Normes per autors/res

NORMES PER A AUTORS/ES. PRESENTACIÓ D'ORIGINALS

La revista publica articles i assaigs d'Història Contemporània del segle XX de tots els àmbits geogràfics i temàtics i té caràcter multilingüe (català, castellà, anglès, italià i portuguès).

Segle XX, revista catalana d´història està compromesa amb l´ús d´un llenguatge inclusiu, respectuós i lliure d´estereotips. Les indicacions sobre això estan recollides a les directrius de l'APA respecte a la utilització d'un llenguatge lliure de biaixos.

1. Originalitat

Els articles que enviïn els autors han de ser originals que no hagin estat publicats amb anterioritat, ni estiguin sent avaluats per altres publicacions. El Comitè de Redacció de la revista també pot decidir l'edició en català d'articles publicats en altres idiomes diferents de les llengües oficials d'Espanya.

Per a la publicació, els textos enviats hauran de ser informats favorablement en revisió per parells cecs, de manera confidencial, per dos especialistes en la matèria que actuaran com a avaluadors externs i posteriorment han de rebre l’aprovació del Comitè de Redacció de la revista. Els editors es comprometen a adoptar una decisió sobre la publicació d'originals en el termini de sis mesos. Així mateix, es reserven el dret de publicació per l'espai d'un any a fi d'adequar la planificació de la revista.

2. Enviament de propostes

Les propostes al Comitè de Redacció s'hauran d'enviar a la plataforma OJS on la revista Segle XX, revista catalana d'història està allotjada. Totes les comunicacions entre autors/es, revisors/res i editors es realitzaran mitjançant l'ús de la plataforma esmentada de la revista.

Els/les autors/es en fer l'enviament, juntament amb les metadades de l'article, hauran de registrar la informació següent:

a).- Títol en català, castellà i anglès.

b).- Nom i cognoms dels autors i autores segons l'ordre de signatura amb la identificació de l'afiliació institucional indicant ciutat i país. L'autor o autora que faci l'enviament es considera contacte principal per a la correspondència i en cas de no identificar-se s'assignarà al primer autor/a.

c).- Identificació de número ORCID amb informació actualitzada i vigent de cada autor/a.

d).-Afiliació institucional (incloent-hi amb localitat i país) i el correu electrònic (preferiblement l'institucional).

e).- Tres resums d’un màxim d’entre 100 i 250 paraules en català, castellà i anglès.

f).- Cinc paraules clau en cada idioma català, castellà i anglès.

La primera pàgina de l’article ha de contenir la informació dels punts anteriors indicats.

Cal adjuntar també la relació de la bibliografia emprada i de cada autor/a un breu currículum vitae de 10 línies (500-800 caràcters incloent espais).

Segle XX, revista catalana d'història amb la finalitat de visibilitzar en índexs i bases de dades internacionals la producció científica dels/de les investigadors/es, recomana la indicació de la seva afiliació institucional i la utilització d'una única forma de signatura normalitzada seguint les indicacions de la FECYT, així com el manteniment actualitzat del perfil curricular i de producció científica de la base de dades ORCID. Així mateix per difondre els continguts de la revista en xarxes socials i en concret al vostre compte de Twitter se sol·licita als autors i autores que facilitin dos o tres tweets que, incloent els hashtags, tinguin una extensió màxima de 260 caràcters.

3. Format

El text de la contribució ha de seguir les normes de publicació APA. El fitxer, en format Word (*.doc, *docx, *odt) anonimitzat, sense incloure cap referència a l'autoria, s'ha d'incorporar com a adjunt dins del camp habilitat de la plataforma de la revista.

Els treballs enviats utilitzaran el tipus de lletra Times New Roman, mida 12 per al text i 11 per a les notes i els quadres i interlineat 1,5 i el text justificat dreta i esquerra sense tabulacions especials. Han de complir els requisits següents:

Els articles destinats a la secció Recerques i assaigs tindran una extensió entre 10.000 i 12.000 paraules (sense el títol, el resum i les paraules clau) inclosos els quadres, gràfics i apèndixs. Els texts de les notes no han de representar més de 2.700 paraules.

Els articles destinats a la secció Debats i diàlegs, entre 11.000 i 11.500, incloses les notes de referència.

Els articles destinats a la secció Ressenyes i lectures tindran una extensió de 1.800 paraules per a les ressenyes i 900 paraules per a les notes de lectura.

4. Sistema de cites i referències bibliogràfiques

a) Cites al text

Les notes al text es faran en números volats (superíndexs) després dels signes de puntuació quan sigui procedent. Les notes aniran numerades correlativament ia peu de pàgina. Els quadres i gràfics es presentaran, de la mateixa manera, numerats i en condicions clarament reproduïbles.

En cas necessari, per la claredat de les abreviatures utilitzades, al final del text s'inclourà una llista amb el desenvolupament del significat de cadascuna.

Pel que fa al sistema de cites, les notes aniran a peu de pàgina.

Si la cita és literal de fins a 40 paraules, anirà dins del text entre cometes, a partir d'aquest nombre de paraules anirà en paràgraf independent, amb sagnat i sense cometes indicant el número de pàgina.

b) Bibliografia

A la redacció dels textos cal seguir els Criteris de la Universitat de Barcelona (https://www.ub.edu/cub/criteris.php). Aquests criteris es poden seguir íntegrament o en aspectes concrets, en les diferents llengües en què estan disponibles (català, castellà o anglès).

En el cas de la bibliografia cal seguir el model dels exemples següents:

Llibres amb un/a autor/a: Cognoms, N. (any). Títol del llibre: Subtítol. Editor. Enllaç DOI.

Viñas, A. (2007). El escudo de la República: El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937. Crítica.

Llibre amb 3 o més autors: Cognoms, N., Cognoms, N. i Cognoms, N. (any). Títol en cursiva (núm. ed.). Editorial. Enllaç DOI. Incloeu tots els autors (fins a 20 autors), i utilitzeu «et al.» quan n’hi hagi més de 20.

Llibre amb editor en lloc d’autor: Cognoms, N. (Ed.). (any). Títol en cursiva. Editorial. Enllaç DOI.

Obra editada en diversos volums: Cognoms, N. (Ed.). (any). Títol en cursiva (Vol. x). Editorial.

Capítols de llibre: Cognoms, N. (any). Títol del capítol sense cometes ni cursiva. A N. Cognoms (Ed.), Títol del llibre en cursiva (núm. ed., pp. x-x). Editorial. Enllaç DOI.

Gómez Roda, A. (2007). El fascismo, el “nuevo consenso” y la interpretación del franquismo. A Font, J. Història i memòria: El franquisme i els seus efectes als Països Catalans. Publicacions de la Universitat de València, 303-326.

Articles de revista científica: Cognoms, N. (any). Títol de l’article. Títol de la revista (núm. volum), pàgines. Enllaç DOI o URL.

Fontana, J. (2014). La nova historiografia de la guerra freda. Segle XX, revista catalana d’història (2), 107-119. https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/9828.

Díaz Sánchez, M. (2022). Una Barcelona de posguerra: migrantes, mendigos, refugiados y repatriados. Segle XX, revista catalana d’història (14), 155-177. https://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/38195.

Tesi doctoral publicada (accessible per base de dades, repositori institucional o arxiu): Cognoms, N. (any). Títol de la tesi (Publicació núm. xxxx) [Tesi doctoral, Nom oficial institució]. Font. Enllaç a base de dades o- https://xxx

Aportacions realitzades a congressos: Cognom, A., i Cognom, B. (any, data inici-data fi). Títol de la contribució [Tipus de contribució]. Nom del congrés, Lloc. https://doi.org / https://xxxxx

Als articles historiogràfics o de caràcter teòric i metodològic les cites podran incloure's en el text, per exemple: (Chartier, 2007: 127) (Chartier, 2007, p. 127) i aniran acompanyats d'una bibliografia final.

Per a la citació de fonts primàries, primer se citarà larxiu de procedència, després el número de lligall o caixa, títol del document, lloc i data. Per exemple:

Arxiu Govern Civil de Barcelona (AGCB), Legajo 17, Nota informativa de la Brigada Regional d'Informació, Barcelona, ​​25 d'abril del 1967.

Al final del text de l’article s’incorporaran les referències bibliogràfiques seguint els criteris del directori DOAJ.

Exemple a partir de l'article:

El Palimpsest de l'eixample de Madrid

Luis de Sobrón Martínez, Maria José Muñoz de Pablo

DOI: https://doi.org/10-4995/ega.2016.6767

Referències

BRAÑAS LASALA, M., 1996. “Chamberí dins el Pla Castro. Avantprojecte i plànols parcials”, XI Premis 1996. Urbanisme, arquitectura i obra pública, Ajuntament de Madrid.

DE CASTRO, C.M., 1860. Memòria descriptiva de l'Avantprojecte d'Eixample de Madrid..., aprovat pel Reial Decret de 19 de juliol de 1860. Madrid: Imp. de D. José C. de la Penya, Madrid.

DE SOBRÓN, L., 2015. A l'est del Retiro. Tesi Doctoral, ETSAM-UPM.

DE SOBRÓN, L., 2016. “La forma urbana de la ciutat obrera a l'avantprojecte de l'Eixample de Madrid”. Actes del I Congrés Hispànic ISUF-H, Toledo.

FRECHILLA, J. 1989. La construcció de l'Ensache de Madrid. Tesi Doctoral, ETSAM-UPM.

MUÑOZ DE PABLO, M.J., 2008. Chamberí, s. XIX. Traces a la ciutat. Tesi Doctoral, ETSAM-UPM.

5. Responsabilitat

La responsabilitat de les idees i opinions expressades en els textos publicats a Segle XX, revista catalana d’història, correspon exclusivament als autors i autores.

6. Codi d’ètica i declaració de bones pràctiques

SEGLE XX, revista catalana d’història s’acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona (Català – Castellà – Anglès).

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l'ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE) i que es pot consultar al COPE Core Practicas. És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d'edició -directors, avaluadors i autors- coneguin i acatin els principis d'aquest codi.

La declaració ètica i bones pràctiques de la revista científica Segle XX, revista d'història catalana, editada per la Universitat de Barcelona es pot consultar aquí.

7. Detecció de plagi

Segle XX, revista catalana d’història adopta sistemes per detectar el plagi, utilitzant cercadors d’Internet i programari lliure com Plagium i Plagiarism detector. També compta amb la possibilitat de fer servir el programari Urkund, que la Universitat de Barcelona ha posat a disposició de les seves revistes.

Si es detectés algun cas o indici de plagi, publicacions repetides encobertes, material fraudulent, conductes indegudes, males pràctiques, etc. es prendrà en consideració i s'adoptaran les mesures oportunes, podent fins i tot eliminar treballs ja publicats.

8. Política d'accés obert i avís de drets d'autor/a

Els textos publicats estan sota la llicència internacional Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)

Els autors i autores que publiquen a Segle XX, revista d'història catalana estan d'acord amb els termes següents:

- L'autor/a cedeix en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual a l'editor/a per a tothom i tota la durada dels drets de propietat intel·lectual vigents aplicables.

- L'editor/a difondrà els textos amb la llicència de reconeixement de Creative Commons que permet compartir l'obra amb tercers, sempre que aquests reconeguin la seva autoria, la seva publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

9. Declaració de privadesa

De conformitat amb el que estableix el Reglament UE 679/2016 General de Protecció de Dades i legislació vigent, us informem que les dades aportades en aquest document seran tractades, en qualitat de Responsable del tractament, per la Universitat de Barcelona.

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si es registra com a autor/a o revisor/a, la finalitat serà gestionar la realització de les corresponents funcions relacionades amb la revista Segle XX, revista catalana d’història on es registra.

 

Si es registra com a lector/a, la finalitat serà enviar-li informació sobre la revista Segle XX, revista catalana d'història on es registra.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

La pròpia universitat i les persones encarregades del tractament, si escau. No es preveu la cessió de dades a tercers, llevat que sigui obligació legal i en els supòsits necessaris per a la requerida atenció, desenvolupament, control i compliment de les finalitats exposades.

Drets

Podrà exercitar els drets d'accés a les seves dades, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament o oposició, davant de la Universitat de Barcelona, ​​Secretaria General-Protecció de Dades. Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Edifici Històric, Barcelona, ​​08007. Accés als formularis:

http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/proteccio_dades/pd_exercicidrets.html

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional als següents enllaços:

http://hdl.handle.net/2445/122803

http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/proteccio_dades/pd_proteccio_dades.html

10. Política de preservació digital

Segle XX revista catalana d’història, publica utilitzant l’OJS/PK . Més informació aquí. “Open Journal Systems: An Example d'Open Source Software per a Journal Management and Publishing”.

A més, el contingut de Segle XX, revista catalana d'història es replica al repositori institucional de la Universitat de Barcelona <https://revistes.ub.edu> i al repositori cooperatiu de revistes científiques RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

<https://www.raco.cat/index.php/segleXX>