La excel·lència en la pronunciació d’una LE. Estudi de cas sobre les creences d’una docent d’anglès

Autors/ores

  • Míriam Cabré Rocafort Universitat de Barcelona (UB)
  • Julieta Torrents Suñol Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2015.11.3-27

Paraules clau:

Creences, Pronunciació en LE, Excel·lència, Procés d'immersió

Resum

En aquest estudi es posen al descobert les creences d’una professora d’anglès no nativa sobre la pronunciació en LE. Per fer-ho, els recursos metodològics utilitzats són el text reflexiu i l’entrevista semiestructurada. La creença principal està relacionada amb la necessitat de dur a terme un procés d’immersió en el país de la LE per assolir l’excel·lència en pronunciació; tot i que també n’hi ha d’altres que fan referència a la tasca i als materials d’ensenyament-aprenentatge de la pronunciació. Aquesta recerca ha permès, doncs, conèixer les representacions (explícites i implícites) d’una docent no nativa d’anglès LE sobre l’excel·lència en pronunciació i comprovar si els resultats estan d’acord amb altres estudis duts a terme. En futures investigacions seria interessant de contrastar els resultats amb les seves pràctiques, per tal de veure si es relacionen o es contradiuen amb les creences obtingudes.

Referències

Ballesteros, Cristina (2000): Percepciones, creencias y actuaciones de los profesores de lenguas durante los dos primeros años de funcionamiento de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO). Un estudio de caso. Tesi Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona.http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1299/01.CBG_1de6.pdf?sequence=1. [26/12/2014]

Bartolí, Marta (2005): «La pronunciación en la clase de lenguas extranjeras». Phonica, vol. 1, 1-27.http://www.publicacions.ub.edu/revistes/phonica1/PDF/articulo_02.pdf [27/12/2014]

Borg, Simon (2003): «Teacher cognition in language teaching. A review of research on what teachers think, know, believe and do». Language Teaching, 36, 81-109. http://eprints.whiterose.ac.uk/1652/1/borgs1_Language_Teaching_36-2.pdf [28/12/2014]

Cantero Serena, Francisco José (2003): «Fonética y didáctica de la pronunciación». A Mendoza, Antonio (coord.): Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid, Prentice Hall, 15, 545-572.

Cantero Serena, Francisco José (2014): «Adquisición de competencias fónicas». A Yolanda Congosto et al. (eds.), Fonética Experimental, Educación Superior e Investigación. Vol. II. Adquisición y aprendizaje de lenguas/ Español como lengua extranjera. Madrid: Arco-Libros. (pp. 29-55)

Cantero Serena, Francisco José & de Arriba, José (eds.) (1997): Psicolingüística del discurso. Barcelona: Octaedro.

Carbó, Carme; Llisterri, Joaquim; Machuca, María Jesús; De la Mota, Carme; Riera, Montserrat; Ríos, Antonio (2003): «Estándar oral y enseñanza del español como primera lengua y como lengua extranjera». Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante,17, 161-180. http://liceu.uab.es/publicacions/carbo_et_al_eula03.pdf [29/12/2014]

Clandinin, D. Jean (1986): Classroom Practice: Teacher Images in Action. Londres: Falmer.

Clark, Christopher; Yinger, Robert (1979): «Teachers thinking». A P. Peterson; H.J. Walberg (eds.), Research on teaching. Berkeley, Ca.: McCutchen.

Elbaz, Freema (1983): Teacher Thinking: A study of Practical Knowledge. Londres: Croom & Helm.

Forns, Carolina (2003): Creencias y actitudes de profesores y alumnos hispanos sobre su lengua y cultura. Un estudio de caso sobre residentes latinos en la ciudad de Chicago. Tesi Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Gimeno, José; Pérez, Ángel (1987): El pensamiento psicopedagógico de los profesores. Informe de investigación. Madrid: CIDE.

Iruela, Agustín (2004): Adquisición y enseñanza de la pronunciación en lenguas extranjeras. Tesi Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona. http://www.mecd.gob.es/redele/Biblioteca-Virtual/2009/memoriaMaster/1-Semestre/IRUELA.html [27-12-2014]

Jenkins, Je. (2005): «Implementing and International approach to English Pronunciation: The role of teacher attitudes and identity». TESOL Quarterly, 39 (3), 535-543. http://www.hawaii.edu/eli/resources/listening/readings/Jenkins%202005.pdf [27-12-2014]

Marrero, Javier (1991): «Teorías implícitas del profesorado y currículum». Cuadernos de Pedagogía, 197, 66-69.

Mendoza, Antonio; Cantero, Francisco José (2003): “Didáctica de la lengua y la literatura: aspectos epistemológicos”. A Mendoza, Antonio (coord.), Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Prentice-Hall.

Moyer, Alene. (2004): Age, Accent and Experience in Second Language Acquisition: An Integrated Approach to Critical Period Inquiry. Clevedon: Multilingual Matters.

Palou, Juli (2002): L’Ensenyament i l’aprenentatge del català com a primera llengua a l’escola. Creences i actuacions dels mestres amb relació a les activitats de llengua oral a l’etapa primària. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Pajares, M. Frank (1992): «Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning up a Messy Construct». Review of Educational Research, 62 (3), 307-332.

Richardson, Virginia (1996): The role of attitudes and beliefs in learning to teach. Dins Sikula, J; Buttery, T.J.; Guyton, E. (eds.), Handbook of Research on Teacher Education. Nova York: MacMillan.

Usó, Lídia (2007): Creencias de los profesores de E/LE sobre la enseñanza/aprendizaje de la pronunciación. Tesi Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona. http://www.tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/1295/LUV_TESIS.pdf?sequence=1 [28-12-2014]

Usó, Lídia (2008): «La enseñanza de la pronunciación en LE: algunas consideraciones». Phonica, vol. 4, 104-130.

http://www.publicacions.ub.edu/revistes/phonica4/documentos/580.pdf [28-12-2014]

Usó, Lídia (2009): «Creencias de los profesores en formación sobre la enseñanza de la pronunciación». Marco ELE, 8, 1-32. http://marcoele.com/descargas/uso_creencias.pdf [29-12-2014]

Usó, Lídia (2013): «Pronunciación en lengua extranjera e identidad». Cultura, lenguaje y representación, XI, 145-163. Revista de estudios culturales de la Universidad Jaume I. http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/1035 [27-12-2014]

Van Dijk, Teun A. (2003): Ideología y discurso. Barcelona: Ariel.

Verdía, Elena (2010): «Variables afectivas que condicionan el aprendizaje de la pronunciación: reflexión y propuestas». Marco ELE, 10, 223-242. http://marcoele.com/descargas/expolingua_2002.verdia.pdf [28-12-2014]

Watzlawick, Paul (1977): Die Möglichkeit des Andersseins. Stuttgart: Verlag Hans Huber. Traducció a l’espanyol (1983): El lenguaje del cambio. Barcelona: Herder.

Young, Robert E. (1981): «The epistemic discourse of teachers. An ethnographic study». Teaching and teacher education, 8 (2), 137-149.
Descàrregues

Publicades

2016-02-28

Número

Secció

ARTICLES