Polítiques editorials

Política d'accés obert. Sense embargament de publicació

Segle XX, revista catalana d’història proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles. Un cop publicats, els autors poden difondre una còpia dels seus articles a la seva pàgina web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que citin la font original.

Segle XX, revista catalana d’història declara explícitament que no realitzarà cap tipus de cobrament de tarifes en concepte d’enviament o de procés d’edició als/les autors/res.

Declaració ètica i de bones pràctiques

SEGLE XX, revista catalana d’història s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el “Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques” que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE), codi que podeu consultar a COPE Core Practices. És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

Equip editorial

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels/de les autors/res i les característiques dels treballs enviats a la revista, i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara que es compromet a respectar la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte amb el plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminaran de la revista o no s’arribaran a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

Els autors

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

Els avaluadors/revisors

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa únicament en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

Conflictes d'interessos. Procediment

Amb vista a resoldre els possibles conflictes d’interessos per als editors, autors i revisors durant el procés d’edició i publicació de la revista, s’estableix el següent:

Els editors deuen:

Detectar i evitar possibles conflictes d’interessos.

Tots els editors de revistes han d’elaborar una llista de possibles conflictes d’interessos. Els interessos que s’han de revelar inclouen, entre d’altres, ocupacions i compromisos passats i actuals en organitzacions i societats.

Un editor de revista no pot supervisar el procés editorial d’un article o d’un autor amb conflictes d’interessos en col·lisió.

Si es detecta un conflicte d'interessos, els editors de revistes seguiran les directrius COPE  i els casos similars resolts sobre conflictes d'interessos.

Els autors deuen:

Declarar de manera explícita que no hi ha conflictes d’interessos que hagin pogut influir en els resultats obtinguts o en les interpretacions proposades. A l’article els autors també han d’indicar de manera explícita les fonts de finançament rebudes per a la seva recerca (si n’hi ha).

Els revisors deuen:

No avaluar articles per als quals puguin tenir un conflicte d'interessos.

Detecció de Plagi

Segle XX, revista catalana d’història adopta sistemes per detectar el plagi, tot utilitzant cercadors d’Internet i programaris lliures com Plagium i Plagiarism Detector. També té la possibilitat d’utilitzar el programari Urkund, que la Universitat de Barcelona ha posat a disposició de les seves revistes.

Si es detectés algun cas o indici de plagi, publicacions repetides encobertes, material fraudulent, conductes indegudes, males pràctiques, etc., es prendrà en consideració i s’adoptaran les mesures oportunes, inclosa la d’eliminar treballs ja publicats.

Els autors i autores són responsables de garantir que l’article és original i inèdit i no publicat anteriorment ni totalment ni parcialment, ni estar en procés de selecció en una altra revista o plataforma de difusió. En cas d’incloure en el manuscrit referències a continguts que han estat publicats o dels quals s’ha realitzat difusió prèviament (conferències, congressos, etc.) s’ha d’indicar expressament. L'article enviat per ser avaluada la seva publicació no ha de ser redundant o duplicat ni correspondre a fragments (fragmentation, salami publication) d'una investigació principal.

Segons compromís adquirit per la revista el protocol d'actuació en els casos en què es detecti plagi o autoplagi, Segle XX, revista catalana d'història seguirà les directrius del Committee on Publication Ethics (COPE) i el Codi ètic d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona.

Política editorial sobre la citació de les fonts de finançament als articles publicats

Segle XX, revista catalana d'història recomana la inclusió de les referències al projecte de recerca en el marc del qual es presenta la publicació, així com el reconeixement exprés a les institucions, entitats, persones, etc. que han atorgat suport econòmic, impulsat o facilitat la investigació.

Política d’igualtat i diversitat

Segle XX, revista catalana d’història està compromesa amb l’ús d’un llenguatge inclusiu, respectuós i lliure d’estereotips. Les indicacions sobre aquesta qüestió estan recollides a les directrius de l’APA al voltant de la utilització d’un llenguatge lliure de biaixos.

Un requisit és informar als articles de si les dades d’origen de la investigació tenen en compte el sexe, a fi de permetre la identificació de possibles diferències.

Es recomana als autors i autores que presentin treballs a consideració de la revista, que hagin estat realitzats amb dades entre les quals es trobe la variable sexe, informin sobre si les conclusions han tingut en compte possibles diferències entre sexes. Així mateix, es recomana l'ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista. Pel que fa a l'objectiu de tenir en compte el gènere en totes les fases del procés de recerca, Segle XX, revista catalana d'història, sol·licita als autors i autores informar sobre aquestes dades i presentar els resultats desagregats en aquelles investigacions realitzades sobre persones.

Segle XX, revista catalana d'història, demana que als assajos, treballs de recerca, debats i ressenyes s'utilitzi un llenguatge inclusiu i lliure de biaixos i estereotips, recomanant l'ús de termes no discriminatoris seguint les normes APA.

Orientacions per a l'ús d'un llenguatge inclusiu pel que fa al gènere de les Nacions Unides es pot consultar a:  (castellà) (anglès).

Per a més informació també es recomana la consulta del manual elaborat per la Comunitat Europea “El gènere a la investigació” per a la igualtat d'oportunitats per a homes i dones i que tingui en compte el gènere en els continguts de les investigacions"

Política de Preservació Digital

Els continguts publicats estan disponibles en línia en fitxers reproduïbles (PDF i HTML -des de núm. 15 any 2022-). La revista forma part de les revistes científiques de la Universitat de Barcelona, RECUB. A més el contingut de Segle XX, revista catalana d’història es replica en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i en el repositori cooperatiu de revistes científiques RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

DOI (Digital Object Identifier) i preservació d'arxius digitals.

S'assigna DOI als articles publicats i per a la seva preservació digital estan allotjats al repositori institucional de la Universitat de Barcelona i altres bases de dades com DIALNET.

Emmagatzematge. Política de preservació digital: PKP Preservation Network (PN) proporciona a la revista serveis gratuïts de preservació.

Protocol d'interoperabilitat

Segle XX, revista catalana d'història, implementa el protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, https://www.openarchives.org/pmh/ ), https://www.openarchives.org/ pmh/), que possibilita que les bases de dades, repositoris digitals d'accés obert, agregadors de contingut i recol·lectors (harvesters) puguin accedir i recollir les metadades dels continguts publicats per estar disponibles a altres bases de dades i catàlegs internacionals. Aquesta característica es pot comprovar aquí.

El web és accessible i compleix el nivell AA de la WCAG 2.1. La web on està publicada i són accessibles els continguts de la revista és a OJS que ha realitzat l'estàndard web internacional referent a l'accessibilitat a l'estàndard OJS: el Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 and 2.2. Level AA.

Política de difusió de continguts

Segle XX, revista catalana d'història, mitjançant un rigorós procés editorial i avaluació peer review assegura el manteniment de la qualitat dels continguts com a assaigs i articles de recerca d'alt valor i rellevància. Les campanyes de difusió periòdica inclouen l'enviament d'informacions publicades a les xarxes socials com Facebook i Twitter i l'emissió de Podcast. De forma periòdica s'analitza l'impacte, les citacions, la presentació de continguts en fòrums de debat, el posicionament als cercadors d'Internet, etc.

Els continguts de la revista són de lliure accés amb el suport de la plataforma basada en Open Journal System (OJS) que permet tant l'operativitat en la seva gestió i administració com el foment de la visibilitat i la difusió dels articles de recerca, debats i ressenyes publicades.

Segle XX, revista catalana d'història, anima els autors i autores, amb la finalitat de potenciar la visibilitat i difusió dels continguts, a aportar un resum amb les principals conclusions de l'article així com un text de 260 caràcters com a màxim incloent espais i hashtags per compartir el contingut a xarxes socials.

Protocol de cessió de metadades als repositoris d'accés obert i als agregadors de contingut

La revista proporciona una interfaz OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) que permet que els seus continguts del lloc web puguin ser recol·lectats per altres sistemes de distribució, com repositoris digitals i  y recol·lectores (harvesters) i estar disponibles a d'altres bases de dades i catàlegs internacionals.

Política editorial de gestió de queixes i reclamacions

Segle XX, revista catalana d’història i el seu equip editorial estudiarà i donarà resposta puntual a les queixes i reclamacions que es puguin rebre, tenint en consideració les recomanacions Committee on Publication Ethics (COPE) sobre això i mantenint la confidencialitat. Les comunicacions s'han d'adreçar directament al correu electrònic de contacte de la revista, indicant el motiu i les raons de forma clara i concisa i incloent-hi les dades i les evidències necessàries per disposar d'informació, procedir a anàlisi i donar resposta en un temps màxim de 30 dies.

En cas de tractar-se d'una queixa o reclamació fora de l'àmbit de la declaració d'ètica i de bones pràctiques editorials de la revista, es respondrà en aquest sentit indicant les raons per les quals no es considera competència de la revista.

No es tindran en consideració les comunicacions rebudes de tipus ofensiu desqualificador, amenaçador o difamador.

Sponsors

Fundació Cipriano García