Informació per als autors/ores

0.- Idiomes
Català, Castellà, Francès, Portuguès, Italià i Anglès
 
A- Procediment per a l'enviament d'articles
1.- Les persones interessades a publicar a On the w@terfront hauran d'enviar les seves col·laboracions en format Word per correu electrònic a waterfront@ub.edu. Al costat de l'article haureu d'enviar la fitxa d'autor (Veure Llista de comprovació)
 
2. Per assegurar l'anonimat en el procés de revisió, l'autor ha d'eliminar del text totes les referències que es facin a l'autor(s), canviant-ne el nom per "AUTOR". A més, assegureu-vos que la identificació de l'autor/a també s'ha eliminat de les propietats del fitxer quan aquest és un document de Microsoft Office.
Pot presentar larticle quan ho consideri pertinent ja que la recepció dels mateixos és permanent.
 
B.- Avaluació dels articles
Un cop rebut l'article es procedirà a la seva avaluació externa per parells. Tant si l'article és rebutjat com si és acceptat, l'autor rebrà per correu electrònic els resultats motivats d'aquesta avaluació.
Aquest procés davaluació pot tenir una durada estimada de dos a tres mesos.
 
C- Tipus d'articles
El contingut d'On the w@terfront està format principalment per articles científics, valorant especialment aquells derivats d'investigacions acadèmiques.
 
L'estructura generalment utilitzada en aquests articles és: introducció, marc teòric, metodologia, resultats i anàlisis, conclusions i referències bibliogràfiques.
 
També s'inclouen en aquest apartat articles on l'autor o autora exposa, analitza o avalua un determinat tema cientificotècnic, històric, arquitectònic, etc. que fan una aportació rellevant al coneixement. Aquest conté un argument rellevant, apropiat i documentat teòricament, així com un procediment metodològic clar i conclusions apreciables.
 
D- Requisits per als articles
Els articles han de tenir en compte els requisits següents:
 
 • Treball inèdit: Els textos enviats per publicar han de ser inèdits (no publicats prèviament).
 • Dades de l'autor o autors: Noms i cognoms complets, filiació institucional o lloc de treball i adreça per al contacte. Filiació ORCID. A més, ha d'adjuntar un mini CV (60 paraules màxim) de l'autor(a), on s'indiqui: grau acadèmic superior, professió, entitat on labora, funcions, país i correu electrònic, el qual serà publicat juntament amb l'article en cas d'una avaluació positiva.
 • Format de fitxer: El fitxer s'ha d'enviar en format text (doc, docx o rtf) en idioma espanyol, català, francès, anglès o portuguès.
 • Extensió: On the w@terfront prioritza articles il·lustrats (amb fotografies del propi autor) i d'una extensió entre 8.000 i 40.000 paraules.
 • Resum/Abstract en l'idioma original i com a mínim en castellà. Si pot ser, també en català.
 • Prioritza, també resums llargs, entre 500 i 1.000 paraules, per facilitar la cerca als servidors.
 • Tipografia: Calibri Light 12 interlineat exacte 18.
 • En general les cites a peu de pàgina han de ser notes aclaridores i no serviran per a les cites bibliogràfiques.
 • Material gràfic: Fotos, figures, gràfics, taules i/o esquemes etc. cal enumerar-los i indicar títols o llegenda explicativa relacionada amb el tema de l'article i la procedència (autor i/o font, any, p.00). A més, han d'estar inserits en el text a la seva ubicació aproximada.
 • Format del material gràfic: Enviament en fitxers independents; resolució mínima de 300 dpi/ppp i 600 per a escala de grisos en format jpg.
 • Taules: Les taules han d'anar en format de text, incloses al cos del treball i seguint les normes d'APA 7a edició.
 • Responsabilitat: L'autor/a és el responsable d'adquirir els drets i/o autoritzacions de reproducció a què escaigui, per a les il·lustracions preses d'altres fonts.
 • Bibliografia i cites en format APA 7a edició