Romana civitas Caesaraugusta. Un itinerari didàctic interactiu mitjançant eines TIC

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire.42400

Paraules clau:

itinerari didàctic, patrimoni arqueològic, TIC, SIG

Resum

INTRODUCCIÓ. La situació d’emergència derivada de la crisi de la COVID-19 va posar el focus d’atenció en la necessitat de modernitzar les metodologies d’ensenyament a través de les noves tecnologies, per permetre no només un aprenentatge significatiu per a l’alumnat, sinó també la capacitat d’adaptació del procés educatiu a la docència telemàtica.

MÈTODE. L’objectiu és presentar un itinerari didàctic com a mètode per a l’ensenyament dels continguts clau sobre la cultura romana i la seva organització en una ciutat, en el context del primer curs de secundària, en l’assignatura de Geografia i Història, i comentar-ne l’efectivitat.

RESULTATS. S’han dissenyat una sèrie d’activitats i recursos que han tingut com a pilar fonamental les TIC i els SIG, que han permès a l’alumnat conèixer nous mitjans per compilar, interpretar i transmetre informació relacionada amb la cultura romana. Això ha comportat una millora de la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge.

DISCUSSIÓ. La tradició acadèmica concebia un sol emissor de la informació (professorat) i un sol receptor d’aquesta informació (alumnat), però l’ús de les TIC ha permès als discents sentir el patrimoni com a propi, en lloc de com una cosa llunyana i inconnexa amb la seva realitat.

Referències

Acosta, L.M. (2010). La enseñanza-aprendizaje de la historia en bachillerato y las TIC: la introducción de la estrategia Webquest. Proyecto Clío, 36, 1-10.

Besednjak, C. (2003). Los SIG como herramientas para la enseñanza en la educación media: Mapa de culturas precolombinas del noroeste de la República Argentina. GeoFocus, 3, 77-104.

Buzai, G. D., y Baxendale, C.A. (1997). Perspectivas para la enseñanza de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la Educación Polimodal. En Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (ed.), Jornadas de Informática Educativa ’97. Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de

Buenos Aires.

Carretero, M., y Lee, P. (2014). Learning historical consciousness. En R. K. Sawyer (ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 587-604). Cambridge University Press. https://doi.org/j5xc

Diarte, P., Martín, A., Sebastián, M., Pueyo, Ó., Casas, A. M., y Pocovi, A. (2013). Una nueva hipótesis sobre la localización del anfiteatro de Caesaraugusta (Zaragoza, España). PYRENAE, 1(44), 117-134. https://tinyurl.com/mrfrxfv6

Estepa, J. (2001). El patrimonio en la didáctica de las ciencias sociales: obstáculos y propuestas para su tratamiento en el aula. Íber, 30, 1-7.

Fontal, O., y Gómez-Redondo, C. (2016). Heritage Education and Heritagization Processes: SHEO Methodology for Educational Programs Evaluation. Interchange, 47(1), 65-90. https://doi.org/j5xd

González, N., Henríquez, R., Pagès, J., y Santiesteban, A. (2009). El aprendizaje de la empatía histórica (eh) en educación secundaria. Análisis y proyecciones de una investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje del conflicto y la convivencia en la Edad Media. En R.M. Ávila, B. Borghi e I. Mattozzi (coords.), L’educazione alla cittadinanza europea e la formazione degli insegnanti. Un progetto educativo per la “Strategia di Lisbona” (p. 283-290). Pàtron Editore.

Ibáñez-Etxebarria, A., Fontal, O., y Rivero, P. (2018). Educación patrimonial y TIC en España: marco normativo, variables estructurantes y programas referentes. ARBOR. Ciencia, Pensamiento y Cultura, 194(788). https://doi.org/hvvq

Lee, P. (1994). Historical Knowledge and the national curriculum. En H. Bourdillon (ed.), Teaching History (pp. 41-44). Routledge.

Lee, G. (ed.) (2004). The Montessori Method. The Origins of an Educational Innovation. Including an Abridged and Annotated Edition of Maria Montessori’s. The Montessori Method. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Martí, J. A., Heydrich, M., Rojas, M., y Hernández, A. (2010). Aprendizaje basado en proyectos: una experiencia de innovación docente. Revista Universidad EAFIT, 46(158), 11-21. https://tinyurl.com/mr43cyna

Nieto, G. (2016). Análisis de la práctica educativa con SIG en la enseñanza de la geografía de la educación secundaria. Un estudio de caso en Baden-Wüttemberg, Alemania [Tesis doctoral, Universidad de Barcelona]. Tesis Doctorales en Red. http://hdl.handle.net/10803/400097

Nieto, G. (2017). Educación geográfica con SIG en la escuela secundaria. Enseñanza de las Ciencias Sociales: Revista de Investigación, 16, 41-51. https://tinyurl.com/yck29vrv

Prats, J., y Santacana, J. (2015). Nous paradigmes en l’ensenyament de la història. Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, 26, 19-39. https://tinyurl.com/53r2mdcz

Reverte, J., Gallego, A.-J., Molina-Carmona, R., y Satorre, R. (2007). El aprendizaje basado en proyectos como modelo docente. Experiencia interdisciplinar y herramientas groupware. En Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (Universidad de Zaragoza), Actas de las XIII Jornadas de Enseñanza Universitaria

de la Informática (JENUI 2007) (pp. 285-292). Thomson. http://hdl.handle.net/10045/1808

Rivero, P., Fontal, O., Martínez, M., y García, S. (2018). La educación patrimonial y el patrimonio arqueológico para la enseñanza de la Historia: el caso de Bílbilis. ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 33(1), 23-37. https://tinyurl.com/mr3e4s5t

Rodríguez-Sandoval, E., Vargas-Solano, E. M., y Luna-Cortés, J. (2010). Evaluación de la estrategia “aprendizaje basado en proyectos”. Educación y Educadores, 13(1), 13-25. https://doi.org/j5xf

Santacana, J., y Llonch, N. (2012). Manual de didáctica del objeto en el museo. Trea.

Santacana, J. Llonch, N., y Martín, C. (2018). Aprender ciencias a través de la arqueología prehistórica: una experiencia didáctica con kits educativos en el museo. ETD- Educação Temática Digital, 20(3), 604-622. https://doi.org/f7gj

Publicades

2023-06-05

Com citar

Corbatón Martínez, C. (2023). Romana civitas Caesaraugusta. Un itinerari didàctic interactiu mitjançant eines TIC. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 16(2), 1–15. https://doi.org/10.1344/reire.42400

Número

Secció

Estudis i tendències