Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada prèviament ni ha esta sotmesa a consideració de cap altra revista (o s’ha proporcionat una explicació sobre el ema en els Comentaris als editors).
  • L'arxiu de tramesta està en format Microsoft Word.
  • Sempre que sigui possible, es proporcionen les adreces URL o doi per a les referències.
  • El text té interlineat 1,3; 11 punts de grandària de font; s’utilitza cursiva i no subratllat (llevat de les adreces URL); i totes les il·lustracions, figures i tales estan col·locades en els llocs del text adequats, enlloc de situar-se al final.
  • El text s’adhereix als requisits estilístics i bibliogràfics resumits en les Directrius per a autores i autors.

Directrius per a l’autor/a

La revista electrònica OBSERVAR admet la publicació d’articles inèdits d’investigació que comparteixin l’àmbit temàtic de la revista, tal i com aquest ha estat definit en l’apartat Sobre la revista. OBSERVAR no considerarà treballs ja publicats o que hagin estat enviats simultàniament a d’altres entitats editores. La revista no genera cap despesa ni per tramesa ni per processament dels articles.

Els textos s’hauran d’ajustar a les normes de publicació de l’American Psychological Association (sisena edició). També estaran redactats amb llenguatge inclusiu per raó de gènere.

Normes d'admissió

Els articles s’enviaran en format de Microsoft Word (.doc, .docx) o compatible i no podran ultrapassar les 16800 paraules –unes 35 pàgines– en cap cas. A més a més, recollirà, en l’ordre indicat, la següent informació en castellà o català:

  • Títol del treball (també en anglès).
  • Nom i cognoms d’autores i autors, institució d’adscripció i correu electrònic.
  • Resum (no superior a 150 paraules), amb els aspectes i conclusions principals de la investigació i paraules clau (no més de 6), i tot seguit llurs corresponents versions angleses.
  • Cos del text, dividit en seccions i apartats.
  • Bibliografia (únicament la citada en el text).
Normes de presentació

Format del document

El cos del text es consignarà escrit en Arial 11 punts, mentre que les notes a peu de pàgina en Arial 9 punts. El format general del document es presentarà a una columna, amb un interlineat d’1,3, justificació completa i pàgines numerades en l’angle inferior dret. Els paràgrafs no tindran sagnat inicial i se separaran a través d’una línia en blanc. Les cites textuals quedaran acotades amb cometes dobles (“”) i, en el cas que ocupi més de 40 paraules, constituiran una paràgraf apart sense cometes, amb sagnat justificat i complet, i un interlineat d’1,0.

Les divisions internes del text en capítols i apartats s’hauran de cenyir a un màxim de quatre nivells. El format al que caldrà que s’adaptin és el següent:

Primer nivell. Capçalera centrada en negreta amb majúscules i minúscules

Segon nivell. Capçalera alineada a l'esquerra en negreta amb majúscules i minúscules

Tercer nivell. Capçalera d'apartat amb sagnat, negreta, minúscules i punt i final.
Quart nivell. Capçalera amb sagnat, negreta, cursiva, minúscules i punt i final.

Les enumeracions no estaran encapçalades per números o lletres i caldrà introduir-les amb sagnat. Per tal d’encapçalar-les, podran usar-se els signes gràfics més habituals utilitzats com vinyetes (guions, punts, etc.).

Les taules i figures s’hauran de numerar correlativament en grups separats; ambdues amb números aràbics (Taula 1 i Figura 1). S’hauran d’integrar en el text immediatament després del paràgraf al qual es vinculin, i com un bloc independent i centrat, tot deixant dues línies en blanc que les separin dels paràgrafs circumdants. El títol de les taules anirà a la part superior; el de les figures a la part inferior. La font i la grandària de lletra serà Arial de 10 punts. Quan ocupin més d’una pàgina, l’interlineat serà d’1,0.

La referència a la font de procedència de taules i figures és d’obligat compliment. Caldrà encapçalar-se amb l’expressió “Fonts: “ i es disposarà en el peu de la taula o figura. En el cas de les figures, un cop intercalat un retorn manual (enter, retorn o intro), s’ajustarà a un format d’Arial 10 punts i alineació centrada. En el supòsit que ocupés més d’una línia, l’interlineat serà d’1,0 i se substituirà l’alineació centrada per una justificació completa. Les taules i figures elaborades per l’autora o autor de l’article portaran la indicació següent: “Font: original de la investigació”.

En benefici d’una major uniformitat en la presentació dels textos, no s’haurà d’utilitzar la negreta fora dels límits determinats per aquestes normes de publicació, així com tampoc el subratllat. L’ús de la cursiva ja de quedar restringit per a destacar els títols de monografies o revistes, ressaltar els vocables estrangers i, excepcionalment, per tal d’emfasitzar alguns termes que l’autora o autor considerin rellevants.

Per últim, les cites de referències bibliogràfiques s’adequaran al sistema autor-data i es disposaran sempre en el cos del text. Hom recorda que aquest sistema de cites exigeix la incorporació d’un llistat bibliografia al final de l’article. Si l’article contingués més d’una referència del mateix autor o autora publicades en el mateix any, totes elles inclouran a continuació de l’any, i sense introduir cap espai, una lletra minúscula tot seguint l’ordre alfabètic (2005a, 2005b, 2005c i així successivament). Aquesta particularitat quedarà recollida tant en el llistat bibliogràfic que clou l’article com en totes les cites que facin al·lusió a les referències implicades.

Referències bibliogràfiques

Monografies.

Cognom(s), INICIAL(S) DEL NOM. (any). Títol. Lloc d’edició: editorial.

Exemple:

Danto, A. C. (2003). La Madona del futuro: ensayos en un mundo del arte plural. Barcelona: Paidós.

Parts de monografies.

Cognom(s), INICIAL(S) DEL NOM. (any). Títol de la part. En A. Editor, B. Editor i C. Editor (Eds.), Títol del llibre (pp. Inicial–final). Lloc de publicació: Editorial.

Exemple: Rykwert, J. (1998). Theory as rhetoric: Leon Battista Alberti in theory and in practice. En V. Hart i P. Hicks (Eds.), Paper palaces. The rise of the renaissance architectural treatise (pp. 33–50). New Haven – London: Yale University Press.

Ponències i comunicacions en congressos.

Cognom(s), INICIAL(S) DEL NOM. (any, mes). Títol de la comunicació o pòster. Comunicació [o pòster] presentat en el congrés Identificació del congrés, Lloc.

Exemple:

McDonald, E., Manessis, R., i Blanksby, T. (2019, juliol). Peer mentoring in nursing – improving retention, enhancing education. Póster presentat en STARS 2019 Conference, Melbourne, Austràlia. https://unistars.org/papers/STARS2019/P30-POSTER.pdf

Articles de publicacions en s+erie.

Cognom(s), INICIAL(S) DEL NOM. (any).Títol de l’article. Títol de la publicació en sèrie, Volumn(número), pàgina inicial–pàgina final.

Exemple: Cannatella, H. (2004). Embedding Creativity in Teaching and Learning. Journal of aesthetic education, 38(4), 59–70.

Documents electrònics.

Cognom(s), INICIAL(S) DEL NOM. (any). Títol de la part (si existeix). En INICIAL DEL NOM. Cognom(s) (Responsabilitat), Títol de l’obra. Recuperat de [seguit de la URL] o DOI

Exemple:

Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. In E. K. Strong, Jr. & R. S. Uhrbrock, Job analysis and the curriculum (pp. 140–146). Philadelphia: Williams & Wilkins Co. https://doi.org/10.1037/10762-006

Referències a obres d'art.

Els peus de les figures que il·lustren obres d’art o esdeveniments artístics s’hauran d’ajustar al següent format:

Nom i cognom(s) de l’artista. Títol de l’obra. Any de realització. Tècnica i suport. Mesures [tot indicant unitat de mesura]. Ubicació de l’obra (ciutat, país). Inv.: [número o clau d’inventari].

Exemple:

Cecchino Salviati. La caritat. 1543-1545 ca. Oli sobre taula. 156 X 122 cm. Galleria degli Uffizi (Florència, Itàlia). Inv.: 1890 n. 2157.

Si l’artista té un àlies, aquest àlies precedirà el seu nom i cognom(s), que aniran entre parèntesi en aquest cas.

Exemple:

Caravaggio (Michelangelo Merisi). Bacus adolescent. 1598 ca. Oli sobre llenç. 95 x 85 cm. Galleria degli Uffizi (Florència, Itàlia). Inv.: 1890 n. 5312.

Per a més informació, vegi’s el Full d'estil i els documents de Format de paràgrafs i Taules i figures.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autora o autor o com a revisora o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lectora o lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

La pròpia universitat i qui s'encarregui del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a terceres persones, tret que sigui obligació legal.

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la limitació dels tractaments.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803