Sobre la revista

OBSERVAR és una revista electrònica d’accés obert promoguda pel grup d’investigació Centre de Recerca sobre Cultura i Sostenibilitat (CRECS) amb la finalitat de publicar articles d’investigació originals sobre art, siguin quins siguin els seus enfocaments metodològics, i sobre la didàctica aplicada a totes les etapes educatives.

1. Periodicitat de la revista

La periodicitat d’OBSERVAR és anual, i la publicació electrònica de cada número apareixerà durant el mes de novembre.

2. Destinatàries, destinataris i llengües

OBSERVAR té una vocació interdisciplinària centrada principalment en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials. Aquest fet, ensems amb el caràcter científic dels articles, fa de la comunitat educativa el destí natural i immediat, si bé no exclusiu, de la revista.

Les llengües preferents d’OBSERVAR són el castellà, el català i l’anglès indistintament. En tots els casos, els articles hauran d’anar acompanyats d’un resum en castellà o català i un altre en anglès.

3. Procés de revisió dels originals

Tots els articles rebuts per la revista OBSERVAR se sotmeten a un procés de revisió per parelles mitjançant el sistema de doble cec. Les persones avaluadores externes, en un nombre mínim de dos, seran expertes de reconegut prestigi acadèmic en l’àmbit temàtic de l’article. Aquestes persones emetran un informe motivat sobre els originals rebuts per OBSERVAR que serà enviat als seus autors o autores. Quan les avaluacions recomanin la publicació d’un article a condició que s’hi incorporin les millores indicades, el Consell Editorial fixarà el termini de lliurament de la nova versió.

4. Drets

Tots els drets de propietat intel·lectual dels treballs queden en mans dels seus autors i autores, els quals cedeixen de manera no exclusiva a OBSERVAR el dret de publicar-los i mantenir-los accessibles al públic en general a través de dispositius electrònics i de manera gratuïta. La revista no genera despeses a autores i autors per la tramesa i edició dels articles. Serà responsabilitat de les autores i autors la lícita utilització de materials subjectes a drets legals de còpia i reproducció. La revista OBSERVAR no assumeix les opinions expressades en els treballs que publica.

5. Drets i accés

Els continguts publicats en OBSERVAR estan subjectes a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 de Creative Commons. En conseqüència, se’n permet la còpia, distribució i comunicació pública sempre que se citin les autores i autors de l’original i la revista OBSERVAR, però estan expressament prohibits els usos comercials i la utilització dels continguts per a la realització d’obres derivades. El text complet de la llicència es pot consultar en: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

La revista i els articles estan disponibles en https://revistes.ub.edu/index.php/observar/. L’accés és gratuït, raó per la qual no hi ha cap abonament de subscripció ni pagament per accedir als continguts. Animem a les lectores i lectors a registrar-se en el servei de notificació de publicació de la revista. Utilitzi l’enllaç Registre de la part superior de la pàgina de la revista. Com a resultat del registre, rebrà per correu electrònic l’índex de cada número de la revista. Consulti la Declaració de privacitat de la revista, que garanteix a qui es registri que els seus noms i adreces de correu electrònic no seran utilitzats per cap altra finalitat i no seran cedits a terceres persones.

6. Arxiu

OBSERVAR manté tots els números anteriors en la secció Arxius. En el cas que OBSERVAR deixés d’estar disponible, la còpia electrònica i la preservació de l’accés al contingut de la revista estarien garantits a través dels corresponents DOI (Digital Object Identifier) gestionats per Publicacions i Edicions UB.

7. Contacte editorial

La Universitat de Barcelona és l'entitat editora única des del número 16 (2022).

Adreça postal

Revista OBSERVAR
Universitat de Barcelona
Facultat de Geografia i Història
Departament d’Història de l’Art
Montalegre, 6
08001 Barcelona (España)

Correu electrònic
revista.observar@ub.edu

8. Indexació

Emerging Sources Citation Index
Academic Journal Database
Carhus Plus
Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo REBIUN)
CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas
Copac
Dialnet Plus
DICE
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Dulcinea
Elektronische Zeitscriftenbibliothek
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
ÍnDICEs CSIC
Latindex. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Matriz de Información para Revistas (MIAR)
Open J-Gate
RACO
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB)
Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades (RESH)
SHERPA/RoMEO
Ulrichs Web. Global Serials Directory