Sobre la revista

Focus i abast

"on the w@terfront" és una revista interdisciplinària en línia sobre regeneració urbana, espai públic, disseny urbà, art públic i participació ciutadana.
"on the w@terfront" s'adreça a estudiosos la investigació dels quals es planteja des d'una perspectiva interdisciplinària i que es dediquen a la investigació de temes relacionats amb els temes propis de la revista. També s'adreça a un públic més heterogeni interessat en temes propis de la revista.
 
Paraules clau d´orientació
Disseny urbà; Espai públic; Regeneració urbana; Estratègies de desenvolupament urbà sostenible; Art públic; Participació ciutadana; Governança urbana.
 
Seccions
"on the w@terfront" té una única secció titulada "Articles".

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Tots els articles d'investigació en aquesta revista han estat sotmesos a una rigorosa revisió per parells doble cec, basat en el cribratge inicial editor i arbitratge anònim per dos avaluadors anònims. Els avaluadors emetran un informe motivat sobre els originals rebuts que seran enviats als autors. Quan els avaluadors recomanin la publicació d'un article amb la condició que l'autor incorpori les millores indicades, el Consell Editorial fixarà un termini de lliurament de la nova versió. 

En aquest procés la comunicació pot ser  (1) Que l'article es rebutjat especilament quan no as'ajusta a la política editorial de la revista o no compleix els reisits de tramesa ; (2) Que l'article es acceptat sense modificacions i (3) que l'article es acceptat amb les  modificacions assenaylades pels revisors.

Freqüència de publicació

Fins al 2018, on the w@terfront ha experimentat amb diferents formats, tendint a publicar articles individuals amb una freqüència una mica irregular.
 
Des del 2018, on the w@terfront ha adoptat la publicació d'un únic volum a l'any. Aquest volum es divideix entre 8 i 13 números cada any. Cada número pot contenir entre 1 i 4 articles.
 
Els articles es publicaran per ordre d'arribada i recepció de les possibles correccions.

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona

Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona
Aprovat pel Consell de Direcció a 8 de febrer de 2016. Ratificat pel Consell de Govern de 16 d’abril de 2016 .

La Universitat de Barcelona ha pres com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE).

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es
compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el
Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE).


És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.


Equip editorial:

 1. Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.
 2. Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.
 3. Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.
 4. Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic).
 5. De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.
 6. Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

L’abreviatura COPE correspon a Committee on Publication Ethics:
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_0.pdf


És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.


Els autors:

 1. Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.
 2. Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.
 3. Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.


Els avaluadors/revisors:

 1. Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.
 2. Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).
 3. No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

Vuere  declaracio_etica.pdf

Sponsors

 • Centre de Recerca POLIS
 • Vicenrrectorat de Relacions institucionals, COmunicació i Política Lingüistica. Universitat de Barcelona
 

Història de la revista

AVALUADA A:

 • CARHUS Plus+ 2018 grupo D
 • Any

  Valoració

  Àmbit

  2018

  D

  Arts

  2014

  C

  Arts

  2010

  C

  Arts

  2008

  B/C/D pendent

  Arts

 • Directory of Open Access Journals,
 • LATINDEX (Catálogo)
 • REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)  Social Sciences/Humanities - Architecture Q2
 • CIRC : Clasificación Integrada de Revistas Científicas

  • Clasificación Ciencias Humanas   A
  • Clasificación Ciencias Sociales      B

MÈTRIQUES:

SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources

 • Category

  Year

  Quartile

  Visual and Performing Arts

  2022

  Q1

  2021

  Q1

  2020

  Q3

  Urban Studies

  2022

  Q3

  2021

  Q3

  2020

  Q4

  Geography, Planning and Development

  2022

  Q3

  2021

  Q4

  2020

  Q4

CiteScore 2021   0.5

 • 2021 Cite Score Rank
  • Visual Arts & Performing Arts #122rank out of 584   Q1 79th percentile
  • Social Sciences/ Urban Studies #161/241   Q3   33rd percentile
  • Social Sciences/ Geography, Planning and Development #610/747   Q4    18th percentile
  • SJR 2021             0.159

JCR.  Journal Citation Reports

 • ARCHITECTURE - ESCI
 • JCR YEAR

  JCI RANK

  JCI QUARTILE

  JCI PERCENTILE

  2021

  30/92

  Q2

  67.93

  2020

  62/91

  Q3

  32.42

  2019

  61/90

  Q3

  32.78

  2018

  63/88

  Q3

  28.98

  2017

  68/87

  Q4

  22.41

DIALNET Arte 5/134

 • Año

       Impacto

  2021

  0,26

  2020

  0,247

  2019

  0,182

  2018

  0,221

  2017

  0,136

REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) 

Year

Overall Score

Perc. Normal. Imp. Fac.

Quartil

2020

20,427

83,445

Q2

2019

16,614

73,405

Q2

2018

16,527

75,096

Q2

2017

20,616

90,338

Q1

 

OA policies

Dulcinea green, SHERPA/RoMEO colour ungraded