Projecte de recerca per a la definició i implementació de rúbriques d’avaluació de la competència transversal de treball en equip en els graus de la Facultat de Belles Arts

Autors/ores

  • Bibiana Crespo Universitat de Barcelona (UB) http://orcid.org/0000-0003-2746-9944
  • Eva Figueras-Ferrer Universitat de Barcelona (UB)
  • Marina Mascarella-Vilageliu Universitat de Barcelona (UB)
  • Anna Nualart-Torroja Universitat de Barcelona (UB)
  • Redondo-Arolas Mar Universitat de Barcelona
  • Joan-A. Valle Martí Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2016.9.1915

Paraules clau:

Competència transversal, treball en equip, rúbriques d’avaluació, innovació docent, metodologia participativa, belles arts

Resum

Els preceptes que conformen l’espai europeu d’educació superior (EEES) es fonamenten en el model ensenyament-aprenentatge i en l’adquisició d’un conjunt de competències. El plantejament innovador que es proposa és la definició i la implementació posterior de rúbriques d’avaluació de la competència transversal treball en equip (CTE). El context en què es desenvolupa la innovació és ampli, ja que repercuteix en els tres graus que s’imparteixen a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona: grau en Belles Arts, grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals i grau en Disseny. Aquest article mostra els resultats de la recerca vers dos objectius principals. Per una banda, treballar la CTE en el marc dels ensenyaments artístics i dissenyar un model de rúbriques d’avaluació ad hoc; i per l’altra, fer una prova pilot per comprovar-ne l’efectivitat, avaluar els resultats assolits i valorar les possibles millores de disseny i aplicació. La finalitat ulterior és implementar el model al conjunt de les assignatures de la Facultat. El desenvolupament del projecte ha evidenciat com es reforça el treball en col·laboració dels equips docents que s’hi impliquen, cosa que en potencia els resultats. Pel que fa a l’alumnat, també s’ha observat com es genera una dinàmica interessant de cohesió del grup d’estudiants. S’ha pogut apreciar que fomenta el compromís i la responsabilitat dels membres de l’equip i del grup respecte del col·lectiu classe. Per poder continuar introduint i consolidant el sistema d’avaluació de les competències és necessari establir un procediment de centre que el gestioni i vetlli pel seu bon funcionament.

Referències

Baker, D. P. et al. (2005). The all teamwork framework. En Murray, T. S., Clermont, Y. i Binkley, M. (Ed.), International adult literacy survey. Measuring adult literacy and life skills: new frameworks for assessment (pp. 229-272). Ottawa: Ministery of Industry.

Barraycoa Martínez, J. i Lasaga Millet, O. (2010). La competencia de trabajo en equipo: más allá del corta y pega. Vivat Academia, 111, 66-70. Recuperat de: http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n111/Articulos111.pdf

Blanco, A. (2008). Las rúbricas: un instrumento útil para la evaluación de competencias. En Prieto, L. (Coord.), La enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje, estrategias útiles para el profesorado (pp. 171-188). Barcelona: Octaedro, ICE-UB.

Cabrera Lanzo, N. i Martínez Olmo, F. (2010). L’avaluació de les competències transversals a l’ensenyament universitari. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 3(1), 17-28. doi: 10.1344/reire2010.3.1312

Cannon-Bowers, J., Tannenbaum, S. I., Salas, E. et al. (1995). Defining team competences and establishing team training requirements. En Guzzo, R. i Salas, E. (Ed.), Team effectiveness and decision making in organizations (pp. 330-380). San Francisco: Jossey-Bass.

Casanellas, M. i Solé, M., (2012). La competencia transversal de trabajo en equipo. Instrumentos para su implementación y evaluación. En UOC. III Jornades sobre Docència del Dret i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Barcelona: UOC. Recuperat de: http://www.uoc.edu/symposia/dret_tic2012/pdf/3.4.casanellas-montserrat-y-sole-marina.pdf

Cebrián, M. (2007). Buenas prácticas en el uso del e-portafolio y e-rubrica. En Cid, A., Raposo, M. i Pérez, A. (Coord.), El practicum: buenas prácticas en el espacio europeo de educación superior (pp. 67-87). Santiago de Compostel·la: Tórculo.

De Miguel, M. (Coord.) (2005). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de Competencias. Oviedo: MEC i Universidad de Oviedo.

Gibbs, G. i Simpson, C. (2009). Condiciones para una evaluación continuada favorecedora del aprendizaje. Barcelona: Octaedro, ICE-UB.

Gil Flores, J. (2007). La evaluación de competencias laborales. Educación XXI, 10, 83-106.

Inbar, D. E. (1996). Planning for innovation in education. París, Unesco: International Institute for Educational Planning.

Imbernon Muñoz, F. i Medina Moya, J. L. (2005). Metodologia participativa a l’aula universitària. La participació de l’alumnat. Quaderns de Docència Universitària, 4 (4). Barcelona: ICE-UB.

Neirotti, N. i Poggi, M. (2004). Alianzas e innovaciones en proyectos de desarrollo educativo local. Buenos Aires: IIPEE-UNESCO.

Parcerisa, A. (Coord.) (2014). Experiencias de evaluación continuada en la Universidad de Barcelona. Barcelona: Octaedro, ICE-UB.

Raposo, M. i Martínez, E. (2011). La rúbrica en la enseñanza universitaria: un recurso para la tutoría de grupos de estudiantes. Formación Universitaria, 4(4), 19-28. doi: 10.4067/S0718-50062011000400004

Sayós, R. (Coord.) (2013). Las competencias transversales en las titulaciones de grado de la Universidad de Barcelona. Orientaciones para su desarrollo. Barcelona: Octaedro, ICE-UB.

Sayós, R., Amador, J. A., i Pagès, T. (2012). Estrategias para desarrollar y evaluar las competencias transversales en las titulaciones de grado. En IX Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES). Santiago de Compostela (España). FECIES 2012 (pp. 91-96). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).

Solé Català, M. (Coord.) (2011). Treball en equip. Indicacions per al desenvolupament i avaluació de la competència genèrica al grau de Gestió i Administració Pública. Dipòsit digital UB, col·lecció OMADO (Objectes i MAterials DOcents). Recuperat de: http://hdl.handle.net/2445/16222

Solé Català, M. (Coord.) (2013). Disseny, aplicació i valoració d’instruments per avaluar la competència de treball en equip. Revista de Educación y Derecho, 7. Recuperat de: http://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/viewFile/5868/7629

Solé, M. i Medir, L. (2012). Construint instruments per a l’avaluació de la competencia transversal de treball en equip. En La universidad: una institución de la sociedad, VII CIDUI (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació). Recuperat de: http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui/article/viewFile/392/386

Torrelles, C. et al. (2011). Competencia de trabajo en equipo: Definición y Categorización. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 15 (3), 329-344. Recuperat de: http://hdl.handle.net/10481/23174

Universitat de Barcelona, Vicerectorat de Política Docent (2008). Competències transversals de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, col·lecció RIDOC (Recursos d’Informació per a la Docència). Recuperat de: http://hdl.handle.net/2445/2941

Valle, J., Figueras, E., Crespo, B., i Redondo, M. (2013). La importancia de aplicar las competencias transversales Trabajo en Equipo (CTE) y sostenibilidad (CTS) en los tres grados impartidos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. En Ramiro-Sánchez, T. i Ramiro, M. T. (Comp.), Libro de resúmenes de los trabajos aceptados en el X Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES) (p. 520). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). Recuperat de: http://www.ugr.es/~aepc/XFORO/LIBRORESUMENESXFORO.pdf

Villa, A. i Poblete, M. (2007). El aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas. Bilbao: Universidad de Deusto. Ediciones Mensajero. Recuperat de: http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_Basado_en_Competencias.pdf

Villa, A. i Poblete, M. (2011). Evaluación de competencias genéricas: principios, oportunidades y limitaciones. Bordón. Revista de Pedagogía. Número monográfico. Educación y competencias, 63(1), 147-170.

Descàrregues

Publicades

2016-01-07

Com citar

Crespo, B., Figueras-Ferrer, E., Mascarella-Vilageliu, M., Nualart-Torroja, A., Mar, R.-A., & Valle Martí, J.-A. (2016). Projecte de recerca per a la definició i implementació de rúbriques d’avaluació de la competència transversal de treball en equip en els graus de la Facultat de Belles Arts. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 9(1), 62–86. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.1915

Número

Secció

Articles d'innovació