La excel·lència en la pronunciació d’una LE. Estudi de cas sobre les creences d’una docent d’anglès

Míriam Cabré Rocafort, Julieta Torrents Suñol

Resum


En aquest estudi es posen al descobert les creences d’una professora d’anglès no nativa sobre la pronunciació en LE. Per fer-ho, els recursos metodològics utilitzats són el text reflexiu i l’entrevista semiestructurada. La creença principal està relacionada amb la necessitat de dur a terme un procés d’immersió en el país de la LE per assolir l’excel·lència en pronunciació; tot i que també n’hi ha d’altres que fan referència a la tasca i als materials d’ensenyament-aprenentatge de la pronunciació. Aquesta recerca ha permès, doncs, conèixer les representacions (explícites i implícites) d’una docent no nativa d’anglès LE sobre l’excel·lència en pronunciació i comprovar si els resultats estan d’acord amb altres estudis duts a terme. En futures investigacions seria interessant de contrastar els resultats amb les seves pràctiques, per tal de veure si es relacionen o es contradiuen amb les creences obtingudes.

Paraules clau


Creences; Pronunciació en LE; Excel·lència; Procés d'immersió

Text complet:

PDF

Referències


Ballesteros, Cristina (2000): Percepciones, creencias y actuaciones de los profesores de lenguas durante los dos primeros años de funcionamiento de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO). Un estudio de caso. Tesi Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona.http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1299/01.CBG_1de6.pdf?sequence=1. [26/12/2014]

Bartolí, Marta (2005): «La pronunciación en la clase de lenguas extranjeras». Phonica, vol. 1, 1-27.http://www.publicacions.ub.edu/revistes/phonica1/PDF/articulo_02.pdf [27/12/2014]

Borg, Simon (2003): «Teacher cognition in language teaching. A review of research on what teachers think, know, believe and do». Language Teaching, 36, 81-109. http://eprints.whiterose.ac.uk/1652/1/borgs1_Language_Teaching_36-2.pdf [28/12/2014]

Cantero Serena, Francisco José (2003): «Fonética y didáctica de la pronunciación». A Mendoza, Antonio (coord.): Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid, Prentice Hall, 15, 545-572.

Cantero Serena, Francisco José (2014): «Adquisición de competencias fónicas». A Yolanda Congosto et al. (eds.), Fonética Experimental, Educación Superior e Investigación. Vol. II. Adquisición y aprendizaje de lenguas/ Español como lengua extranjera. Madrid: Arco-Libros. (pp. 29-55)

Cantero Serena, Francisco José & de Arriba, José (eds.) (1997): Psicolingüística del discurso. Barcelona: Octaedro.

Carbó, Carme; Llisterri, Joaquim; Machuca, María Jesús; De la Mota, Carme; Riera, Montserrat; Ríos, Antonio (2003): «Estándar oral y enseñanza del español como primera lengua y como lengua extranjera». Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante,17, 161-180. http://liceu.uab.es/publicacions/carbo_et_al_eula03.pdf [29/12/2014]

Clandinin, D. Jean (1986): Classroom Practice: Teacher Images in Action. Londres: Falmer.

Clark, Christopher; Yinger, Robert (1979): «Teachers thinking». A P. Peterson; H.J. Walberg (eds.), Research on teaching. Berkeley, Ca.: McCutchen.

Elbaz, Freema (1983): Teacher Thinking: A study of Practical Knowledge. Londres: Croom & Helm.

Forns, Carolina (2003): Creencias y actitudes de profesores y alumnos hispanos sobre su lengua y cultura. Un estudio de caso sobre residentes latinos en la ciudad de Chicago. Tesi Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Gimeno, José; Pérez, Ángel (1987): El pensamiento psicopedagógico de los profesores. Informe de investigación. Madrid: CIDE.

Iruela, Agustín (2004): Adquisición y enseñanza de la pronunciación en lenguas extranjeras. Tesi Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona. http://www.mecd.gob.es/redele/Biblioteca-Virtual/2009/memoriaMaster/1-Semestre/IRUELA.html [27-12-2014]

Jenkins, Je. (2005): «Implementing and International approach to English Pronunciation: The role of teacher attitudes and identity». TESOL Quarterly, 39 (3), 535-543. http://www.hawaii.edu/eli/resources/listening/readings/Jenkins%202005.pdf [27-12-2014]

Marrero, Javier (1991): «Teorías implícitas del profesorado y currículum». Cuadernos de Pedagogía, 197, 66-69.

Mendoza, Antonio; Cantero, Francisco José (2003): “Didáctica de la lengua y la literatura: aspectos epistemológicos”. A Mendoza, Antonio (coord.), Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Prentice-Hall.

Moyer, Alene. (2004): Age, Accent and Experience in Second Language Acquisition: An Integrated Approach to Critical Period Inquiry. Clevedon: Multilingual Matters.

Palou, Juli (2002): L’Ensenyament i l’aprenentatge del català com a primera llengua a l’escola. Creences i actuacions dels mestres amb relació a les activitats de llengua oral a l’etapa primària. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Pajares, M. Frank (1992): «Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning up a Messy Construct». Review of Educational Research, 62 (3), 307-332.

Richardson, Virginia (1996): The role of attitudes and beliefs in learning to teach. Dins Sikula, J; Buttery, T.J.; Guyton, E. (eds.), Handbook of Research on Teacher Education. Nova York: MacMillan.

Usó, Lídia (2007): Creencias de los profesores de E/LE sobre la enseñanza/aprendizaje de la pronunciación. Tesi Doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona. http://www.tesisenxarxa.net/bitstream/handle/10803/1295/LUV_TESIS.pdf?sequence=1 [28-12-2014]

Usó, Lídia (2008): «La enseñanza de la pronunciación en LE: algunas consideraciones». Phonica, vol. 4, 104-130.

http://www.publicacions.ub.edu/revistes/phonica4/documentos/580.pdf [28-12-2014]

Usó, Lídia (2009): «Creencias de los profesores en formación sobre la enseñanza de la pronunciación». Marco ELE, 8, 1-32. http://marcoele.com/descargas/uso_creencias.pdf [29-12-2014]

Usó, Lídia (2013): «Pronunciación en lengua extranjera e identidad». Cultura, lenguaje y representación, XI, 145-163. Revista de estudios culturales de la Universidad Jaume I. http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/1035 [27-12-2014]

Van Dijk, Teun A. (2003): Ideología y discurso. Barcelona: Ariel.

Verdía, Elena (2010): «Variables afectivas que condicionan el aprendizaje de la pronunciación: reflexión y propuestas». Marco ELE, 10, 223-242. http://marcoele.com/descargas/expolingua_2002.verdia.pdf [28-12-2014]

Watzlawick, Paul (1977): Die Möglichkeit des Andersseins. Stuttgart: Verlag Hans Huber. Traducció a l’espanyol (1983): El lenguaje del cambio. Barcelona: Herder.

Young, Robert E. (1981): «The epistemic discourse of teachers. An ethnographic study». Teaching and teacher education, 8 (2), 137-149.DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2015.11.3-27

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona