Interès del professorat d’ensenyaments no universitaris en projectes de recerca educativa

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire.42438

Paraules clau:

interès, motivació, recerca educativa, professorat no universitari

Resum

INTRODUCCIÓ. La recerca educativa proporciona una font d’evidències per millorar l’ensenyament a l’aula. El marc teòric d’aquest estudi es basa en el concepte de motivació del professorat per participar en la recerca educativa.

MÈTODE. Aquest estudi va examinar el grau d’interès i participació en la recerca educativa entre una mostra de 429 docents.

RESULTATS. Els resultats van mostrar que hi havia una alta correlació entre totes les variables (participació, competències en recerca, motivació i coneixements de recerca) i que hi havia tres grups diferenciats de docents. El primer grup es caracteritzava per un grau elevat d’interès en la recerca i una participació activa en activitats de recerca; el segon grup tenia un grau moderat d’interès i creia que la recerca era positiva i necessària, però no participava en activitats de recerca, i el tercer grup no mostrava interès en la recerca ni participava en activitats de recerca.

DISCUSSIÓ. Aquests resultats tenen implicacions importants per a la promoció de la recerca en l’àmbit de l’educació i suggereixen que pot ser que calgui fer esforços específics per involucrar-hi els docents que actualment no estan interessats en la recerca o no participen en activitats de recerca.

Biografies de l'autor/a

Bartolomé Pizà-Mir, Universidad Pontificia Comillas

i-DEA. Investigación didáctica y estudios curriculares Avanzados. Universidad Pontificia Comillas (CESAG). Palma de Mallorca

Beatriz Moreno-Vecino, Universidad Pontificia Comillas

i-DEA. Investigación didáctica y estudios curriculares Avanzados. Universidad Pontificia Comillas (CESAG). Palma de Mallorca

Maria-Ventura Monserrat-Monserrat, Universidad Pontificia Comillas

i-DEA. Investigación didáctica y estudios curriculares Avanzados. Universidad Pontificia Comillas (CESAG). Palma de Mallorca

Referències

Afdal, H., & Spernes, K. (2018). Designing and redesigning research-based teacher education. Teaching and Teacher Education, 74, 215-228. https://doi.org/gjw477

Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80(3), 260-267. https://doi.org/cdncw7

Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational Researcher, 33(8), 3-15. https://doi.org/chx3zk

Böttcher-Oschmann, F., Groß Ophoff, J., & Thiel, F. (2021). Preparing teacher training students for evidence-based practice promoting students’ research competencies in research-learning projects. Frontiers in Education, 6, 1-11 (642107). https://doi.org/j7jm

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). Sage Publications.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. University of Rochester Press.

Darling-Hammond, L. (2010). Teacher education and the American future. Journal of Teacher Education, 61(1-2), 20-32. https://doi.org/cx8vzt

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4th ed.). Teachers College Press.

Fung, D. (2017). A connected curriculum for higher education. UCL Press. https://doi.org/j7jn

Goe, L. (2002). Helping teachers learn: Principles and practices for effective professional development. Journal of Teacher Education, 53(3), 247-257.

Good, T. L., & Brophy, J. (1997). Looking in classrooms (8th ed.). Longman.

Guilbert, D., Lane, R., & Van Bergen, P. (2016). Understanding student engagement with research: A study of pre-service teachers’ research perceptions, research experience, and motivation. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 44(2), 172-187. https://doi.org/j7jp

Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8(3), 381-391. https://doi.org/fnm4h7

Jamovi Project. (2022). Jamovi (Version 2.3) [Computer Software]. https://www.jamovi.org

Leite, C., Marinho, P., & Sousa-Pereira, F. (2023). Perspectivas académicas del nexo enseñanza-investigación en la formación inicial del profesorado en Portugal. Educación XX1, 26(1), 71-91. https://doi.org/j7jq

McCartney, E., Marwick, H., Hendry, G., & Ferguson, E. (2018). Eliciting student teacher’s views on educational research to support practice in the modern diverse classroom: A workshop approach. Higher Education Pedagogies, 3(1), 342-372. https://doi.org/j7jr

Obwegeser, N., & Papadopoulos, P. (2016). Integrating research and teaching in the IS classroom: Benefits for teachers and students. Journal of Information Systems Education, 27(4), 249–258. https://bit.ly/3hHY80x

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. https://doi.org/c48g8h

Sapsford, R. (2002). Social research methods (3rd ed.). Sage Publications.

Schildkamp, K., Kuiper, E., & Loughran, J. (2010). How do teachers use research evidence? A review of the literature. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1059-1069.

Shavelson, R. J. (1996). Statistical reasoning for the behavioral sciences (3rd ed.). Allyn & Bacon.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. https://doi.org/bg52xz

Sousa, R., Lopes, A., & Boyd, P. (2020). Initial teacher education and the relationship with research: Student teachers’ perspectives. Studia Paedagogica, 25(2), 162-179. https://doi.org/j7js

SPSS. (2016). IBM SPSS statistics for windows (version 24.0). IBM Corp.

Stappenbelt, B. (2013). The effectiveness of the teaching-research nexus in facilitating student learning. Engineering Education, 8(1), 111-121. https://doi.org/j7jt

Taylor, J. (2007). The teaching: research nexus: A model for institutional management. Higher Education, 54, 867-884. https://doi.org/fqnfcd

Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. Teaching and Teacher Education, 24(1), 80-91. https://doi.org/ftzxsm

Wood, D. (2009). Challenges to strengthening the teaching and research nexus in the first-year undergraduate curriculum. The International Journal of Learning, 15(12), 111-120. https://doi.org/j7jv

Publicades

2023-06-07

Com citar

Pizà-Mir, B., Moreno-Vecino, B., & Monserrat-Monserrat, M.-V. . (2023). Interès del professorat d’ensenyaments no universitaris en projectes de recerca educativa. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 16(2), 1–13. https://doi.org/10.1344/reire.42438

Número

Secció

Articles de recerca