Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat paral·lelament per a avaluació a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»). REIRE comprova l'absència de plagi de tots els enviaments mitjançant la plataforma OURIGINAL.
 • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word.
 • S’han proporcionat els DOI, o en el seu defecte els URL, per a les referències sempre que ha estat possible.
 • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció [disculpeu, aquest enllaç no funciona temporalment] «Com assegurar una revisió cega».
 • Es disposa dels drets o autorització per a la publicació d'imatges, fotografies, videos i música

Directrius per a l’autor/a

Els treballs enviats a la revista hauran de complir amb els criteris detallats al procés de participació i les recomanacions que s’exposen a continuació.

No s’acceptaran propostes que no compleixin rigorosament amb aquests criteris.

 1. Autoria. S’utilitzarà el nom bibliogràfic únic (NBU) de cada autor, segons el criteri següent a menys que l’autor utilitzi un altre:
  • Noms compostos. Exemple: "Carola Lucía" quedarà com Carola-L. / "Pablo Ignacio" com "Pablo-I."
  • Noms compostos que inclouen "María". Exemple: "María del Mar" quedarà com "María-del-Mar" / Joan María com "Joan-María"
  • Dos cognoms. Exemple: "Gómez Cano" quedarà com "Gómez-Cano"
  • Cognoms compostos. "De la Cruz" quedarà com "De-la-Cruz" / "Vila i Prades" com "Vila-Prades"
  • L'autor incorporarà al camp ORCID l'identificador del seu perfil, amb el format http://orcid.org/0000-0000-0000-0000, a la plataforma de la revista.
 2. En cas que l’article sigui producte d’un projecte finançat, haurà de fer-lo constar en una nota al final de l'article.
 3. Apartats dels articles (innovació, recerca o metodològics):
  1. Títol de l’article: En català, castellà i anglès britànic.
  2. Resum: Text de 150 a 200 paraules en què s’han de presentar sintèticament els apartats d'introducció, mètode, resultats i discussió (aquests quatre termes s'han d'escriure en majúscules a l'inici de cada apartat en el resum). S’ha de redactar en català, castellà i anglès britànic. El resum no pot incloure referències bibliogràfiques ni notes a peu de pàgina.
  3. Paraules clau: Entre tres i sis termes descriptius del contingut, que en la mesura que sigui possible s’ajustin al tesaurus europeu d’educació. S’han de presentar en català, castellà i anglès britànic, amb lletra inicial minúscula i separats per coma (,).
  4. Cos del document: Entre 10 i 20 pàgines d’extensió que incloguin figures (fotografies, gràfics, etc.), taules, annexos i bibliografia. Lletra tipogràfica Times New Roman 12, interlineat senzill amb marges superior i inferior de 2,5 cm i laterals de 3 cm. Es pot redactar en català, castellà o anglès britànic (sempre que es pugui assegurar la correcció lingüística).
  5. Cal que el text s’estructuri amb els apartats habituals: introducció –que inclogui justificació i fonamentació-, objectius, metodologia, resultats i discussió.
  6. Referències: Han d’incloure només les obres citades al text (consulteu l’apartat «aspectes formals de redacció»).
  7. Es poden incloure arxius complementaris amb materials de la recerca o de la innovació, com imatges, vídeos, programes informàtics, etcètera.
 4. Aspectes formals de redacció
  • Apartats o epígrafs.
   • Els diversos epígrafs de l’article hauran d’anar numerats i en negreta.
   • Utilitzeu la cursiva només per als subepígrafs.
   • Als paràgrafs del text no es pot utilitzar negreta ni subratllat.
  • Referències bibliogràfiques i cites.
   • Pel que fa a les cites i referències bibliogràfiques, s’han d’ajustar a l’última versió del manual de publicació de l’American Psychological Association (APA).

    **Exemples de llibres

    Area, M., Gros, B., i Marzal, M. A. (2008). Alfabetizaciones y tecnologías de la información y comunicación. Editorial Síntesis.

    Vallés, M. S. (2003). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Editorial Síntesis.

    **Exemple d’articles de revistes en paper

    Webb, N. M. (1989). Peer interaction and learning in small groups. International Journal of Educational Research, 13, 21-40.

    **Exemple d’articles de revista digital amb DOI o URL

    Slater, C. (2013). Educational Leadership in Mexico, Spain, and the United States: Cross-Cultural Implications. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació6(2), 18-27. https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2622

    Burguet Arfelis, M., i Forés Miravalles, A. (2014). La resiliència, forjant els temps de les possibilitats. Temps d'Educació46, 7-9. http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/278158/366004

    **Exemple de capítol de llibre

    Huberman, A. M., i Miles, M. B. (1994). Data management and analysis methods. Dins N. K. Denzin i Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (p. 428-444). Sage.

    **Exemple de tesi doctoral

    Güilamo Jimenez, S. (2014). Las competencias profesionales de los ingenieros Industriales: anàlisis, valoración y propuesta [Tesi doctoral, Universidad de Murcia]. Tesis Doctorals en Xarxa. http://www.tdx.cat/handle/10803/131096

   • Dins del text, les referències a altres treballs s’hauran de fer indicant el cognom de l’autor i l’any de publicació, entre parèntesis i separat per una coma (García del Dujo, 2000). En cas que hi hagi més d’una referència s’han de separar per punt i coma, ordenades alfabèticament (García Carrasco, 2000; García del Dujo, 2001). Si s’inclouen diversos treballs d’una mateixa persona publicats al mateix any, s’han de distingir dins del text i a les referències bibliogràfiques amb una lletra (García del Dujo, 2000a, 2000b).
   • Les cites textuals van entre cometes, assenyalant entre parèntesis el cognom, l’any de publicació i la pàgina corresponent precedit d’una p i un punt (García del Dujo, 2000, p. 18). Si la cita té més de 40 paraules ha d’anar en un altre paràgraf, sense cometes, amb sagnat d’un cm i grandària de font de 10 punts, indicant al final del paràgraf el número de pàgina precedit de p i punt (p.) entre parèntesis.
  • Notes
   • Les notes a peu de pàgina s’han de numerar successivament i posar al final de cada pàgina.
   • Només s’utilitzaran per a observacions o comentaris d’importància i mai per a les referències bibliogràfiques.
  • Taules i figures
   • Les taules han de seguir la norma APA (última edició). S’han d’ubicar on correspongui dins del text, acompanyades de la numeració correlativa (s’han de numerar amb números aràbics seqüencialment dins del text) i títol. La referència a les fonts o notes es posarà a la part inferior de la taula (amb una grandària de font de 10 punts).
   • El títol de la taula ha de ser breu, clar i explicatiu. S’ha de posar a dalt de la taula, al marge superior esquerre, sota la paraula Taula (amb inicial majúscula). Ex.:

     

    Taula 1

    Característiques dels participants

    -----------------------------------------
                    Infantil     Juvenil
                   ------------ ------------
     Tractament      n  %         n  %
     ----------------------------------------
     Sí              2   40       4   50
     No              3   60       4   50
     ----------------------------------------
     Total           5  100       8  100
    ------------------------------------------

    Només s’han de marcar les línies horitzontals de la taula quan separin encapçalaments de columna o grups de variables.

   • En cas de les figures, incloent-hi gràfics, quadres, fotografies, mapes, etc., han d’anar encapçalats amb la paraula «Figura», la numeració corresponent i el títol de la figura. Ex.:

    Figura 1

    Mapa d’Espanya

    A la part inferior de la figura, s’ha d’ubicar el text explicatiu o la font d’on s’ha tret.

  • En la redacció dels textos s’han de seguir els Criteris de la Universitat de Barcelona (https://www.ub.edu/cub/criteris.php)

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803