Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word o RTF.
  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  • L'article ha estat correctament anonimitzat. Si s'envien textos a seccions que precisen una avaluació per parells cecs, en l'article no ha d'aparèixer cap referència al nom de l'autor, les seves dades personals, la seva filiació institucional o qualsevol altra informació que permeti conèixer la seva identitat.
  • S'ha afegit un document amb les dades dels autors, independent de l'article.

Directrius per a l’autor/a

Taxes d'enviament i publicació

Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística no cobra taxes per tramesa de treballs, ni tampoc quotes per la publicació dels seus articles.

Normes de presentació dels articles i ressenyes

1. La contribució pot estar redactada en català, anglès, o espanyol (excepcionalment, es poden admetre treballs redactat en altres llengües). Es prega als autors que facin servir un estil àgil i un llenguatge inclusiu. Així mateix, els autors hauran de fer servir el llibre d'estil de la Universitat de Barcelona (www.ub.edu/criteris-cub).

2. Tot el material presentat haurà d'ésser original i inèdit.

3. Els treballs es presentaran en suport informàtic, en format .doc o .odt, acompanyats d'una versió en PDF.

4. Els textos s'han de presentar seguint la maqueta de l'Anuari de Filologia. S'haurà de treballar amb aquest document.

5. S'inclourà un abstract en anglès i en la llengua de l'article (200 paraules com a màxim i lletra de 9 punts) i sis paraules clau (en anglès i en la llengua de l'article).

6. Els originals tindran una extensió màxima de 30 pàgines els articles i de 5 les ressenyes.

7. Les referències a notes a peu de pàgina es presentaran amb números volats correlatius, en superíndex i sempre després del signe de puntuació. Per exemple: la natura.2

8. Les cites aniran entre cometes dobles i, si són de certa extensió (més de tres línies), es disposaran en paràgraf separat del cos del text. Si ometem una part de la citació, o es fan incisos, es marcaran amb parèntesis angulars [...]. En cap cas s'admetrà l'ús d'abreviatures com ara op. cit., ibid. Tampoc serà possible el recurs a les formes desenvolupades del tipus de ibídem.

9. Qüestions tipogràfiques: L'ús de la negreta es limitarà als títols, epígrafs o capítols de l'article, evitant-ne en el cos del text.

S'usarà el guió curt per a les paraules compostes i per a indicar les pàgines en la bibliografia i referències. El guió mitjà com a alternativa del parèntesi no es tancarà en cas d'anar seguit de punt.

Les xifres decimals s'indicaran amb coma (3,15 m) i es marcaran amb punt les quantitats a partir de 10.000 (però 1 000, 2465, etc.).

10. Mapes, gràfics i figures hauran d'anar en format electrònic, inclosos en el cos del treball.

11. Les referències bibliogràfiques figuraran en el cos del treball inclouran el cognom de l'autor, en minúscula, seguit de l'any de publicació i de les pàgines esmentades:  Chomsky (1986: 122). Si la referència va dintre de parèntesi, no posarem signe entre l'autor i l'any (Chomsky 1986: 122)

12. Tots els treballs inclouran una bibliografia final, que recollirà exclusivament les referències realitzades en el cos del treball.

Llibres:

Cognom(s), nom de pila sencer, any de publicació entre parèntesis.

Quan hi hagi més d'un títol d'un any, es distingiran mitjançant lletres afegides a l'any de la publicació. Després d'una coma, hom inclourà el títol del treball en cursiva, la ciutat i (despés de coma) l'editorial. Les edicions posteriors a la primera s'indicaran amb un número en superíndex afegit a l'any de publicació. L'edició moderna d'un text antic s'indicarà col·locant després de l'any de la publicació moderna l'any de la primera edició entre claudàtors. Per a les referències bibliogràfiques de traduccions s'afegirà entre parèntesis el següent: (trad. de [cognoms del traductor (en minúscula)] seguits de coma i, després d'un espai en blanc, la inicial del nom seguit de punt i de coma. A continuació, el títol de l'obra original en cursiva, el lloc de publicació, l'editorial i l'any d'edició, tot això separat per comes].

Hernanz, M. Lluïsa y BRUCART, Josep M. (1987), La sintaxis, Barcelona, Crítica, 112-132.

Lapesa, Rafael (19806), Historia de la lengua española, Madrid, Gredos.

RAE-ASALE (2009), Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe.

Chomsky, Noam (1986), Barriers, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, (trad. de Alcoba, S. i Balari, S., Barreras, Barcelona, Paidós, 1990).

Articles:

Cognom(s), nom de pila, any de publicació entre parèntesis, títol de l'article entre cometes i en rodona, nom de la revista (cursiva), número i pàgines:

Cano Aguilar, Rafael (1990), "Período oracional y construcción del texto en la prosa medieval castellana", Glosa, 1, 13-30.

Campbell, Laurel (2000), “What's wrong with grammaticalization?”, Language Sciences, 23(2-3), 113-161.

Miscel·lànies o llibres col·lectius:

Cognom(s), nom de pila, any de publicació entre parèntesis, títol de l'article entre cometes i en rodona, títol del volum col·lectiu en cursiva, nom dels editors, nombre del volum, ciutat, editorial i pàgines:

Bustos Tovar, Francisco (2002), "Un problema etimológico y semántico: la palabra auze", en Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua española, Echenique, M.T. i Sánchez, J.P. (cords.), vol. 2, Madrid, Gredos, 1915-1926.

Textos electrònics, bases de dades i programes informàtics:

Cognoms, Nom / Nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [tipus de suport]. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, data d'actualització/revisió i data de consulta (obligatòria per als documents en línia).

Bibliografía Nacional Española [CD-ROM]. Madrid: Biblioteca Nacional Chadwyck-Healey España, 2002 [Consulta: 3 juny 2002].

U. S. ISBN Agency. The Digital World and the ongoing Development of ISBN: a Position Paper [en línia]. New Providence, NJ: RR Bowker, 26 maig 2000 [Consulta: 10 agost 2000]. Disponible a: <http://www.bowker.com/standards/home/isbn/digitalworld.html>.

El consell de redacció decidirà, a partir de l'informe de dos consultors (peer-review), l'acceptació dels treballs i el volum en què seran publicats. Els treballs que no s'ajustin a les normes de publicació seran retornats per a la seva modificació.

La correcció de les proves no podrà incloure canvis ni esmenes significatius. 

Articles

Política

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803