Sobre la revista

La revista PHONICA, fundada el 2005, és una publicació científica en format electrònic, de lliure accés, amb avaluació de doble cec i periodicitat anual, vinculada al Laboratori de Fonètica Aplicada de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.

Focus i abast

L’objectiu de la revista és crear un espai d’intercanvi entre les diverses disciplines relacionades amb el so, la veu i la parla. Es pretén que sigui una plataforma de difusió de reflexions teòriques, resultats de recerca i propostes d’innovació de caràcter interdisciplinari, adreçat a un públic especialitzat, com poden ser lingüistes, professorat de llengua, mestres, logopedes, i professionals vinculats a la filologia, l’enginyeria de processament de la parla, la pedagogia o la psicologia.

A PHONICA, hi tenen cabuda aportacions originals i significatives que tractin el so, la veu i la parla des de la fonètica, la logopèdia, la foniatria, l’ensenyament i aprenentatge de llengües, la comunicació audiovisual, la semiòtica aplicada, el tractament del senyal, entre d'altres. Es tracta, doncs, d'un espai ampli, complex i divers, deutor del que anomenem Fonètica Aplicada.

Freqüència de publicació i Política de seccions

PHONICA és una revista anual que es publica al desembre. La data límit per enviar un article per al volum de l’any en curs és l’1 de maig.

Cada volum pot estar format per un conjunt d’articles diversos sobre parla, veu i so o per una secció monogràfica, proposada a la revista i aprovada pel Consell de redacció, seguida d’una secció Miscel·lània. Tots els enviaments rebuts a la revista, tant si formen part de la secció d’articles, de miscel·lània o de monografies, seguiran el procés d’avaluació externa per parells.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

El període de revisió i de comunicació de la decisió editorial és de 2 a 5 mesos.

Sistema de revisió:

-     Després de confirmar la recepció del text per ser avaluat, el Consell de Redacció el considerarà i comprovarà que s’adeqüi a la seva línia editorial. En el cas que no la segueixi, el Consell podrà refusar-lo sense haver passat el procés d’avaluació i se li notificarà a l’autor.

-     Els treballs acceptats pel Consell de Redacció seran avaluats per dos revisors experts en el tema i externs al Consell de redacció (avaluació de doble cec), els quals en un període màxim d’un mes hauran d'elaborar l'informe d’avaluació a partir d’un formulari dissenyat. En el cas que hi hagi valoracions contradictòries, el Consell valorarà si es demana l'actuació d'un tercer revisor no afiliat a la mateixa institució.

-     A partir dels informes, el Consell decideix si publica directament el document, si el retorna amb suggeriments a l’autor per tal que el millori o si se’n desestima la publicació. En qualsevol cas, es notificarà per escrit la decisió presa a l’autor i, si no és acceptat, se n’argumentarà els motius.

-     En el cas que l’autor hagi de millorar el text, se li donarà un termini màxim de 21 dies per enviar una nova versió del text en què hi ressalti de color tots els canvis introduïts. El text es pot acompanyar d’un document en què s’hi incloguin els comentaris i les observacions que es considerin oportuns. En aquest cas, el Consell de Redacció de PHONICA pot decidir si són adequats els canvis introduïts i acceptar el text per a la publicació o tornar-lo a enviar als avaluadors per tal que emetin un nou informe.

Els criteris d’avaluació que s’apliquen per a la revisió dels textos enviats són els següents:

 •  Originalitat i innovació
 •  Interès acadèmic i científic
 •  Adequació de l’estructura i del contingut del text a una   publicació  científica
 •  El títol, el resum i les paraules clau són un reflex del text
 •  Formulació precisa dels objectius
 •  Adequació de la metodologia i l’anàlisi de les dades
 •  Claredat en l’exposició dels resultats
 •  La interpretació i les conclusions són suficients i coherents amb   els objectius proposats
 •  Rellevància i actualitat en les fonts i la bibliografia
 •  Correcció lingüística i qualitat en la redacció
 •  Respecte pel format i l’extensió dels textos

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure i immediat als seus continguts amb la finalitat de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta i afavorir l’intercanvi global de coneixement.

Tots els continguts inclosos a PHONICA estan subjectes a la llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

PHONICA no cobra honoraris als usuaris per accedir a la lectura, descàrrega o impressió dels continguts publicats a la revista ni tampoc als autors per l’enviament, la revisió, l’edició i la publicació de contribucions.

Declaració ètica i de bones pràctiques

PHONICA s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

 • L'equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte al plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actuarà, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

 • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

 • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància i qualitat del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent de la direcció de la revista i dels autors.

Política de plagi

En cas de sospita de plagi, PHONICA seguirà les directrius incloses en l'organigrama del Comitè Internacional d’Ètica en la Publicació Científica (COPE) (http://publicationethics.org/resources/flowcharts).

Per a la seva detecció, quan un article arribi a la revista, es farà una comprovació prèvia amb l'eina URKUND, abans de passar-lo als avaluadors. 

En el cas d'un possible plagi en un article enviat a aquesta revista o ja publicat:

 • La persona que ens avisi d'una situació de plagi serà informada del procés que seguirem. 
 • La Direcció i el Consell de Redacció de PHONICA es reuniran i es valorarà el grau de plagi.  
 • Si es considera que hi ha plagi, s’enviarà a l'autor de l'article les evidències documentals i se li demanaran explicacions. 

En el cas que els responsables de la revista considerin que hi ha plagi: 

 1. S’informarà tant l'editor de la revista en la qual fou publicat l'article original plagiat com el/s seu/s autor/s.
 2. En el cas que l’article ja estigui publicat a PHONICA, es retirarà de la plataforma de la revista i es publicarà una nota de retractament del treball.
 3. PHONICA no publicarà cap article dels autors involucrats en el plagi en un període de 5 anys.

Arxiu i Preservació digital

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d'arxivament distribuït entre biblioteques col·laboradores, a les quals permet crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i preservació. La pàgina de manifest editorial LOCKSS és la següent: https://revistes.ub.edu/index.php/phonica/gateway/lockss

Protocols d’interoperabilitat

La revista implementa el protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), un protocol de recol·lecció per a l’intercanvi de metadades basat en l’esquema Dublin Core. Aquesta característica es pot comprovar amb la petició següent: https://revistes.ub.edu/index.php/index/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=phonica