Caracterizació acústica de las vocals de l'espanyol parlat per xinesos

Autors/ores

  • Yongfa Cao
  • Agnès Rius-Escudé

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2019.15.3-22

Paraules clau:

Vocalisme, Fonètica acústica, Espanyol parlat per xinesos, Parla semiespontània

Resum

En aquest article presentem els resultats obtinguts en una investigació basada en la caracterització acústica de les vocals de la interllengua espanyol parlat per xinesos, amb l'objectiu de realitzar una descripció acústica de cada vocal i comprovar si hi ha diferències entre homes i dones, entre àtones i tòniques i comparar els resultats obtinguts amb els de l'espanyol i la interllengua. El corpus és de parla semiespontània i consta de 725 sons vocàlics produïts per 21 estudiants xinesos. S'ha comprovat que hi ha diferències significatives entre les vocals produïdes per homes i dones; i que no n’hi ha entre les vocals tòniques i les àtones, ni a l’F1 ni a l’F2, a excepció de l’F2 de la vocal anterior alta, [i]. En comparació amb els resultats d'altres autors, s'ha constatat que els valors mitjans de l’F1 de les cinc vocals analitzades són, en general, més alts, s’articulen amb més obertural bucal i més constricció de la laringe. Quant a l’F2, les diferències amb la parla controlada, la tendència és que els valors mitjans en les vocals posteriors produïdes per xinesos són més alts, és a dir, hi ha menys labialització i menys constricció linguovelar. Mentre que si els comparem amb la parla espontània, els valors mitjans de les anteriors són més elevats, hi ha menys labialització i menys constricció linguovelar.

Referències

Alarcos Llorach, E. (1950). Fonología española. Madrid: Gredos.

Albalá, M., Battaner, E., Carranza, M., Gil, J., Llisterri, J., & Machuca, M. (2008). VILE: «Nuevos datos acústicos sobre vocales del español», en A. Pamies y E. Melguizo (eds.), Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics. Special Issue 1: New Trends in Experimental Phonetics: Selected Papers From the IV International Conference on Experimental Phonetics, 11-14 february 2008, Granada, 1-14.

Alfonso Lozano, R. (2010). El vocalismo del español en el habla espontánea. Tesis doctoral. Barcelona: Universidad de Barcelona. [30/09/2019].

- (2014). «El vocalismo del español en el habla espontánea». PHONICA, vol. 9-10, 3-12.

Aguilar, L., & Machuca, M. (1994). «Problemas de definición y categorización de los estilos de habla» en J. Listerri y D. Poch (eds): Actas XII Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), 20-22 abril 1994, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 17-23.

Boersma, P., & Weenink, D. (1992-2018). PRAAT: Doing phonetics by computer.http://www.fon.hum.uva.nl/praat/, [30/09/2019].

Barnes, H., & Michnowicz, J. (2013). «Peak Alignment in Semi-spontaneous Bilingual Chipilo Spanish». Selected Proceedings of the 6th Workshop on Spanish sociolinguistics, 109-122. Somerville.

Bialyk, O. (2018). «Prosodic Characteristics of Semi-Spontaneous». PSYCHOLINGUISTICS, 23(2), 40-50. https://doi-org.sire.ub.edu/10.5281/zenodo.1199129. [30/09/2019].

Delattre, P. (1948). «Un triangle acoustique des voyelles orales du français». The French Review, 21(6), 477-484.

- (1951). «La interpretación fisiológica de los espectrogramas de sonido». PMLA, 864-875.

DiCanio, C., Nam, H., Amith, J., García, R., & Whalen, D. (2015). «Vowel variability in elicited versus spontaneous speech: Evidence from Mixtec». Journal of Phonetics, 48, 49-59.

Galyashina, E. (2003). «Conceptual bases of forensic linguistic expertise. Theory and practice of linguistic analysis of media texts in forensic examinations and information disputes». Materiales of scientific-practical seminar, Moscow: Gallery, 48-64.

Gil Fernández, J. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Madrid: Arco/Libros, Golpe.

Grupo de Español del Comité de Didáctica de Lenguas Extrajeras en Escuelas Superiores Chinas. (1998). Programa de Enseñanza para Cursos Básicos de las Especialidades de Lengua Española en Escuelas Superiores Chinas.Shanghai: 上海外语教育出版社.

Huang, B., & Liao, X. (2017). El Chino Moderno (7ª eds.). Beijing: Higher Education Press.

Jorschick, A (2009). Sound to Sense corpora. [Online] Sound to Sense. Available at: http://sound2sense.eu/images/uploads/S2S_corpora_june10.pdf [Accessed 28 June 2019]

Jiménez Martínez, J., & Tang, A. (2018). «Producción del sistema vocálico del español por hablantes de chino». Revista de lingüística teórica y aplicada, 13-34.

Laroya, C. (1995). Pronunciación. Oxford: Oxford University Press.

Li, C., & Thompson, S. (1981). Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar. Berkeley, Los Angeles y London: University of California Press.

Lin, T., & Wang, L (2013). 语音学教程 [Manual de Fonética]. Beijing: 北京大学出版社,225.

Martínez Celdrán, E. (1989). Fonética: con especial referencia a la lengua castellana. Barcelona: Teide.

- (1995): «En torno a las vocales del español: análisis y reconocimiento». Estudios de fonética experimental, 195-218.

Ministerio de Educación, P.R.C. (2017). 普通高中课程方案 [Proyecto de Currículum de Bachillerato Normal]. Beijing: 教育部.

- (2018): 普通高中西班牙语课程标准 [Normativas de la asignatura de español para bachillerato normal].Beijing: 人民教育出版社.

Pei, G. (2010). «An analysis of multi-lingual transfer and its implications for phonetics teaching». Shandong Foreign Language Teaching Journal.

Quilis, A. (1981). Fonética acústica de la lengua española . Madrid: Gredos.

- (1999): Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos.

Quilis, A., & Esgueva, M. (1983). «Realización de los fonemas vocálicos españoles en posición fonética normal». In M. Esgueva, & M. Cantarero (eds.), Estudios de fonética. Madrid: Inst. ¨Miguel de Cervantes¨, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 159-252.

Quilis, A., & Fernández, J. (1979). Curso de fonética y fonología españolas para estudiantes angloamericanos. Madrid: Inst. ¨Miguel de Cervantes¨, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Xia, Q., & Shi, F. (2007). «An experimental study on Chinese learners' language transfer in pronouncing Spanish vowels». Foreign Language Teaching and Research, 357-373.

Zhang, Z., (2011). «粤语和西班牙语语音特点对比分析» [Análisis comparativo de características fonéticas de lengua Yue y Español]. 广东外语外贸大学学报, 97-100.Descàrregues

Publicades

2020-02-10

Número

Secció

ARTICLES