Innovació docent: gestió i desenvolupament d’activitats extracurriculars en l’àrea de la conservació-restauració de pintura mural. Capella de San Andrés (Sevilla-Espanya)

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2017.10.217435

Paraules clau:

Innovació docent, Activitats extracurriculars, Conservació, Restauració, Pintura mural

Resum

INTRODUCCIÓ. Aquest article descriu una experiència pràctica d’innovació docent duta a terme en el grau universitari de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat de Sevilla. MÈTODE. Les pràctiques acadèmiques descrites tenien com a objectiu fonamental contribuir activament a la formació dels alumnes i aportar-los una experiència pràctica professional real en traslladar-los del seu àmbit habitual, l’aula, a un entorn professional. RESULTATS. L’aplicació de la metodologia específica de conservació-restauració en projectes d’intervenció de pintura mural, concretament a la cúpula de l’església de San Andrés (Sevilla), va permetre que l’alumnat prengués contacte amb una realitat professional concreta, on el gran format de les pintures murals i l’aplicació de les mesures de seguretat laboral van tenir com a resultat la millora les seves destreses i habilitats pel que fa als processos propis de la seva professió. A més, va suposar una experiència d’interès per a la seva inserció laboral. DISCUSSIÓ. Es demostra, amb això, que utilitzant els recursos didàctics apropiats en el procés d’ensenyament i aprenentatge es pot ampliar la qualitat de la docència.

Biografies de l'autor/a

Beatriz Prado-Campos, Universidad de Sevilla Facultad de Bellas Artes Departamento de Pintura

Universidad de Sevilla Facultad de Bellas Artes Departamento de Pintura HUM-956. Conservación de Patrimonio: Métodos y Técnicas

María Dolores Zambrana-Vega, Universidad de Sevilla Facultad de Bellas Artes Departamento de Pintura

Universidad de Sevilla Facultad de Bellas Artes Departamento de Pintura HUM-461. Materiales y Tecnicas Artisticas

Referències

Araujo, U. F., & Sastre, G. (2008). El Aprendizaje Basado en Problemas. Una Nueva Perspectiva de la Enseñanza en la Universidad. [Problem-Based Learning. A New Perspective on Teaching at University]. Barcelona: Gedisa.

Biggs, J. (2005). Calidad del Aprendizaje Universitario. [Quality of University Learning]. Madrid: Narcea Ediciones.

Botticelli, G. (1992). Metodologia di restauro delle pitture murali. Firenze: Centro Di Restauro.

Brandi, C. (2002). Teoría de la Restauración. [Restauration Theory]. Madrid: Alianza Editorial.

European Confederation of Conservator-Restorers Organisations (ECCO) (2013). Competencias necesarias para acceder a la profesión de conservador-restaurador. [Necessary competencies to enter the profession of conservator/restorer]. European Confederation of Conservator-Restorers Organisations. Retrieved 1 December 2015 from: http://www.eccoeu.org/fileadmin/assets/documents/publications/ECCO_Competencias_ES.pdf

Ferrer Morales, A. (1995). La pintura Mural. [Mural Painting]. Seville: University of Seville.

González-López, M.J. (2015). Análisis de los criterios de intervención en Bienes Eclesiásticos. [Analysis of the criteria for intervention in Ecclesiastic Objects]. Ge-Conservación, 7, 50-59.

Mora, P., & Philipot, J. (1999). La Conservación de las Pinturas Murales. [Conservation of Mural Paintings] Trad. Clemencia Vernaza. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Portal de Gestión de Prácticas en Empresa y Empleo utilizado por las Universidades Públicas Andaluzas, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Autónoma de Madrid. [Web Page in Business and Employment Management used by the Andalusian Public Universities, the Polytechnic University of Cartagena and the Autonomous University of Madrid]. Retrieved 25 October 2015 from: https://icaro.ual.es/

Sánchez Herrero, J., Roda Peña, J., & García de la Concha Delgado, F. (2003). Misterios de Sevilla. [Mysteries of Seville]. Seville: Editorial Tartessos.

Spanish Government Agreement 5.6/CG 25-7-12, por el que se aprueba la Normativa de Prácticas Externas. [approving the Regulations for External Internships] (online), Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla, 14 September 2012, no. 5, page(s) 3-17. Retrieved 13 November 2015 from: http://bous.us.es/2012/numero-5/numero-5/acuerdo-5.6-cg-25-7-12-por-el-que-seaprueba-la-normativa-de-practicas-externas

Spanish Royal Decree 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad de Andalucía. [approving the Regulations for the application of the Heritage Law of the Community of Andalusia] (online), Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 8 January 1988, no. 2, pp. 37-87. Retrieved 13 November 2015 from: http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/normativa/leyes/anteriores/1986_04.pdf

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. [establishing the planning for official university teaching] (online), Boletín Oficial del Estado, 30 October 2007, no. 260, pp. 44037-44048. Retrieved 12 November 2015 from: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18770

Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. [regulating external academic internships of university students] (online), Boletín Oficial del Estado 10 December 2011, Vol. 297, pp. 132391- 9. Retrieved 12 November 2015 from: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19362.pdf

University of Seville (2015a). Portal de estudio y acceso al Grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad de Sevilla. [University of Seville. Intranet for study and access to the degree of conservation and restoration of cultural objects at the University of Seville]. Retrieved 20 October 2015 from: http://www.us.es/estudios/grados/plan_193?p=7

University of Seville (2015b). Portal de la Fundación de la Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS). [Web Page of the Research Foundation of the University of Seville]. Retrieved 25 October 2015 from: http://www.fius.us.es/

University of Seville (2015c). Portal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla. [Web Page of the service to prevent workplace risks of the University of Seville]. Retrieved 26 October 2015 from: https://r2h2.us.es/prevencion/

Verification Report (2010-2011). Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. [Degree in Conservation and Restoration of Cultural Objects], Faculty of Fine Arts, University of Seville (online). Retrieved 20 October 2015 from: http://bellasartes.us.es/sites/default/files/ficherosusuario/file/titulaciones/Memoria%20C%2BR%20logros%202010.pdf

Descàrregues

Publicades

2017-03-27

Com citar

Prado-Campos, B., & Zambrana-Vega, M. D. (2017). Innovació docent: gestió i desenvolupament d’activitats extracurriculars en l’àrea de la conservació-restauració de pintura mural. Capella de San Andrés (Sevilla-Espanya). REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 10(2), 52–63. https://doi.org/10.1344/reire2017.10.217435

Número

Secció

Articles d'innovació