Establir i mantenir normes i rutines a l'aula. Una proposta de treball pels Graus de mestre

Francesc Sidera, Laura Serrats

Resum


L’objectiu principal d’aquest treball és desenvolupar activitats i propostes per treballar la competència d’establir i mantenir normes i rutines a l’aula als estudis de mestre. Per assolir-ho, es va crear un grup de discussió amb 6 mestres d’educació infantil i primària, i posteriorment un grup de debat amb 19 mestres i professors universitaris, als quals se’ls hi va plantejar un seguit de preguntes. Aquestes pretenien principalment plantejar quins són els coneixements, comportaments i actituds que han d’adquirir els estudiants de magisteri per millorar la competència d’establir i mantenir normes i rutines a l’aula, així com de quina manera cal fer-ho. A partir de les propostes recollides, es varen elaborar quatre activitats que es dugueren a terme amb 35 estudiants de 1r curs dels estudis de mestre de la Universitat de Girona. Després de realitzar-les, els estudiants van omplir un qüestionari d’avaluació, i les seves respostes serviren per a extreure les conclusions i propostes per treballar a l’aula en els estudis de mestre.


Paraules clau


Estudis de mestre; Normes a l'aula; Propostes didàctiques; Educació infantil; Educació primària

Text complet:

PDF

Referències


Alter, P., i Haydon, T. (2017) Characteristics of Effective Classroom Rules: A Review of the Literature. Teacher Education and Special Education, 40(2), pp. 114-127.

Álvarez-García, D., Dobarro, A., Rodríguez, C., Núñez, J.C., i Álvarez, L. (2013) El consenso de normas de aula y su relación con bajos niveles de violencia escolar. Infancia y Aprendizaje, 36(2), pp. 199-217.

ANECA (2005) Libro Blanco. Título de grado en Magisterio. Madrid: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Barriocanal, L.A. (2001) Implicando al alumnado en el establecimiento de normas de clase: normas consensuadas, normas aceptadas. Guía para la convivencia en el aula (pp. 73-99).

Coll, C. (2007) Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y mucho menos que un remedio. Aula de Innovación Educativa, 161, pp. 34-39.

Gable, R.A., Hester, P.H., Rock, M.L., i Hughes, K.G. (2009) Back to basics: Rules, praise, ignoring, and reprimands revisited. Intervention in School and Clinic, 44(4), pp. 195-205.

Hester, P.P., Hendrickson, J.M., i Gable, R.A. (2009) Forty years later—The value of praise, ignoring, and rules for preschoolers at risk for behavior disorders. Education and Treatment of Children, 32(4), pp. 513-535.

Jennings, P.A., i Greenberg, M.T. (2009) The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), pp. 491-525.

Notó, C. (1998) Normas de convivencia en el aula y en el centro. A G. Casamayor, (Ed.), Cómo dar respuesta a los conflictos: La disciplina en la enseñanza secundaria. Barcelona: Graó (pp. 59-70).

Pérez, C. (1996) Las normas en el currículum escolar. Revista Española de Pedagogía, 54(205), pp. 535-556.

Pérez, C. (1999) Educación para la convivencia como contenido curricular: Propuestas de intervención en el aula. Estudios Pedagógicos, 25, pp. 113-130.

Rué, J. (1997) Notas para comprender la cuestión de la disciplina en el aula. Aula de Innovación Educativa, 66, pp. 53-56.

Santrock, J. (2011) Educational Psychology (5ª Ed.). McGraw-Hill.

Orts, J.V. (2003) Resolución de conflictos en el aula. Madrid: Santillana.

Watkins, C., i Wagner, P. (1991) La disciplina escolar. Barcelona: Paidós.
DOI: https://doi.org/10.1344/RIDU2018.10.13

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona