«No recordo que a l’escola em parlessin sobre pluralitat lingüística». Un estudi qualitatiu sobre les actituds cap a la llengua minoritzada dels mestres altoaragonesos en formació

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227310

Paraules clau:

Actituds, Aragonès, Formació de professors, Investigació qualitativa, Minories lingüístiques, Multilingüisme

Resum

INTRODUCCIÓ. L’aragonès és una de les llengües pròpies de l’Aragó. Malgrat que han passat dues dècades des de l’inici de l’ensenyament escolar d’aquesta llengua, encara hi ha escassos estudis sobre la seva situació educativa. Tenint en compte la influència que el professorat pot tenir en les actituds lingüístiques de l’alumnat i en la presa de decisions sobre la situació d’aquesta llengua a l’escola, sembla necessari estudiar les actituds dels futurs docents cap a l’aragonès i al seu ensenyament. MÈTODE. Amb aquesta finalitat, impulsem una investigació qualitativa amb mestres en formació al campus d’Osca (Universitat de Saragossa). RESULTATS. Els resultats ens mostren que, si bé predominen les actituds favorables i neutres cap a l’aragonès, el sistema educatiu de l’Aragó segueix invisibilitzant la realitat plurilingüe del territori. Així mateix, preval la concepció que l’aragonès ha de ser una assignatura, cosa que no garanteix una evolució en el seu ensenyament. DISCUSSIÓ. Considerant que el contacte amb aquesta o altres llengües pròpies és el principal factor associat al compromís amb el seu ensenyament entre els futurs mestres, les perspectives respecte a la seva situació a l’escola no poden ser optimistes mentre la capacitat de decisió recaigui exclusivament en els claustres.

Biografia de l'autor/a

Iris Orosia Campos Bandrés, Universidad de Zaragoza

Profesora Ayudante Doctor en el Departamento de Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del Campus de Huesca.

Referències

Amorrotu, E., Ortega, A., Idiazábal, I., y Barreña, A. (2009). Actitudes y prejuicios de los castellanohablantes hacia el euskera. Vitoria-Gasteiz: Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco.

Bellido, T. (2018). Estudio de los niveles de uso, valoración y actitudes lingüísticas hacia la lengua asturiana que muestran los futuros maestros. Implicaciones educativas y curriculares. (Tesis doctoral, Universidad de Oviedo). Recuperado de http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/49034

Campos, I. (2014). ¿L’aragonés en a escuela? Estudio de las actitudes lingüísticas del futuro profesorado aragonés de Educación Primaria. En Ch. Gimeno, y N. Sorolla, Jornadas Aragonesas de Sociología: grupo de trabajo ‘Lenguas e identidades’ (pp. 3–30). Zaragoza: Gara d’Edizions.

Campos, I. (2018a). Lengua minoritaria y docencia, ¿insatisfacción laboral o síndrome de burnout? Reflexiones de los maestros de aragonés sobre casi dos décadas de su enseñanza en la Educación Infantil y Primaria. Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado, 22(2), 203–223.

Campos, I. (2018b). Lengua minorizada y enseñanza: actitudes, metodologías y resultados de aprendizaje en el caso del aragonés. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza y Cátedra Johan Ferrández d’Heredia.

Campos, I. (2019). 20 años de aragonés en la Educación Infantil y Primaria, ¿hacia su normalización en la escuela? En J. Giralt, y F. Nagore (coords.), La normalización social de las lenguas minoritarias. Experiencias y procedimientos para la salvaguarda de un patrimonio inmaterial. [En prensa].

Costa, A., Juan, C., y Ribera Aragüete, P. (2005). Estudi sobre la formació multicultural i multilingüe dels estudiants de Magisteri. Lenguaje y Textos, 23, 7–18.

Coutado, E. (2008). La complejidad de las actitudes lingüísticas hacia las lenguas minoritarias. El caso del Valle de Benasque. (Tesis doctoral, Universidad Zaragoza). Recuperado de https://zaguan.unizar.es/record/3374/files/TESIS-2009-067.pdf

Crystal, D. (2000). Language death. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139106856

Fishman, J. (1991). Reversing Language Shift: Theory and Practice of Assistance to Threatened Languages. Clevedon: Multilingual Matters.

González, J. A. (2005). Uso e importancia educativa de las lenguas en Asturias. Evaluación de las opiniones de los estudiantes de Magisterio de la Universidad de Oviedo. Cultura y Educación, 17(3), 283–298. https://doi.org/10.1174/113564005774462636

González Riaño, X. A., y Armesto, X. (2004). Les llengües n’Asturies: usu y valoración de la so importancia educativa- Estudiu empíricu fechu col alumnáu de Maxisteriu de la Universidá d’Uviéu. Uviéu: ALLA.

Huguet, Á. (2001). Lenguas en contacto y educación: influencia del prestigio de las lenguas en las actitudes lingüísticas de los escolares. Revista de Educación, 326, 355–371.

Huguet, Á., Chireac, S. M., Janés, J., Lapresta, C. Navarro, J. L., Querol, M., y Sansó, C. (2008). La educación bilingüe: ¿una respuesta al Aragón trilingüe? Revista de Psicodidáctica, 13(2), 13–31.

Lasagabaster, D. (2003). Trilingüismo en la enseñanza. Lleida: Milenio.

Lasagabaster, D., y Huguet, Á. (eds.) (2007). Multilingualism in European bilingual contexts. Language use and attitudes. Clevedon: Multilingual Matters.

López, J. I. (coord.) (2013). El aragonés en el siglo XXI. Zaragoza: Fundación Gaspar Torrente.

Lorenzo, A., Luaces, R., Pin, X., Sánchez, P., Vaamonde A., y Varela, L. (1997). Estudio sociolingüístico da Universidade de Vigo: Profesores, P.A.S. e Estudiantes. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo.

Moreno, F. (1998). Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje. Barcelona: Ariel.

Moseley, Ch. (ed.) (2010). Atlas of the World’s Languages in Danger. París: UNESCO Publishing.

Ninyoles, R. (1971). Idioma y prejudici. Palma de Mallorca: Moll.

Pascual, J., Mori, M., González, X., Fueyo, A., y Atienza, J. (2003). Interculturalidad y diversidad lingüística. Estudio de las actitudes lingüísticas en Asturias y sus implicaciones didácticas. Oviedo: KRK Ediciones.

Pavlenko, A. (2002). Poststructuralist approaches to the study of social factors in second language learning and use. En V. Cook (ed.), Portraits of the L2 user (pp. 275– 302). Clevedon: Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781853595851-013

Rojo, G. (1979). Aproximación a las actitudes lingüísticas del profesorado de E.G.B. en Galicia. Santiago de Compostela: ICE-Universidad.

Sabariego-Puig, M., Vilà-Baños, R., y Sandín-Esteban, M. P. (2014). El análisis cualitativo de datos con ATLAS.ti. Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 7(2), 119–133. http://dx.doi.org/10.1344/reire2014.7.2728

Saladich, M. J. (2012). Representacions i actituds del professorat de llengües de secundària envers la diversitat lingüística i cultural. Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 5(2), 22–41. http://dx.doi.org/10.1344/reire2012.5.2524

Sima, E. G., y Perales, M. D. (2015). Actitudes lingüísticas hacia la maya y la elección del aprendizaje de un idioma en un sector de población joven de la ciudad de Mérida. Península, 10(1), 121–144. https://doi.org/10.1016/j.pnsla.2014.09.001

Taylor, S., y Bogdan, R. (2000). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires: Paidós.

Wurm, S. A. (1998). Methods of language maintenance and revival, with selected cases of language endangerment in the world. En K. Matsu-mara (ed.), Studies in Endangered Languages (pp. 191–211). Tokio: Hituzi Syobo.

Descàrregues

Publicades

2019-07-01

Com citar

Campos Bandrés, I. O. (2019). «No recordo que a l’escola em parlessin sobre pluralitat lingüística». Un estudi qualitatiu sobre les actituds cap a la llengua minoritzada dels mestres altoaragonesos en formació. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 12(2), 1–24. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227310

Número

Secció

Articles de recerca