Aproximació als trets melòdics de les interrogatives de l'espanyol parlat per suecs

Laura Martorell Morales

Resum


Presentem l'anàlisi d'un corpus de 60 enunciats interrogatius absoluts provinents de la parla espontània de 20 informants parlants nadius de suec i estudiants d'espanyol com a llengua estrangera amb nivell mínim b1. L'objectiu és descriure l'entonació de les interrogatives absolutes de l'espanyol parlat per suecs per determinar els patrons melòdics que utilitzen i si aquests es corresponen amb els interrogatius de l'espanyol peninsular, seguint la metodologia d'Anàlisi Melòdica de la Parla. Els resultats mostren que només un 28,33% dels enunciats s'adeqüen a patrons interrogatius, majoritàriament al patró típic de la pregunta, i que la resta corresponen a patrons suspesos (40%), declaratius (21,66%) o emfàtics (10%). Per tant, justifiquen l'interès de continuar la recerca, que preveu aprofundir en la caracterització dels trets melòdics de la interllengua per a la seva possible aplicació didàctica.

Paraules clau


Espanyol; Suec; Entonació; Interrogatives

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2014.0.99-106

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona