Patrons melòdics interrogatius de l'espanyol de Cali en parla espontània

Autors/ores

  • Edna Juliett Estupiñan López Universidad del Valle

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2015.11.47-63

Paraules clau:

Entonació interrogativa, Espanyol de Colòmbia, Patrons melòdics, Interrogatives absolutes

Resum

En aquesta investigació es presenta una descripció dels patrons melòdics /+ interrogatius/ que caracteritzen la parla de Cali (Colòmbia). Ha estat portada a terme basant-nos en el mètode Anàlisi Melòdica de la Parla, el qual ens ha permès obtenir dades precises del moviment tonal. El corpus oral, format per 93 enunciats procedents de 50 informants, homes i dones d'entre 21 i 65 anys, es va obtenir a partir de converses enregistrades de programes de televisió, judicis orals, programes de ràdio i de gravacions ocultes. Quant als resultats, s'ha pogut verificar que a la mostra de l'espanyol de Colòmbia (Cali), els tres patrons descrits com a  /+interrogatius/ es corresponen amb els de l'espanyol peninsular (Cantero y Font-Rotchés, 2007; Font-Rotchés y Mateo, 2013). Es tracta del Patró II. Inflexió final ascendent (+70%), el patró III. Inflexió final ascendent (+40-60%) i el patró XIII. Cos i inflexió final ascendents. En canvi, el patró IV. Inflexió final ascendent-descendent, de l’espanyol peninsular, no es troba en cap de les preguntes del corpus.


Referències

Baditzné Pálvögyi, Kata (2012): Spanish Intonation for Hungarian learners: yes/no questions. PhD Thesis. Eötvös Loránd University, Budapest (Hungary). Biblioteca Phonica, 15. http://www.publicacions.ub.edu/revistes/phonica-biblioteca/

Boersma, Paul & Weenink, David (1992-2012): PRAAT. Doing phonetics by computer. Institute of Phonetic Sciences, Univ. of Amsterdam, http://www.praat.org.

Cantero Serena, Francisco José (2002). Teoría y análisis de la entonación. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

Cantero Serena, Francisco José & Font-Rotchés, Dolors (2007): “Entonación del español peninsular en habla espontánea: patrones melódicos y márgenes de dispersión”, Moenia, 13, 69-92.

Cantero Serena, Francisco José & Font-Rotchés, Dolors (2009): ‘Protocolo para el análisis melódico del habla’, Estudios de Fonética Experimental, XVIII: 17-32.

Devís, Empar (2011): “ La entonación del español hablado por italianos”, Didáctica de la Lengua y Literatura, 23, 35- 58.

Estupiñán López, Edna J. (2013): Caracterización acústica de la entonación del habla caleña en enunciados interrogativos absolutos. Trabajo de grado Magister en Lingüística y Español. Cali: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias del Lenguaje.

Fonseca, Aline (2013): Caracterización del español hablado por brasileños. Tesis doctoral. Departamento de Didáctica de la Lengua i la Literatura. Universitat de Barcelona.

Fonseca, Aline y Cantero, Francisco José (2011): “Características da entonação do espanhol falado por brasileiros”, Actas del VII Congresso Internacional da ABRALIN. Curitiba (Brasil), 84-98.

Font-Rotchés, Dolors (2007): L’ entonació del català. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Font-Rotchés, Dolors (2008): 'Els patrons entonatius de les interrogatives absolutes del català central'. Llengua i Literatura, 19:299-329.

Font-Rotchés, Dolors y Mateo, Miguel (2011). “Absolute interrogatives in Spanish, a new melodic pattern”. Actas del VII Congresso Internacional da ABRALIN. Curitiba (Brasil).

Font-Rotchés, Dolors y Mateo, Miguel (2013): 'Entonación de las interrogativas absolutas del español meridional en habla espontánea'. Onomázein, 28.

Hidalgo, Antonio (1997): La entonación coloquial. Función demarcativa y unidades de habla. Valencia: Universitat de València, anejo 21 de la revista Quaderns de Filologia.

Hidalgo, Antonio (2006): Aspectos de la Entonación Española Viejos y Nuevos Enfoques. Madrid Arcos libros.

Liu, Y-H (2005): La entonación del español hablado por taiwaneses. Biblioteca Phonica, www.ub.es/lfa

Martínez Celdrán, Eugenio (2011): “La línea melódica de la entonación declarativa e interrogativa absoluta en el español de España”. En Hidalgo, Antonio; Yolanda Congosto y Mercedes Quilis (eds), El estudio de la prosodia en España en el siglo XXI perspectivas y ámbitos, Valencia: Universitat de Valencia, Anejo 75 de Quaderns de Filologia.

Martorell, Laura (2010): Les interrogatives absolutes de l'espanyol parlat per suecs. Treball Final de Màster / MA Dissertation. Dept. Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona.

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/32302/1/Treball%20fi%20m%C3%A0ster%20Laura%20Martorell.pdf

Navarro Tomás, Tomás (1944): Manual de entonación española. México: colección Málaga, S.A.

Quilis, Antonio (1981): Fonética acústica de la lengua española. Madrid: Gredos. 1981.

Quilis, Antonio (1999): Tratado de Fonología y Fonética Españolas. Madrid: Gredos.

Sena, Raquel (2013). A entonação no processo de ensino-aprendizagem de PLE. Proposta didática para o ensino de modelos de entonação interrogativa do português do Brasil- Estado de São Paulo. Pós-graduaçao em Linguística Aplicada da Universidade de Brasilia.

Descàrregues

Publicades

2016-02-28

Número

Secció

ARTICLES