Connectors urbans. Carrer Santander. Un projecte de transformació urbana per a la Cohesió urbana (2016)

Autors/ores

  • Margarita Malo
  • Constanza Olea
  • Carmen Santamaría
  • Germán Herrera

Paraules clau:

Cohesió urbana, Disseny urbà, Projecte d’espai públic, Barcelona, Bon Pastor.

Resum

El projecte de Disseny Urbà proposat per a una possible intervenció al Carrer de Santander cerca dotar de qualitat a un espai públic que, per la seva ubicació perifèrica i de límit, no es troba adequadament integrat als diversos espais que l’envolten.
Al llarg de la trajectòria del carrer es presencien tant zones residencials com industrials. Els problemes d’integració entre el carrer i aquests espais, s’evidencien en situacions com el canvi de nombre de carrils vehiculars, l’absència d’equipaments, l’ús excessiu del carrer com a aparcament i la manca de flux de vianants. Com a conseqüència d’aquestes situacions es pot observar un important deteriorament de voreres, passos de vianants, places i parterres.
En aquest sentit, a través de la reorganització de l’espai, la seva remodelació i la construcció de nous equipaments, es busca propiciar una cohesió urbana. La renovació de l’espai públic no només millorarà la qualitat urbana del sector i la connectivitat amb els barris propers i amb la resta de la ciutat, sinó que també fomentarà l’apropiació d’aquest espai per part dels veïns i la ciutadania en general.
Per afavorir la cohesió urbana es proposen diverses intervencions puntuals i generals al llarg del carrer, com són, l’ampliació de voreres, la construcció de carrils bici, la implementació de mobiliari urbà, la renovació de lluminàries, la reducció de zones d’apartament a un sol carril i la plantació de vegetació d’una àmplia gamma cromàtica i olfactiva. Així, aquestes intervencions es van enfocar cap a la generació d’un espai públic que integri les diversitats físiques d’aquest i les diferents necessitats dels seus usuaris.
Els nous equipaments esportius també seran una altra mesura que buscarà integrar el carrer Santander amb la resta de la ciutat, ja que tenen com a objectiu suplir la manca d’espais, a Barcelona, per a la pràctica d’esports minoritaris.
La reorganització de l’espai vol revitalitzar llocs com la plaça Mossèn Joan Cortines i permetre l’ús adequat del pont del Molinet per part de vianants i usuaris de bici.

Referències

CR POLIS. Art, Ciutat, Societat. (2011). “En los Márgenes” es una Exposición Acerca de Dos Barrios, Acerca de Dos Ciudades, Posiblemente Acerca de Dos Países [en línea]. Barcelona. [fecha de consulta: 14 de abril de 2016]. Disponible en: http://www.ub.edu/escult/research/nasmargens.html

PINTO, Júlia; REMESAR, Antoni. (2015). “Urban cohesion: a public space network assessment” [en línea]. On the w@terfront, 2016, Nº 39, 7-25. [fecha de consulta: 10 de abril de 2016]. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/Waterfront/article/ view/296212/385085

SALAS, Xavier. (2016). “Bon Pastor (Barcelona) Un Territorio en Construcción” [en línea]. On the W@terfront. Vol. 43, Abril 10. Universidad de Barcelona. Barcelona. [fecha de consulta: 10 de abril de 2016]. Disponible en: http://raco.cat/index.php/Waterfront/article/view/308596

TATJER, Mercedes. “La vivienda obrera en España de los siglos XIX y XX: de la promoción privada a la promoción pública (1853-1975)” [en línea]. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. ISSN: 1138- 9788. Vol. IX, núm. 194 (23), 1 de agosto de 2005 [fecha de consulta: 14 de abril de 2016]. Disponible en: http://www. ub.edu/geocrit/sn/sn-194-23.htm

Indicadores consultados la página de estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona. http://www.bcn.cat/estadistica/ castella/dades/barris/index

Descàrregues

Publicades

2018-02-22

Com citar

Malo, Margarita, Constanza Olea, Carmen Santamaría, and Germán Herrera. 2018. “Connectors Urbans. Carrer Santander. Un Projecte De Transformació Urbana Per a La Cohesió Urbana (2016)”. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration 60 (5):31-64. https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/21576.