Sobre la revista

Segle XX, revista catalana d’història és una revista científica (peer reviewed) de periodicitat anual, de caràcter multilingüe (català, castellà, anglès, italià i portuguès) i amb accés sense restriccions. És editada pel Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Cipriano García i forma part de les Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona.

Història de la revista

Segle XX, revista catalana d’història fou creada l’any 2008. Els articles que publica són originals i el resultat d’investigacions i debats historiogràfics sobre els principals fenòmens, processos i actors del passat segle XX, estudiats des del camp de la història del món actual i de la historia del present atenent als aspectes polítics i socioculturals i des d’una perspectiva tant europea com internacional. Oberta a la crítica i al debat teòric-metodològic sense restriccions, té també com a objectiu contribuir a estrènyer la relació entre la universitat i la societat.

Focus i abast

Segle XX, revista catalana d’història és una publicació oberta a la crítica i al debat teòric-metodològic sense restriccions, amb un interès particular en els processos històrics inscrits en la Història del Món Actual o Història del Present que connecten amb fenòmens que arriben fins a l’actualitat. El tractament d’aquests fenòmens s’ha d’abordar des dels criteris propis de la ciència històrica per tal d’oferir interpretacions amb bases sòlides.

El perfil del públic al qual s'adreça és el que forma part del món universitari i del camp de la recerca, però també es té la voluntat de difondre i donar un espai de participació a les joves i els joves investigadors en formació.

Segle XX, revista catalana d’història té també com a objectiu contribuir a estrènyer la relació entre la universitat i la societat.

Requisits que han de complir els articles d'investigació

Totes els articles reuniran els següents requisits:

  • Aportar coneixement científic a la disciplina de la Història Contemporània amb investigacions noves i innovadores.

  • Estar en concordança amb la línia editorial de la revista.

  • Constituir una aportació original i inèdita.

  • Adequar-se als criteris de qualitat teòrics i metodològics propis de la disciplina, amb una estructura coherent i fonamentada.

  • Ajustar-se a les normes de publicació de la revista.

  • Utilitzar una expressió escrita adient en les llengües utilitzades (català, castellà, anglès, italià i portuguès).

Totes les contribucions seran sotmeses a avaluacions externes, així com a les normes d’edició de la revista.

Els articles i ressenyes han d’ésser originals i no estar pendents d’avaluació en altres publicacions amb difusió acadèmica en qualsevol tipus de format i idioma.

Les propostes podran enviar-se en català, castellà i anglès i es publicaran en l’idioma original, tot i que en alguns casos, de manera excepcional, Segle XX podrà fer traduccions.

Les contribucions que es reben són:

  • Articles científics originals i inèdits.

  • Propostes de dossiers sobre debats i diàlegs historiogràfics.

  • Ressenyes de llibres publicats en els darrers 3 anys.

Freqüència de publicació

Número publicat al mes de gener amb freqüència anual. Els continguts de la revista es publiquen en aquest número anual amb la seva taula de continguts.