Trets melòdics de l’espanyol parlat a la ciutat de Temuco, IX regió de Xile

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2021.17.90-105

Paraules clau:

Trets prosòdics, Anàlisi Melòdica de la parla, Anàlisi dinàmica, Anàlisi rítmica, Espanyol parlat a Xile

Resum

En aquest article, es presenten els resultats d'un estudi que es proposa caracteritzar els trets prosòdics que conformen la varietat dialectal de l’espanyol parlat a la ciutat de Temuco, IX regió de Xile, fent ús dels mètodes d’anàlisi melòdica de la parla, anàlisi dinàmica i anàlisi rítmica.

Fent servir un corpus format per cent enunciats de tipus declaratiu o neutre, provinents de vint informants de la ciutat de Temuco, obtenim com a resultats més rellevants la presència d’un línia melòdica més aviat plana, amb absència de primer pic i sense declinació al cos, a més d’una inflexió final molt lleu. A aquests trets, s’hi afegeix una corba dinàmica sostinguda amb augment d’intensitat abans del final de l’enunciat, seguida d’un descens abrupte (fins i tot, quan coincideix amb la vocal tònica), a més d’augments d’intensitat independentment de la tonicitat de la vocal.  Finalment, trobem un perfil rítmic amb distribució equitativa als intervals de les vocals tòniques i àtones, una síl·laba final de grup fònic més breu que les anteriors, peus rítmics que combinen els esquemes llarg-breu i breu-llarg, sense un patró definit, i tendència a igualar els valors dels peus rítmics per a després augmentar o disminuir la velocitat.

Referències

Audacity Team (2020). Audacity®: Free Audio Editor and Recorder [Programa computacional]. Versión 2.4.1. https://audacityteam.org/

Barrena, D. y Solís, V. (2011). Énfasis en la entonación del español de Chile en habla espontánea. Phónica, (7), 19-35. http://www.publicacions.ub.edu/revistes/phonica7/documentos/732.pdf

Boersma, P. y Weenink, D. (1992-2018). PRAAT: Doing phonetics by computer. [Programa computacional]. http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

Cantero, F. (1999). Análisis melódico del habla: principios teóricos y procedimiento. En E. Martínez, J. Romero y S. Planas (Col.), Actas del I Congreso de Fonética Experimental (pp. 127-133). Universitat Rovira i Virgili.

Cantero, F. (2019). El análisis prosódico del habla: más allá de la melodía [Conferencia inaugural]. XVI Simposio Internacional de Comunicación Social. Santiago de Cuba.

Cantero, F. y Font, D. (2007). Entonación del español peninsular en habla espontánea: patrones melódicos y márgenes de dispersión. Moenia, (13), 69-92.

Cantero, F. y Font, D. (2009). Protocolo para el análisis melódico del habla. Estudios de Fonética Experimental, (18), 17-32.

Cantero, F. y Font, D. (2020). Melodic Analysis of Speech (MAS): Phonetics of Intonation. En J. Abasolo, I. de Pablo y A. Ensunza (Eds.), Contributions on education (pp. 20-47). Universidad del País Vasco.

Cantero, F. y Mateo, M. (2011). Análisis melódico del habla: complejidad y entonación en el discurso. Oralia, (14), 105-127.

Céspedes, M. (2016). Análisis socioentonativo del español chileno hablado en localidades rurales de las regiones de Valparaíso (V), Metropolitana y O´Higgins (VI) (tesis doctoral), Universidad de Valladolid. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/16384/Tesis864-160229.pdf

Cid, M., Ortiz-Lira, H. y Saavedra, E. (1998). La entonación del enunciado interrogativo indagativo del español culto de Santiago de Chile. Boletín de Filología, 37(1), Pág. 355-378. https://boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/18752/19840

Cid, M., Ortiz-Lira, H., Poblete, M., Pons, H. y Samaniego, J. (2000). Hacia una descripción prosódica del español culto de Santiago de Chile: Resultados de una investigación. Onomázein, (5), 95-106. http://onomazein.letras.uc.cl/Articulos/5/4_Cid.pdf

Font, D. y Cantero, F. (2008). La melodía del habla: acento, ritmo y entonación. Eufonía: Didáctica de la música, (42), 19-39.

Román, D., Cofré, V. y Rosas, C. (2008). Rasgos prosódicos de oraciones sin expansión, del español de Santiago de Chile en habla femenina. Language Design, Special Issue, (2), 137-146. http://elies.rediris.es/Language_Design/LD-SI-2/16-Roman-Cofre-MARICRUZ.pdf

Muñoz, D., Ramos, D., Román, D., Quezada, C., Ortiz, H., Ruiz, M. y Atria, J. (2017). El habla ascendente de Chiloé. Onomázein, (37), 01-15. DOI: 10.7764/onomazein.37.0

Ortiz-Lira, H. y Saavedra, E. (1999). La entonación de la pregunta no-indagativa del español culto de Santiago de Chile. Onomázein, (4), 135-153. http://www.onomazein.net/4/entonacion.pdf

Pereira, D. (2011). Análisis acústico de los marcadores discursivos a ver, bueno, claro, vale, ¿cómo? y ya. Onomázein, (24), 85-100. https://www.redalyc.org/pdf/1345/134522498004.pdf

Ruiz, M., Ulloa, O. y Chihuaicura, A. (2019). Acento y entonación en enunciados declarativos del español de Chile y mapudungun: primer acercamiento a la prosodia de ambas lenguas en contacto. Alpha (Osorno), (49), 299-314. https://dx.doi.org/10.32735/s0718-2201201900049754

Tapia, M. (1995). Rasgos de entonación en preguntas absolutas y sus respuestas. Revista de Lingüística Aplicada, (33), 195-207. https://www.academia.edu/12817695/Rasgos_de_entonaci%C3%B3n_en_preguntas_absolutas_y_sus_respuestas

Descàrregues

Publicades

2021-12-24

Número

Secció

ARTICLES