialistes, autores i autors s’han d’assegurar que siguin totalment independents i no tinguin cap connexió amb l’article. Hom recomana encaridament suggerir una combinació d’especialistes de diferents països i institucions. La persona de contacte haurà de proporcionar l’adreça de correu electrònic institucional de cada especialista. Tingui en compte que és possible que la revista no utilitzi aquests suggeriments, però els agraeix i podrien facilitar el procés de revisió per parelles.