Informació general

Política d'accés obert. Sense embargament de publicació

Segle XX, revista catalana d’història proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles. Un cop publicats, els autors poden difondre una còpia dels seus articles a la seva pàgina web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que citin la font original.

Segle XX, revista catalana d’història declara explícitament que no realitzarà cap tipus de cobrament de tarifes en concepte d’enviament o de procés d’edició als/les autors/res.

Declaració ètica i de bones pràctiques

SEGLE XX, revista catalana d’història s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el “Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques” que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE), codi que podeu consultar a COPE Core Practices. És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

Equip editorial

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels/de les autors/res i les característiques dels treballs enviats a la revista, i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara que es compromet a respectar la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte amb el plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminaran de la revista o no s’arribaran a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

Els autors

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

Els avaluadors/revisors

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa únicament en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

Conflictes d'interessos

Amb vista a resoldre els possibles conflictes d’interessos per als editors, autors i revisors durant el procés d’edició i publicació de la revista, s’estableix el següent.

Els editors haurien de:

Detectar i evitar possibles conflictes d’interessos.

Tots els editors de revistes han d’elaborar una llista de possibles conflictes d’interessos. Els interessos que s’han de revelar inclouen, entre d’altres, ocupacions i compromisos passats i actuals en organitzacions i societats.

Un editor de revista no pot supervisar el procés editorial d’un article o d’un autor amb conflictes d’interessos en col·lisió.

Si es detecta un conflicte d'interessos, els editors de revistes seguiran les directrius COPE  i els casos similars resolts sobre conflictes d'interessos.

Els autors haurien de:

Declarar de manera explícita que no hi ha conflictes d’interessos que hagin pogut influir en els resultats obtinguts o en les interpretacions proposades. A l’article els autors també han d’indicar de manera explícita les fonts de finançament rebudes per a la seva recerca (si n’hi ha).

Els revisors haurien de:

No avaluar articles per als quals puguin tenir un conflicte d'interessos.

Política d’igualtat i diversitat

Segle XX, revista catalana d’història està compromesa amb l’ús d’un llenguatge inclusiu, respectuós i lliure d’estereotips. Les indicacions sobre aquesta qüestió estan recollides a les directrius de l’APA al voltant de la utilització d’un llenguatge lliure de biaixos.

Un requisit és informar als articles de si les dades d’origen de la investigació tenen en compte el sexe, a fi de permetre la identificació de possibles diferències.

Indexació i qualitat

Segle XX, revista catalana d’història ocupa el quart quartil (Q4) a la categoria Arts and Humanities, History Scimago Journal & Country Rank (SJR).

A Scopus està incorporada a les seves col·leccions.

A l‘índex Dialnet de Revistes: Impacte: 2.497, posició 88 de 299 de revistes a la categoria Història; corresponent al primer quartil (Q2).

CAPES QUALIS (2017-2020, A4)

Detecció de Plagi

Segle XX, revista catalana d’història adopta sistemes per detectar el plagi, tot utilitzant cercadors d’Internet i programaris lliures com Plagium i Plagiarism Detector. També té la possibilitat d’utilitzar el programari Urkund, que la Universitat de Barcelona ha posat a disposició de les seves revistes.

Si es detectés algun cas o indici de plagi, publicacions repetides encobertes, material fraudulent, conductes indegudes, males pràctiques, etc., es prendrà en consideració i s’adoptaran les mesures oportunes, inclosa la d’eliminar treballs ja publicats.

Política de Preservació Digital

A més, el contingut de Segle XX, revista catalana d’història es replica en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona <https://revistes.ub.edu> i en el repositori cooperatiu de revistes científiques RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) <https: / /www.raco.cat/index.php/segleXX>.

Sponsors

Fundació Cipriano García