Trameses

Actualment aquesta revista no accepta trameses.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 • Extensió: Entre 8.000 i 40.000 paraules
 • El text és en interlineat exacte 18, utilitza el tipus de lletra Calibri Light de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
 • Títol; Calibri Light 24 punts Subtítols: Calibri Light 14 punts Apartat: Calibri Light cursiva 14 punts
 • Resum entre  500 to 1.000 paraules - Paraules clau amb màxim 7 ítems - A l'idioma original de l'article i en castellà. A poder ser també en català
 • Notes al peu. on the w@terfront utilitza les notes al peu exclusivament per a "augmentar" informació sobre algun aspecte del text. No per referenciar la biblografia citada
 • Format del material gràfic : Jpeg o tiff 300 dpi
 • Bibliografia; Segons normes APA, 7a edició. Revisar APA https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines
 • Mini CV: Aprox 50 paraules
 • Anonimat : Heu d'eliminar del text totes les referències que es facin a l'autor(s) i canviar el nom del mateix per "AUTOR".
 • (C) MATERIAL GRÀFIC. Els autors haurien de fer servir el màxim de material gràfic propi. En el cas que el material provingui de fonts de tercers és imprescindible citar el (c) al peu de les imatges
 • ORCID ID i afiliació institucional

Directrius per a l’autor/a

A-Procedimentper a l'enviamentd'articles


1.-Les persones interessades en publicar a “on the w@terfront” hauran d'enviar les seves col·laboracions en format Word per correu electrònic a waterfront@ub.edu. Al costat del article haurà d'enviar un breu CV i ORCID number. 

2.Per assegurar l'anonimat en el procés de revisió, l'autor ha d'eliminar del text totes les referències que es facin a l'autor(es), canviant el nom del mateix per "Autor". A més d'assegurar que la identificació de l'autor/a també s'ha eliminat de les propietats de l'arxiu quan aquest és un document de Microsoft Office.
Pot presentar l'article quan ho consideri pertinent ja que la recepció dels mateixos és permanent.

3.- En la redacció dels textos s’han de seguir els Criteris de la Universitat de Barcelona (https://www.ub.edu/cub/criteris.php).

B-Tipus d'articles

El contingut de “on the w@terfront” es compon principalment per articles científics, valorant especialment aquells derivats d'investigacions acadèmiques.


L'estructura generalment utilitzada en aquests articles és: introducció, marc teòric, metodologia, resultats i les seves anàlisis, conclusions i referències bibliogràfiques.


També s'inclouen en aquest apartat articles on l'autor o autora exposa, analitza o avalua un determinat tema científic-tècnic, històric, arquitectònic,etc, i que fan una aportació rellevant al coneixement. Aquest ha de contenir un argument rellevant, apropiat i documentat teòricament, així com un procediment metodològic clar i conclusions apreciables.

C- Requisits per als articles

Els articles han de tenir en compte els següents requisits:

• Treball inèdit: Els textos enviats per publicar han de ser inèdits (no publicats prèviament).
• Dades de l'autor o autors: Noms i cognoms complets, filiació institucional o lloc de treball i adreça per a la seva contacte. Filiació ORCID. A més d'adjuntar un mini CV (60 paraules màxim) de l'autor (a), on s'indiqui: grau acadèmic superior, professió, entitat on labora, funcions, país i correu electrònic, el qual serà publicat juntament amb l'article en cas d'una avaluació positiva.
• Format d'arxiu: L'arxiu s'haurà d'enviar en format text (doc, docx o rtf) en idioma espanyol, català, francès, anglès o portuguès.
• Extensió: “on the w@terfront” prioritza articles il·lustrats (amb fotografies del propi autor) i d'una extensió entre 8.000 i 40.000 paraules.
• Prioritza, també resums llargs, entre 500 i 1.000 paraules, per facilitar la recerca en els servidors.
• Tipografia: Calibri Light 12 interlineat exacte 18.
• En general les cites a peu de pàgina han de ser notes aclaridores i no serviran per a les cites bibliogràfiques.
• Material gràfic: Fotos, figures, gràfics, taules i / o esquemes etc. han d'enumerar i indicar títols o llegenda explicativa relacionada amb el tema de l'article i la procedència (autor i / o font, any, p.00). A més han d'estar inserits en el text en la seva ubicació aproximada.
• Format del material gràfic: Enviament en arxius independents; resolució mínima de 300 dpi / ppp i 600 per a escala de grisos en format jpg.
• Taules: Les taules han d'anar en format de text, incloses en el cos del treball i seguint les normes d'APA.
• Responsabilitat: L'autor/a és el responsable d'adquirir els drets i/o autoritzacions de reproducció a que hi hagi lloc, per les il·lustracions preses d'altres fonts. Les il·lustracions passen a ser de domini públic quan l'autor / a té més de setanta-cinc anys de mort (a). S'ha d'incloure prova escrita dels permisos corresponents dels autors o editors originals.
• Bibliografia i cites en format APA

D. Bibliografia
 
La bibliografia, ordenada alfabèticament i per a cada autor cronològicament, s'inclourà al final del text.
Sempre que sigui possible, s'han de proporcionar, a les referències bibliogràfiques, el DOI i les adreces URL.
Les referències bibliogràfiques es faran segons les normes APA 7a Ed., seguint els exemples següents:
 1. Llibres
 • CAPEL, Horacio. Agentes urbanos y mercado inmobiliario. Vol. III de La morfología de las ciudades. Barcelona: Ediciones del Serbal (Colección La Estrella Polar, nº 62), 2013. 461 p. [ISBN: 978-84-7628-732-3; ISBN, obra completa: 978-84-7628-450-6; Depósito legal: B-20.845-2013].
 1. Capítols de llibres
 • Remesar, A. (2020). Co-design of public spaces with local communities. In Tony Bovaird and Elke Loeffler (ed) The Palgrave Handbook of Co-Production of Public Services and Outcomes (First on-line 24/11/2020, pp. 335–351). Palgrave Macmillan. 5 septiembre 2021  https://doi.org/10.1007/978-3-030-53705-0_17
 1. Artícles de revista y Recursos electrònics
 • Fernández-Covarrubias, Andrea, Emilio Reyes-Schade, Samuel E. Padilla-Llano, and Ayman Imam. 2022. “(Re) Construction of Historical Memory: Identity and Urban Re-Valuation of the First Diagonal in Chile”. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration 64 (9):3-29. 5 septiembre 2017 https://doi.org/10.1344/waterfront2022.64.9.01 .
 • Haddad, Marie. (2017). Urban Hygiene Awareness in a suffocated Barcelona. On the W@terfront [En Línia], 51, 7–24.04/05/2007.  http://raco.cat/index.php/Waterfront/article/view/320432
E. -Anàlisi de Plagi
 
On the w@terfront adopta sistemes per detectar el plagi, utilitzant l'analitzador URKUND disponible .a la plataforma on s'edita la revista

 

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.