Avisos

Crida per enviament de contribucions a Segle XX revista catalana de historia


Aquestes contribucions seran sotmeses a avaluacions externes, així com a les normes d’edició de la revista.

Els articles per a la secció “Investigacions i assajos” han de ser originals i no estar pendents d’avaluació d’altres publicacions amb difusió acadèmica en qualsevol tipus de format i idioma.

Les propostes es podran enviar en català, castellà i anglès i es publicaran en l’idioma original, encara que en alguns casos, de manera excepcional, Segle XX, revista catalana d’història podrà fer traduccions o bé publicar en altres idiomes: italià, francès i portuguès.

Les contribucions que es reben són:

  • Articles científics originals i inèdits.
  • Propostes de dossiers sobre debats i diàlegs historiogràfics que avaluarà el Comitè Editorial, el qual també podrà encarregar aquest tipus d’aportacions.
  • Ressenyes i notes de lectura de llibres publicats en els darrers 3 anys que no requeriran avaluació externa.