Valoració de l’Avaluació en Competències a través de models d’elecció discreta

Mercedes Herrero Montagud, Rafaela Pizarro Barceló, Maria Sanchis Llopis

Resum


La implantació dels nous mètodes d’ensenyament, sota el marc establert per l’Espai Europeu d’Educació  Superior (EEES), suposa un canvi en l’organització de la forma d’ensenyar i aprendre, centrat en la formació per competències. En termes d’avaluació, la nova forma d’ensenyament implica el pas d’un sistema d’avaluació única a un sistema d’avaluació contínua, en el qual l’estudiant participa activament en el procés d’aprenentatge i en la consecució no només dels objectius establerts per a cada assignatura, sinó també en l’adquisició d’habilitats i destreses més generals i de caràcter transversal. L’objectiu d’aquesta comunicació és presentar una anàlisi de l’impacte sobre el resultat final de l’avaluació dels instruments d’avaluació utilitzats a l’assignatura d’Història Econòmica impartida en el primer curs del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i del Grau de Finances i Comptabilitat (FIC) de la Universitat de València durant el curs 2013-2014. L’anàlisi es recolza en la utilització de models economètrics d’elecció discreta per determinar l’impacte dels esmentats instruments sobre la probabilitat d’aprovar l’assignatura i sobre la qualificació final. Per altra banda, s’avalua el grau de consecució de les competències transversals treballades a l’assignatura.


Paraules clau


Ensenyament de l’Economia; Història Econòmica; Models d’Elecció Discreta

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Acemoglu, D., Autor, D. (2010) Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. NBER Working Papers, nº 16082.

Autor, D.H., Katz, L.F., Kearney, M.S. (2006) The polarization of U.S. labour market. American Economic Review, 96(2), pp. 189-194.

Autor, D.H., Katz, L.F., Krueger, A.B. (1998) Computing inequality: Have computers changed the labour market? The Quartely Journal of Economics, 113(4), pp. 1169-1213.

Brynjolfsson, E., McFee, E. (2011) Race against the machine. How the digital revolution is accelerating innovation, driving productivity and irreversibly transforming employment and the economy. Digital Frontier Press. Lexington, Massachusetts.

Bunk, G.P. (1994) Teaching competence in initial and vocational training in the Federal Republic of Germany. Vocational Training European Journal, 1, pp. 8-14.

Descy, P., Tessaring, M. (eds.) (2004) Evaluation and Impact of Education and Training: the Value of Learning. Cedefop Reference Series, 58.

Ministerio de Educación y Ciencia (Enero 2005) REAL DECRETO 55/2005. BOE nº 21.

Ministerio de Educación y Ciencia (Octubre 2007) REAL DECRETO 1393/2007. BOE nº 260.

Mora, J.G., Vila, L.E. (2003) The Economics of Higher Education. En: Roddy Begg (eds.), The Dialogue between Higher Education Research and Practice, Kluwer Pub, pp. 121-134.

Pallisera Díaz, M.; Fullana Noell, J.; Planas Lladó, A.; del Valle Gómez, A. (2010) La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior en España. Los cambios/retos que implica la enseñanza basada en competencias y orientaciones para responder a ellos. Revista Iberoamericana de Educación, 52/4.

Piketty, T. (2014) El capital en el siglo XIX. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid.

Sanchis, M.T. (2016) La Historia Económica como asignatura básica en los nuevos grados: la evaluación en competencias. Catalán, E. y Bringas, M.A. (eds). Retos del Espacio Europeo de Educación Superior: las competencias a debate. Universidad de Cantabria. Santander, forthcoming.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2017.9.9

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona