Sobre la revista

ISSN: 0211-9587
Online ISSN: 2385-4391

Política editorial

Pedralbes es dirigeix a un públic internacional d’especialistes de l’estudi de la Història Moderna, però també als estudians d’història i als apassionats a l’estudi de la història, més en general.  L'objectiu de la revista és publicar recerques inèdites sobre l'Edat Moderna (segles XV-XVIII), cobrint des de l’àmbit local fins als aspectes de la primera globalització. La revista admet originals escrits en català, castellà, anglès, francès, italià i portuguès. El seu consell de redacció i el consell assessor estan integrats per noms destacats del món acadèmic nacional i internacional, en el qual es contemplen especialistes de la història política, cultural, econòmica i social, triats de manera d’evitar un desequilibri de gènere entre historiadors i historiadores.

La revista no cobra cap mena de tarifes per publicar un article.

 Política de secció

Articles

Textos originals de temàtica lliure que presenten alguna problemàtica concreta relativa a l’Edat Moderna (segles XV-XVIII). Han de ser textos inèdits i presentar la adequada actualització bibliogràfica, el suport d’una bona documentanció resultant de recerques recents. Tots els articles (que han de tenir una extensió no superior als 60.000 espais) es sotmeten al procés d’avaluació de doble cec descrit a continuació.

Dossier d’articles

La revista valora propostes de dossier temàtics aferents a l’Edat Moderna (segles XV-XVIII). Les propostes de dossier han de presentar el tema (amb un text de 2.000-3.000 espais), acompanyant-lo pels títols i abstracts dels diferents articles. Poden ser enviades al comité editorial a l’adreça revistapedralbes@ub.edu. Els articles dels dossiers (d’una extensió no superior als 50.000 espais) són sotmesos a un procés d’avaluació de doble cec.

Dossier de ressenyes

Pedralbes no té una secció de ressenyes, tot i això, quan el comité editorial el considera oportú, pot programar dossier de ressenyes per donar a conèixer publicacions recents dedicades a la mateixa temàtica. El comité editorial, acompanyat pel consell de redacció, tria els llibres a ressenyar i els ressenyadors. Les ressenyes tenen una extensió de 7.000/8.000 espais i són avaluades pel comité editorial i consell de redacció.

Actes de congressos

Al llarg de la trajectòria de la revista Pedralbes, s'han publicat als seus volums els actes dels Congressos d’Història Moderna de Catalunya, organitzats per l'Àrea d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona a partir de 1984.  Des de 2013 els textos de les conferències de cada congrés apareixen en volums especials de caràcter monogràfic i són avaluats pel comité editorial i consell de redacció.

Resums de treballs de recerca, treballs de master, tesis doctorals

Des de la seva creació, la revista ha estat el principal mitjà de presentació de la recerca desenvolupada a l’àrea d’Histporia Moderna de la Universitat de Barcelona. Per això, fins al volum 34/2014 s’hi van publicar els resums de les recerques realitzades pels investigadors més joves en format de treballs de recerca de llicenciatura, treballs finals de master i tesis doctorals.

 

Procés d’avaluació

 Els originals presentats a la revista Pedralbes passen per un sistema d’avaluació confidencial i anònim (double-blind peer review) amb dues avaluacions externes de caràcter temàtic i metodològic. El consell editorial valora les avaluacions rebudes i les envia a les autores o autors amb la decisió provisional sobre la seva publicació, així com les indicacions i/o modificacions que s’hi han de fer: correccions, rèpliques i decisió definitiva sobre la publicació.

 

Fases del procés d'avaluacio

  1. En el moment que la revista Pedralbes rep una nova proposta d’original, el comité editorial (director, secretaria i col·laboradors de la revista) es preocupa de comprobar, en un termini de 30 dies, si la contribució rebuda respecta les normes d’estil de la revista i el contingut compleix els requisits d’originalitats, claredat i riquesa informativa. En cas contrari, s’informarà l’autor/autora per a què adapti el text a les normes d’estil o replantegi el contingut del text.
  2. Un cop l’article supera aquesta primera fase i és acceptat pel comité editorial, comença la fase d’avaluació de doble cec (double blind peer review). El text serà examinat per dos experts, un intern al consell de redacció o assessor i un altre extern als òrgans de la revista. Els dos avaluadors rebran la mateixa guia d’avaluació en què es valora: l’interès científic, l’adequació de les fonts documentals i el profit que n'obté, el recolzament bibliogràfic i la claredat de la redacció.
  3. L’autor/autora serà informat en un termini màxim de tres mesos sobre el resultat de l’avaluació. Aquest resultat podrà ser: acceptació sense canvis, rebuig o acceptació amb canvis. En aquest darrer cas l’autor/autora rebrà les indicacions necessaries i el termini pertinent per presentar una nova versió del treball que serà novament avaluada per verificar que han estat incorporats tots els canvis aconsellats pels avaluadors.

La revista Pedralbes es compromet a iniciar i finalitzar el procés d’avaluació en un termini no superior als sis mesos, informant l’autor del resultat i de l’estat del procés.

 

Periodicitat

Es publica un volum l'any amb l'excepció dels volums que recullen les ponències del congrés d'història moderna de Catalunya que són celebrats cada 4/5 anys. S’avisarà mitjançant un avís publicat a aquesa pàgina web la data última de recepció de propostes d’articles per a què siguin avaluats per al volum annual correspondent. Aquesta data acostuma ser entre el 31 de gener i l’1 de març. Els volums es publiquen entre l'1 de novembre i el 31 de desembre de cada any.

Excepcionalment es publicaran 2 volums l'any per difondre actes de congressos dins de l'àrea d'història moderna de la UB.

 

Política d’accés obert

La revista proporciona accé lliure i gratuït immediat a tots els seus continguts, basant-se en els principis de la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2023) i des del convenciment que fer que la recerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

Tots els continguts d'aquesta revista estan subjectes a una llicència Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional

Això obliga a reconèixer l'autoria de manera apropiada , proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s'han fet alguns canvis. ES pot indicar de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador dóna suport o patrocina l'ús que s'en fa del seu text.

Si es remesclen, transformen o creen nous continguts a partir dels textos de la revista, s'han de difondre amb la mateixa llicència que el text original.

Tots els continguts publicats són dipositats al PKP Preservation Network.

Declaració de codi ètic

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques
per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

Equip editorial

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.
Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat
davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.
Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte el control del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

Els autors i autores

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa. Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.
Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

Els avaluadors i avaluadores 

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials. Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista). No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

Política de plagi

El plagi és quan un autor intenta fer passar el treball d'altri com a propi. La publicació duplicada, a vegades anomenada autoplagi, es produeix quan un autor reutilitza parts substancials del seu propi treball publicat sense proporcionar les referències adequades. Això pot anar des de publicar un article idèntic en diverses revistes fins al que es coneix com "salami-slicing", on els autors afegixen petites quantitats de dades noves a un article anterior

Tot el manuscrits presentats per a la publicació són revisats per plagi després de la seva presentació i abans de començar la revisió.

Si es detecta plagi per part del membre de la junta editorial, el revisor, l'editor, etc., en qualsevol fase del procés de l'article (abans o després de l'acceptació), en notificarem l'autor(s) i els demanarem que reescriuran el contingut o que citin les referències d'on s'ha tret el contingut. Si més del 30% de l'article és plagi, aquest serà rebutjat.