Les vocals mitjanes dels parlants de Twi en la parla espontània del català

Autors/ores

  • Laura Carrasco
  • Neus Frigolé
  • Xavier Planàs

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2019.15.23-49

Paraules clau:

Parla espontània, Vocals mitjanes, Parlants Twi

Resum

A les societats actuals hi ha la convivència de diferents comunitats lingüístiques en un mateix marc social degut als fluixos migratoris. Thomason (2011) parla de contacte de llengües quan s’utilitza més d’un llenguatge en el mateix lloc al mateix moment. Aquest contacte pot generar situacions d’influència entre llengües que provoquen certes interferències entre elles. Per aquest motiu, hem volgut explorar si s’observen fenòmens de transferència fonètica en les vocals mitjanes dels parlants de Twi en la parla espontània del català. En aquest estudi s’han descrit acústicament les vocals mitjanes i s’han comparat els resultats obtinguts amb l’estudi de Rius-Escudé (2015) en què es descriuen les vocals del català central en parla espontània. L’anàlisi de les vocals s’ha realitzat mitjançant el programa d’anàlisi fonètic Praat. El corpus de parla espontània utilitzat està compost per 144 enunciats obtinguts a partir d’una interacció professor-alumne. Els resultats demostren que entre les vocals mitjanes dels parlants de Twi en parla espontània del català i les vocals del català central analitzades per Rius-Escudé no hi ha diferències significatives i per tant, no podem parlar de transferència fonètica. Les diferències més notòries es troben en la producció de la [ɛ] i la [e]. 


Referències

Bonet, A. R. (2012). Competències lectores i èxit escolar. Fundació Jaume Bofill.

Best, C. T. (1995). A direct realist view of cross-language speech perception. A W. Strange (Ed.), Speech perception and linguistic experience: issues in crosslanguage researchperience: Issues in cross-language research (pp. 171–204). Baltimore, MD: York Press.

Best, C. T., & Tyler, M. D. (2007). Nonnative and second-language speech perception: Commonalities and complementarities. A O.-S. Bohn & M. J. Munro (Eds.), Language experience in second language speech learning: In honor of James Emil Flege (pp. 13–34). Amsterdam: John Benjamins.

Collet, J., & Tort, A. (2012). Famílies, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els resultats, (35).

Davis, Jeffrey E. 1990. Linguistic transference and interference: Interpreting between English and ASL. A C. Lucas (Ed.), Sign Language Research: Theoretical Issues. Washington, DC: Gallaudet University Press.

Recasens, D. (1986).Estudis de fonètica experimental del català oriental central, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Recasens, D. (1993). Fonètica i fonologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Rius-Escudé, A. (2015). Les vocals del català central en parla espontània (tesi doctoral). Barcelona: Universitat de Barcelona.

Serra, J. M., Perera, S., Siqués Jofré, C., Mayans Balcells, P., & Canal, I. (2008). Adaptació escolar, actituds i aprenentatge del català en l'alumnat de les aules d'acollida de Primària i Secundària a Catalunya (Curs 2005-2006).

Thomason, S. (2001). Language contact: An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Descàrregues

Publicades

2020-02-10

Número

Secció

ARTICLES