Sobre la revista

Focus i abast

RIDU, Revista d’Innovació Docent Universitària, és una publicació electrònica que té una periodicitat anual i que s’edita el mes de gener.

L’objectiu principal que des de RIDU es vol aconseguir és el de donar a conèixer a la comunitat universitària aquelles experiències inèdites, tant de recerca com d’innovació, que tenen lloc dins l’àmbit docent universitari. Aquest objectiu no queda circumscrit a l’àmbit espanyol, sinó que RIDU està oberta a contribucions d’arreu del món.

En ocasions, aquestes experiències a les que ens hem referit, tenen un caire més pràctic que teòric i RIDU vol obrir la porta a que també aquestes actuacions tinguin cabuda en un mitja de difusió com és aquesta revista, doncs les experiències d’innovació docent que s’originen dins d’assignatures concretes són moltes vegades adaptables a altres disciplines que poden semblar distants. Per aquesta raó, la revista està oberta a la publicació de treballs d’innovació docent que facin referència a qualsevol disciplina, sempre dins de l’àmbit universitari.

RIDU està dirigida principalment al professorat universitari i als investigadors/es en innovació docent universitària.

A la vegada, RIDU es proposa també que alguns dels seus articles puguin aportar recursos inèdits de suport a la docència, fonamentalment aquells que tinguin un component innovador i preferentment de caire pràctic.

En funció dels objectius que s’han descrit, RIDU publicarà de forma preferent, treballs relacionats amb les següents temàtiques:

 • Treballs inèdits d’investigació aplicada a la docència universitària.
 • Experiències noves d’innovació docent en l’àmbit universitari.
 • Experiències innovadores amb materials educatius.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Tots els articles són sotmesos a un sistema d'arbitratge confidencial i anònim (double-blind peer review) amb un mínim de dues avaluacions externes a la revista. En situacions específiques i necessàries, s'utilitzarà l'experiència científica d'algun membre del Comitè Editorial i Científic. L'avaluació no serà realitzada en cap cas per investigadors de la mateixa institució a la qual pertany l'autor/a. 

Per a que un article pugui entrar en el procés de revisió, caldrà que sigui enviat seguint els requisits formals de presentació.

Cal tenir en compte que la revista acceptarà únicament aquells articles relacionats amb la seva temàtica: la innovació i millora de l’activitat docent universitària. Per dur a terme la tasca de revisió es seguirà el següent procediment:

Admissió d’originals: Recepció de l’article. Confirmació a l’autor de que el treball s’ha rebut. Primera anàlisi per part del comitè editorial per verificar si el treball compleix les condicions referents a la temàtica i a la presentació, per poder admetre l’original. Si l’original no és acceptat, s’informarà a l’autor.

Avaluació: Un cop l’original hagi estat admès, entrarà en una segona fase en la que serà avaluat, com a mínim per dos experts en la matèria externs (doble cec). Aquesta avaluació es farà utilitzant un formulari especialment preparat per a dur a terme aquest objectiu. Aquest formulari permet fer suggeriments, indicant també si cal fer una revisió o millora d’alguna part o de la totalitat de l’article. Si s’escau, es pot demanar el redactat d’una nova versió. Un cop els referees hagin analitzat l’article, elaboraran un informe de revisió que serà estudiat pel consell editorial i científic.

Resolució: A partir dels informes elaborats pels referees, el comitè editorial determinarà la conveniència o no de la publicació de l’article. En aquest sentit, es podran adoptar tres postures:

 1. Publicar l’article en la seva versió original, és a dir, tal com ha estat rebut, i notificar aquest fet als autors.
 2. Proposar als autors una modificació a partir de suggeriments concrets i indicacions específiques per sotmetre’l a una nova revisió, si escau.
 3. Desestimar el treball i no acceptar-lo per a la seva publicació, informant de forma argumentada, a l’autor o autors dels motius que hagin portat a la no acceptació del document.

En un termini no superior a tres mesos des de la recepció de l'article, es comunicarà la decisió editorial informant si l'article ha estat acceptat, rebutjat o de si s'ha sol·licitat una revisió.

RIDU garanteix al llarg de tot aquest procés, la privacitat i la confidencialitat tant del contingut dels informes resultants de l’avaluació, com de l’original examinat.

La recepció del treball no representa cap compromís per a la revista.

Política d’accés obert

La Revista d'Innovació Docent Universitària aprofita les possibilitats que ofereix la plataforma RCUB i que ens permet l'accés obert als continguts dels articles de forma totalment gratuïta. El principi sobre el que es recolza aquesta política és el de facilitar un intercanvi de coneixements i el de posar la recerca a disposició del públic en general.

Tots els continguts inclosos a la Revista d'Innovació Docent Universitària estan subjectes a la llicència de reconeixement 4.0 Espanya de Creative Commons, que permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que es reconegui l'autoria i la revista.

Creative Commons License

 

Política de participació

Els articles han de tractar sobre algun dels temes que són objectiu de la revista i hauran d’acollir-se a les normes d’estil exigits i que poden ser consultats en la guia per a la redacció.

Els articles rebuts hauran de passar per un procés de revisió i de selecció.

 1. Els treballs enviats han de ser originals i inèdits. En aquest sentit, cal que aportin idees, actuacions o temàtiques innovadores.
 2. Els textos poden ser escrits en català, castellà o anglès. Caldrà afegir en tots els casos, un breu resum en cada una d’aquestes tres llengües esmentades.
 3. Cal que els treballs enviats estiguin escrits d’acord amb les indicacions d’estil que s’ofereixen. Aquestes indicacions poden ser consultades a la guia per a la redacció. A la vegada, és imprescindible que els articles estiguin redactats ja no sols de forma correcta, sinó amb la qualitat i rigor que qualsevol text universitari ha de tenir.
 4. S'exigirà consistència metodològica en el treball.

Declaració ètica i de bones pràctiques

RIDU s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

 • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: per a la seva detecció, quan un article arribi a la revista, es farà una comprovació prèvia amb l'eina URKUND, abans de passar-lo als avaluadors. Els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminaran de la revista o no s’arribaran publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

 • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

 • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.