Sobre la revista

Focus i abast

La revista REIRE és una publicació electrònica de la Secció de Recerca de l’Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona.

La finalitat d’aquesta publicació és esdevenir un espai de consulta i difusió de la recerca i la innovació educatives, en els seus diferents nivells i àmbits del desenvolupament professional.

REIRE convida a investigadors, acadèmics, mestres, professors, administradors, especialistes i estudiants de doctorat a enviar manuscrits.

Es proposa aprofitar les possibilitats de la Xarxa per oferir un espai de documentació obert permanentment, proporcionar canals d’interacció a la comunitat educativa i facilitar la publicació de materials que incorporin formats diversos i elements multimèdia.

El contingut central de REIRE es compon d’articles inèdits que tracten temàtiques relacionades amb la recerca i la innovació en l’àmbit educatiu, tant dins del sistema reglat com fora. Aquests articles poden ser de tipologia diversa:

 • Experiències de recerca, des de qualsevol enfocament metodològic i disciplina.
 • Revisions de literatura o reflexions teòriques sobre recerca i metodologia de recerca en matèria educativa, que exposin, per exemple, l’estat de la qüestió sobre algun aspecte o algun avenç metodològic en matèria de recerca.
 • Experiències pràctiques d’innovació educativa.
 • Articles metodològics sobre qüestions metodològiques de recerca que inclouen orientacions pràctiques.

La REIRE es proposa com a objectius fonamentals:

 • Fer visible l’activitat i els resultats de recerca i d’innovació en educació obtinguts dins dels projectes i grups de l‘IDP-ICE de la UB com de la resta del món.
 • Oferir documentació i recursos de suport a la recerca i a la innovació educativa, d’utilitat per al personal investigador.
 • Esdevenir un fòrum de debat i intercanvi sobre qüestions d’innovació i recerca educativa.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles publicats són objecte d’un procés de revisió a càrrec d’un mínim de dos revisors externs, que es consideren experts en l’àmbit de la recerca i la innovació educativa així com en l’àrea temàtica dels articles a revisar.

La voluntat és oferir uns continguts rigorosos, de qualitat i d’interès per a la comunitat acadèmica i educativa en general.

El procés de revisió consisteix en el següent:

 1. en rebre els articles, el Comitè editorial fa una revisió en primera instància i pot rebutjar directament els documents que incompleixin clarament la línia editorial;
 2. en cas d’acceptar-los, se sol·licita que un mínim de dos membres d’avaluació externs, considerats experts, avaluïn l’article a través d'una avaluació de "doble cec". Poden fer suggeriments perquè es revisi i millori l’article, si procedeix, amb vistes a que se n’elabori una nova versió. La revisió de les propostes es realitza per mitjà d’un formulari amb els criteris d'avaluació que s'especifiquen més avall;
 3. a partir dels informes de revisió, el comitè decideix si publica directament el document, si el retorna amb suggeriments a l’autor per tal que el millori o si se’n desestima la publicació. En qualsevol dels casos, s’informa de la decisió presa a l’autor en el termini més breu possible i s’argumenta els motius en cas que no s’hagi acceptat el document.

La recepció del treball no representa cap compromís per a la revista.

Sempre es confirma la recepció dels articles per a valoració, i també se’n notifica el resultat, un cop valorats.

Estadístiques de l'activitat editorial

01-01-2021 — 31-12-2022
 • Dies fins a la primera decisió editorial: 36
  • Dies fins a l'acceptació: 96
  • Dies fins al rebuig: 71
 • Taxa d'acceptació: 76%
 • Taxa de rebuig: 24%

Freqüència de publicació

Els articles s'aniran publicant "a l'avançada" a mesura que siguin acceptats, sense necessitat d'esperar a completar un número de la Revista. De forma bianual (els mesos de gener i de juliol), es tancarà un número que recollirà els articles publicats durant el darrer període, que passaran a formar part del seu sumari.

Política de drets d'autoria

Els autors que publiquen a REIRE accepten els termes següents:

 1. En el moment en què una obra és acceptada per a la seva publicació, s'entén que l'autor cedeix a REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació els drets de reproducció i distribució de l'article per a la seva explotació a tots els països del món en qualsevol suport i format físic, magnètic, òptic i digital.
 2. Els autors conserven els drets d'autoria i garanteixen a la revista el dret de primera publicació de l'obra.
 3. Els autors podran adoptar altres acords de llicència no exclusiva de distribució de la versió de l'obra publicada (p. ex.: dipositar-la en un arxiu telemàtic institucional o publicar-la en un volum monogràfic) sempre que s'indiqui la publicació inicial en aquesta revista.
 4. Es permet i recomana als autors difondre la seva obra a través d'Internet (p. ex.: en arxius telemàtics institucionals, repositoris, biblioteques, o a la seva pàgina web).

Política d’accés obert

L'accés als articles a text complet és gratuït.

Tots els continguts inclosos a REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació estan subjectes a la llicència Reconocimiento 4.0 España de Creative Commons, que permet la reproducció, distribució i comunicació pùblica sempre que es reconegui l'autor i la revista.

Observació:

REIRE està inscrita al Directory of Open Access Journals (DOAJ) i segueix un codi de conducta professional pel que fa a l'accés lliure en sintonia amb el proposat per l'Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), és a dir:

 • REIRE publica regularment (gener i juliol) investigació original en Codi Obert.
 • La revista ofereix de manera clara les dades de contacte i les indicacions per als autors.
 • Està establert un procès d'avaluació de "doble ceg" per pars i la revista disposa d'un comité editorial i cientìfic.
 • Quant a la política d'Accès Obert, REIRE:
  1. fa la difusió de manuscrits avaluats per pars, amb investigacions originals, sense cap càrrec econòmic i sense demanar cap tipus de registre o imposar restriccions d'accès, i
  2. permet la reproducció, distrubució i comunicació pública del seu contingut si l'autoria i el nom de la revista són reconeguts.
  3. Un cop publicats, els autors poden difondre una còpia dels seus articles a la seva pàgina web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que citin la font original.

Arxiu i Preservació digital

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d'arxivament distribuït entre biblioteques col·laboradores, a les quals permet crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i preservació. La pàgina de manifest editorial LOCKSS és la següent: https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/gateway/lockss

Protocols d’interoperabilitat

La revista implementa el protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), un protocol de recol·lecció per a l’intercanvi de metadades basat en l’esquema Dublin Core. Aquesta característica es pot comprovar amb la petició següent: https://revistes.ub.edu/index.php/index/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=REIRE

Procés de participació

L’enviament de propostes d’article a la revista implica que l’autor accepta totes les normes i requisits que regeixen el procés de participació. D’aquesta manera, els texts enviats a REIRE han de complir amb els criteris ètics i requeriments formals establerts.

No s’acceptaran propostes que no compleixin rigorosament amb aquests criteris.

Els continguts dels manuscrits enviats a REIRE són d’exclusiva responsabilitat dels seus autors.

Els articles s'envien a través de la plataforma OJS de REIRE.

El Consell executiu de la revista registra la data de recepció del text. Si es tracta d’un article de recerca o d'innovació, escollirà un mínim de dos membres d’avaluació que s’encarreguin de la revisió mitjançant uns criteris estàndards. És important destacar que aquest procés es fa mitjançant el sistema de doble cec. Un cop finalitzat el procés de revisió s’envia el resultat a l’autor per a un dels propòsits següents:

 1. Informar que s’accepta la proposta i data aproximada de publicació.
 2. Remetre els suggeriments plantejats i sol·licitar les modificacions pertinents, si és el cas.
 3. Informar que no s’accepta el treball per a publicació, indicant-ne els motius.

En cas que el Consell hagi sol·licitat modificacions, els autors tindran un termini de deu (10) dies per enviar una nova versió del text amb una carta en la qual s’expliquin els canvis introduïts o les observacions que considerin oportunes. Aquesta serà l’última oportunitat per incloure canvis de contingut dins del text.  Un cop enviada la nova versió del text, el Consell editorial decidirà si és apta per a publicació o si és necessari ajustar algun altre aspecte. Un cop es considera el text com a definitiu, es maqueta per publicar-lo immediatament en el número en construcció (en premsa), en una versió PDF que inclou les dades de l’autor i les dates de recepció i d’acceptació definitiva. Un cop tancat el número complet i publicat s’incorpora la data de publicació.

Pel que fa als càrrecs econòmics del procés editorial –Article Processing Charges (APC)–, no es cobra per publicar ni tampoc per l’avaluació.

Requeriments dels articles per a publicació i criteris d'avaluació

Les característiques generals que han de reunir els treballs són les següents:

 1. Treballs inèdits y actualitzats. REIRE comprova l'absència de plagi de tots els enviaments mitjançant la plataforma Ouriginal (URKUND).
 2. Textos en català, castellà o anglès
 3. Segueixen les orientacions d'estil
 4. Consistència metodològica
 5. Temàtica d'interès, d'impacte
 6. Correcció lingüística i qualitat en la redacció.
 7. Aportació d'idees noves, temàtiques o procediments innovadors

Els criteris d'avaluació que s'apliquen són:

 1. L'article representa una contribució nova i original.
 2. El títol reflecteix amb claredat el contingut de l'article.
 3. El resum aporta la informació suficient per situar el contingut de l'article (sintèticament: tema o problema, objectius, mètode, resultats i conclusions).
 4. Els mots clau (keywords) són adequats.
 5. La redacció de l'article és clara i correcta. Ús no sexista de la llengua (vegeu guia ràpida).
 6. Les referències són adequades i actualitzades.
 7. L'organització del contingut és clara.
 8. Els objectius estan formulats clarament.
 9. La descripció dels materials o mètodes és adequada.
 10. Els resultats es presenten adequadament i amb claredat suficient.
 11. La interpretació i les conclusions són suficients i coherents amb els objectius i les dades aportades.

Perspectiva de gènere i bones pràctiques editorials en igualtat de gènere

REIRE advoca per tenir en compte la perspectiva de gènere en diverses pràctiques editorials:

 • Composició del consell editorial (més del 40 % dels seus membres són dones).
 • Directriu lingüística inclusiva explícita a les instruccions per a autors/autores.
 • S'inclou el nom complet dels autors i de les autores dels articles publicats.

Ètica i codi de conducta

La Revista d’Innovació i Recerca en Educació (REIRE) segueix, en la pràctica editorial, rigorosos protocols tècnics i ètics per a la publicació, i vetlla per evitar qualsevol mala pràctica en aquest sentit.

En concret, el codi ètic de REIRE es regeix pels compromisos següents.

Pel que fa als editors

REIRE segueix el «Code of conduct and best practices guidelines for journal editors» del Committee on Publication Ethics (COPE).

A més, té en consideració els aspectes següents:

La selecció dels revisors es fa seguint el criteri de millor adequació. És a dir, s’escullen els revisors més adequats en funció de la seva especialitat i la disciplina de l’article que cal revisar.

La decisió editorial es fonamenta exclusivament en el mèrit científic, innovador o disciplinari del contingut dels articles, i no es fa discriminació per raons de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual dels autors.

Tota la informació relacionada amb els articles que s’envien perquè la revista els publiqui es manté en absoluta confidencialitat dins del marc del procés d’enviament, revisió i publicació. Es garanteix l’anonimat en els documents durant tot el procés de revisió d’experts, que es fa en la modalitat de doble cec.

Pel que fa als autors

Els documents que s’enviïn a REIRE han de ser originals i inèdits, i no poden contenir plagis parcials ni totals. REIRE comprova l'absència de plagi de tots els enviaments mitjançant la plataforma URKUND.

Quan sigui necessari, s’han de fer constar a l’article les responsabilitats ètiques o els conflictes d’interessos.

A l’article s’ha d’indicar qualsevol finançament d’agències o projectes en el marc dels quals s’ha dut a terme l’estudi publicat.

Per tenir la condició plena d’autor d’un treball publicat caldrà: a) haver contribuït de manera substancial a la concepció i el disseny del treball, o a l’anàlisi i interpretació de les dades; b) haver contribuït a la preparació del document publicat, i c) ser capaç de presentar de manera detallada la contribució personal en la recerca i discutir els aspectes principals del conjunt. Qualsevol persona que hagi col·laborat en el treball d’alguna altra manera haurà de ser reconeguda a l’apartat d’agraïments.

Els autors disposen dels drets o autorització per a la publicació d’imatges, fotografies, vídeos i música.

Si els autors identifiquen qualsevol tipus d’error en un article un cop publicat, n’han d’informar la revista perquè hi pugui incorporar les correccions pertinents.

Pel que fa als revisors

La revisió dels articles enviats a la revista es fa de manera crítica, honesta, constructiva i anònima (pel sistema de doble cec).

Si algun revisor no es considera prou competent en la temàtica que cal revisar, considera que no podrà complir el termini estipulat o estima que hi ha algun conflicte d’interessos, ho ha de comunicar immediatament a l’equip editorial.

Els revisors han de notificar a l’equip editorial qualsevol similitud del text revisat amb altres treballs publicats

Història de la revista

La Revista d'Innovació i Recerca en Educació (REIRE) (ISSN electrònic 2013-2255 / Dipòsit legal B.54658-2008) és una publicació electrònica de la Secció de Recerca de l'Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona.
La finalitat central d'aquesta publicació és esdevenir un espai de consulta i difusió de la recerca educativa, especialment de la recerca sobre docència en els diferents nivells i àmbits educatius.
La revista REIRE obre, de fet, una nova etapa, però continua la tasca iniciada amb el Butlletí LaRecerca, publicació electrònica de la Secció de Recerca que es va editar entre els anys 2005 i 2008.
El comitè editorial de la revista està conformat per: a) El consell assessor, conformat principalment per membres de la Universitat de Barcelona s’encarrega d’analitzar l'evolució de la revista, avaluar el seu interès i qualitat científica, així com proposar accions per a la millora de la mateixa, b) El consell de redacció, amb un percentatge elevat dels seus membres externs a la UB, emet informes, proposa temàtiques i avalua manuscrits, c) El consell executiu gestiona la selecció i pren les decisions en la publicació dels continguts que han de conformar cada número de la revista, prepara cada número, manté la relació amb els avaluadors i autors i coordina els consells assessors i de redacció.