Anàlisi comparativa: les proves d’accés als estudis superiors de bateria de jazz a Espanya

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2021.14.232775

Paraules clau:

Educació musical, Escola de música, Música, Sistema educatiu, Jazz, Ensenyaments superiors de jazz

Resum

INTRODUCCIÓ. A Espanya, els aspirants a cursar els estudis superiors de jazz es preparen per a les proves d’accés majoritàriament en escoles o classes privades de música, ja que –excepte algunes excepcions– no és possible preparar-se per a aquest ensenyament en el sistema públic. Aquestes proves i els seus sistemes de puntuació varien entre uns centres i els altres, en alguns casos de forma dràstica, i això fa que els aspirants tinguin una doble dificultat a l’hora de preparar-se, especialment els que volen fer la prova en dos o més centres. MÈTODE i RESULTATS. Després d’una anàlisi comparativa de totes les proves d’accés als estudis superiors de bateria de jazz d’Espanya, s’han evidenciat les diferències que hi ha entre aquestes proves i se n’han remarcat les similituds, per crear una «prova tipus» que ajudi a entendre com funciona l’accés a aquests estudis en aquest país. DISCUSSIÓ. Aquest article vol servir d’ajuda a futurs aspirants a estudis superiors de jazz, així com a professors i a centres d’ensenyament professional que ofereixen el perfil de jazz, i fins i tot a les autoritats encarregades de dissenyar les normatives dels ensenyaments professionals o les mateixes proves d’accés esmentades.

Referències

Andueza, M. (2017). Análisis de la situación de la enseñanza del Saxo Jazz en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra [Tesis doctoral, Universidad del País Vasco].

Bernal, A. (2013). 10 Años de Enseñanza Formal del Bajo Eléctrico en España [Trabajo de Fin de Máster, Universidad Pública de Navarra].

Calderón, D. (2016). El jazz y la música moderna en los Conservatorios Superiores: una inclusión a tempo Adagio. En A. M. Vernia Carrasco (Ed.), Las enseñanzas superiores de música en el territorio español. Diferentes situaciones y contextos (pp. 93–101). Siníndice.

Casas, A. (2013). Culturas de aprendizaje musical: concepciones, procesos y prácticas de aprendizaje en Clásico, Flamenco y Jazz [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid].

Decreto 5/2017, de 17 de enero, de modificación del Decreto 25/2008, de 29 de enero, por el que se establece la ordenación curricular de las enseñanzas de música de grado profesional y se regula la prueba de acceso, para incluir varias especialidades. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7291, de 20 de enero de 2017.

Franch, R. (2018). La batería en las Enseñanzas Profesionales de música [Trabajo de Fin de Máster, Universitat Jaume I].

Garres, F. J. (2017). La prueba de acceso a grado superior de Clarinete como eje vertebrador de la docencia en el último ciclo de Enseñanzas Profesionales: propuesta metodológica [Tesis doctoral, Universidad Católica de Murcia].

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). (s. f.). Boletín Oficial del Estado, núm 238, de 4 de octubre de 1990.

Pérez, V. (2012). Propuesta de un método teórico-práctico para desarrollar la técnica de base común en las especialidades de Clásico, Moderno y Jazz para su integración en el sistema educativo actual [Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Valencia]. https://doi.org/10.4995/thesis/10251/21569

Ponce de León, L. (2017). Las Enseñanzas Profesionales de Música: Análisis Dafo. Música Oral del Sur, 14, 253–260.

Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que se establece los aspectos básicos del currículo del grado superior de las enseñanzas de Música y se regula la prueba de acceso a estos estudios. Boletín Oficial del Estado, núm. 134, de 6 de junio de 1995.

Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que se establece los aspectos básicos del currículo de los grados elemental y medio de las enseñanzas de música. Boletín Oficial del Estado, núm. 206, de 27 de agosto de 1992.

Sánchez-Andrade, J. M. (2016). La pedagogía de la Percusión en el grado superior de los conservatorios españoles: el patrimonio como referencia para innovar con equidad [Tesis doctoral, Universidad de Oviedo].

Publicades

2021-07-01

Com citar

Bermúdez-Cañete, B. (2021). Anàlisi comparativa: les proves d’accés als estudis superiors de bateria de jazz a Espanya. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(2), 1–18. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.232775

Número

Secció

Articles de recerca