El treball final de grau (TFG) i el desenvolupament de la competència investigadora dels futurs mestres d’educació infantil i primària

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire.37520

Paraules clau:

Ensenyament superior, Formació inicial de professorat, Competencia investigadora, Treball final de grau

Resum

INTRODUCCIÓ. Aquest treball és fruit d’un projecte de recerca orientat a desenvolupar la competència investigadora en l’alumnat del grau de Mestre d’Educació Infantil i Primària de la Universitat de Barcelona. La contribució se centra a analitzar la percepció dels estudiants respecte al nivell d’adquisició de la competència de recerca durant el grau i després de fer el treball final de grau (TFG).

MÈTODE. Es fa un estudi descriptiu per enquesta a partir d’un qüestionari sobre un conjunt de vuit dimensions específiques relacionades amb la competència de recerca abans (n = 146) i després (n = 121) de fer el TFG.

RESULTATS. Els resultats mostren que l’alumnat percep que té competències de recerca escasses, malgrat que els plans d’estudi incorporen aquest tipus de competències. Els resultats milloren en alguns aspectes després d’haver fet el TFG. Entre aquests aspectes destaquen la capacitat de formular els objectius d’una investigació i d’elaborar la fonamentació teòrica.

DISCUSSIÓ. Els resultats aconsellen repensar les metodologies de formació dels futurs mestres d’educació infantil i primària. Sembla necessari replantejar l’extensió del TFG i la formació prèvia necessària per millorar la capacitat investigadora.

Biografia de l'autor/a

Begoña Gros-Salvat, Universitat de Barcelona

Departament de Teoria i Història de l'Educació

Referències

AQU. (2009). Guia per a l’avaluació de competències en el pràcticum de mestre. Barcelona.

Boletín Oficial del Estado [BOE]. (2007). ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria. Ministerio de Educación y Ciencia.

Böttcher, F., y Thiel, F. (2018). Evaluating research-oriented teaching: a new instrument to assess university students’ research competences. Higher Education, 75(1), 91–110. https://doi.org/10.1007/s10734-017-0128-y

Coe, R., y Merino, C, S. (2003). Magnitud del Efecto: Una guía para investigadores y usuarios. Revista de Psicología de la PUCP, I(XXI), 145–177. https://doi.org/10.18800/psico.200301.006

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2.a ed.). Erlbaum. https://doi.org/10.4324/9780203771587

Díez-Gutiérrez, E. J. (2020). Valores transmitidos en la formación inicial del profesorado. Educar, 56(1), 129–144. https://doi.org/10.5565/rev/educar.1079

Estrada, O. (2014). Sistematización teórica sobre la competencia investigativa. Revista Electrónica Educare, 18(2), 177–194. https://doi.org/10.15359/ree.18-2.9

Freixa, M. (2017). Professorat novell: Competències docents a l’inici de l’exercici professional. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

García, A.J., y Troyano, Y. (2009). El Espacio Europeo de Educación Superior y la figura del profesor tutor en la universidad. Red-U: Revista de Docencia Universitaria, 3, 1–10. https://doi.org/10.4995/redu.2009.6244

Giralt-Romeu, M., Liesa, E., y Castelló, M. (2020). I research, you research: do future teachers consider themselves researchers? Journal for the Study of Education and Development. https://doi.org/10.1080/02103702.2020.1759001

Iraurgi, I. (2009). Evaluación de resultados clínicos (II): Las medidas de significancia clínica o los tamaños del efecto. Norte de Salud Mental, 34, 94–110.

Ledoux, G., Henk, B., Marianne, B., y Meta, K. (2009). Output orientation: About the value of data-driven education. SCO Kohnstamm Instituut.

Lopez, I., González, P., y Velasco, P. J. (2013). Ser y Ejercer de tutor en la universidad. REDU Revista de Docencia Universitaria, 11(2), 107–134. https://doi.org/10.4995/redu.2013.5569

Machado, E., Montes de Oca, N., y Mena, A. (2008). El desarrollo de habilidades investigativas como objetivo educativo en las condiciones de la universalización de la educación superior. Revista Pedagogía Universitaria, 13(1), 156–180.

Martínez, D., y Márquez, D. L. (2014). Las habilidades investigativas como eje transversal de la formación para la investigación. Tendencias pedagógicas, 24, 347–360.

Mas-Torelló, O. (2016). La influencia de la experiencia en las competencias investigadores del profesor universitario. Revista Complutense de Educación, 27(1), 13–34. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2016.v27.n1.44706

Meneses, J. (2018). La importancia de la investigación científica como competencia profesional: Una propuesta didáctica. Basado en J. Meneses, El papel de la investigación científica en la intervención educativa (2.ª ed.). Editorial UOC.

Moreno, G. (2005). Potenciar la educación. Un currículum transversal de formación para la investigación. REICE Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 3(1), 520–540.

Niemi, H., y Nevgi, A. (2014). Research studies and active learning promoting professional competences in Finish teacher education. Teaching and Teacher Education, 42, 131–142. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.07.006

Payá, M., Gros, B., Piqué, B., y Rubio, L. (2018). Co-creación y validación de instrumentos para la integración del conocimiento experiencial en la formación de maestros. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 22(1), 441–460. https://doi.org/10.30827/profesorado.v22i1.9936

Ponte, J. (2012). Estudiando el conocimiento y el desarrollo profesional del profesorado de matemáticas. En N. Planas (Coord.), Teoría, Crítica y Práctica de la educación matemática (pp. 83–98). Graó.

Rodríguez Espinar, S., y Álvarez González, M. (2012). Manual de tutoría universitaria. Recursos para la acción. Octaedro- ICE U. de Barcelona.

Rubio, M. J., Torrado, M., Quirós, C., y Valls, R. (2018). Autopercepción de las competencias investigativas en estudiantes de último curso de Pedagogía de la Universidad de Barcelona para desarrollar su Trabajo de Fin de Grado. Revista Complutense de Educación, 29(2), 335–354. https://doi.org/10.5209/RCED.52443

Sabariego, M., Sánchez, A., y Cano, A. B. (2019). Pensamiento reflexivo en la educación superior: aportaciones desde las metodologías narrativas. Revista Complutense de Educación, 30(3), 813–830. https://doi.org/10.5209/rced.59048

Sánchez, P., y Tejada, R. (2010). El proceso de formación investigativa del profesional ingeniero y la(s) competencia(s) Investigativa(s). Revista de Pedagogía universitaria, 15(4), 1–11.

Tack, H., y Vanderlinde, R. (2014). Teacher Educators’ Professional Development: Towards a Typology of Teacher Educators’ Researcherly Disposition. British Journal of Educational Studies, 62(3), 297–315. https://doi.org/10.1080/00071005.2014.957639

Van der Linden, W., Bakx, A., Ros, A., Beijaard, D., y Van der Bergh, L. (2015). The development of student teachers’ research knowledge, beliefs and attitude. Journal of Education for Teaching, 41, 4–18. https://doi.org/10.1080/02607476.2014.992631

Ventura-León, J. (2018). Otras formas de entender la d de Cohen. Revista Evaluar, 18(3), 73–78. https://doi.org/10.35670/1667-4545.v18.n3.22305

Zabalza, M. A. (2012). Las competencias en la formación del profesorado: de la teoría a las propuestas prácticas. Tendencias Pedagógicas, 20, 5–32.

Publicades

2022-03-31

Com citar

Palou-Julian, B., Gros-Salvat, B., & Mercader-Tresserras, J. . (2022). El treball final de grau (TFG) i el desenvolupament de la competència investigadora dels futurs mestres d’educació infantil i primària. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 15(2), 1–15. https://doi.org/10.1344/reire.37520

Número

Secció

Articles de recerca