Procès editorial

Flux editorial: criteris d'acceptació i rebuig, procés de revisió i avaluació per parells.

Segle XX, revista catalana d’història utilitza el mètode d’avaluació per parells (peer reviewed) doble cec, mantenint l’anonimat tant de l’autor com dels revisors. Tots els articles enviats a la revista són revisats per parells seguint el següent procediment:

1. Avaluació inicial. Criteris d'acceptació i rebuig.

Els articles rebuts els revisa el Comitè Editorial, que comprova si s’adeqüen als criteris formals establerts i a les normes de la revista, així com al rigor i originalitat de la investigació. En aquesta primera fase els articles seran sotmesos a l’eina de detecció de plagis. Els autors rebran, en primer lloc, un missatge de recepció de la seva proposta. Les contribucions que no superin aquesta fase seran desestimades i es comunicarà als/les autors/es.

Els articles encarregats pel Comitè Editorial i els números monogràfics, coordinats per editors convidats, també seran revisats pels editors de la revista i avaluats de forma anònima.

Les ressenyes de llibres no acostumen a estar sotmeses a la revisió per parells, però les revisa un editor intern i poden demanar-se canvis a l’autor. Només es publiquen després de ser aprovades pels editors.

2. Avaluació per part dels revisors/res, procés de revisió i criteris d'avaluació i publicació. 

Els articles que superin la primera fase d’avaluació dins del Comitè seran avaluats pel sistema doble cec i enviats com a mínim a dos avaluadors anònims i independents de l’equip i el Comitè editorials, que han de jutjar la conveniència de la seva publicació i, si s’escau, han de fer les recomanacions o indicacions oportunes. Com a mínim un dels avaluadors provindrà sempre d’una institució aliena a la Universitat de Barcelona i ocasionalment, si l’especificitat de l’article ho requereix, un dels parells revisors podrà ser escollit entre els membres del Consell Assessor de la revista.

Els/les avaluadors/es disposen d’uns criteris de valoració. Els articles acceptats, acceptats amb modificacions o rebutjats es basaran en les motivacions d’acord amb la resposta raonada donada pels/per les avaluadors/es. Si les valoracions i recomanacions dels revisors son contradictòries, es pot sol·licitar un tercer informe a un avaluador addicional.

El Comitè Editorial respondrà als originals rebuts, notificant-ne l’acceptació, l’acceptació amb modificacions o la desestimació, en un termini no major a 6 mesos.

Dins del termini establert dels 6 mesos, es comunicarà als/les autors/es dels articles el resultat dels informes d’avaluació. La decisió de publicar un article pot estar subjecta a la introducció de modificacions en el text original, d’acord amb el criteri dels/les avaluadors/es i de l’editor. Les recomanacions fetes per ells seran detallades als/les autors/es per l’editor o coeditors. En el cas dels informes favorables, els autors rebran una nova confirmació per part de la revista en el moment de reenviar el seu text amb les recomanacions ja incorporades.

La versió definitiva, a l’igual que les precedents, s’enviarà a l’editor preferentment mitjançant la plataforma OJS on està allotjada la revista.

L’editor informarà a l’autor o autors sobre l’acceptació definitiva del seu article i, si escau, li comunicarà el número en què serà publicat.

El termini mitjà perquè un article sigui publicat és de 8 mesos, amb un temps màxim d’un any des del moment en què es rebi l’original.

Més informació sobre el procés editorial que segueixen els enviaments. 

3. Panel d'avaluadors i avaluadores

Període 2021-2022

Període 2014-2020

Període 2008-2013