Normes per autors/res

NORMES PER AUTORS I AUTORES. PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

1.- La revista publica articles i assajos d’Història Contemporània del segle XX de tots els àmbits geogràfics i temàtics.

2.- Els articles que enviïn els autors han de ser originals que no hagin estat publicats amb anterioritat, ni estiguin sent avaluats
per altres publicacions. El Comitè de Redacció de la revista pot decidir també l’edició en català d’articles publicats en altres idiomes diferents a les llengües oficials d’Espanya.

3.- Per a la publicació, els textos enviats hauran de ser informats favorablement en revisió per pars, de forma confidencial, per dos especialistes en la matèria que actuaran com a avaluadors externs, i posteriorment han de rebre l’aprovació del Comitè de Redacció de la revista. Els editors es comprometen a adoptar una decisió sobre la publicació d’originals en el termini de sis mesos. Es reserven, així mateix, el dret de publicació per l’espai d’un any, amb la finalitat d’adequar la planificació de la revista.

Criteris formals

4.- Els treballs enviats utilitzaran el tipus de lletra Times New Roman, de cos 12 per al text i 11 per a les notes i els quadres, i interlineat 1,5. Han d’acomplir el requisits següents:

• Els articles destinats a la secció Recerques i assajos no sobrepassaran 9.000 paraules, i els textos de les notes no han de representar mai més de 2.700 paraules, a banda dels quadres, gràfics i apèndixs inclosos.

• Els articles destinats a la secció Debats és aconsellable que sobrepassin les 11.250 paraules, incloses les notes de referència.

• Finalment, els articles destinats a la secció Ressenyes i lectures tindran una extensió de 1.800 paraules per a les ressenyes i 900 paraules per a les notes de lectura.

5.- Les crides de notes al text es faran en nombres volats (superíndexs) després dels signes de puntuació, quan s’escaurà. Les notes aniran numerades correlativament i a peu de pàgina. Els quadres i gràfics es presentaran, d’igual forma, numerats i en condicions clarament reproduïbles.

Els autors enviaran els textos, en programa Word per Windows, per correu electrònic a l’adreça seglexx@ub.edu

A més, remetran un breu currículum vitae de 10 línies i dos, resums d’un màxim de 100 paraules en català, castellà i anglès, així com 5 paraules clau en català, castellà i anglès.

7.- En cas necessari, per la claredat de les abreviatures utilitzades, al final del text s’inclourà una llista amb el desenvolupament del significat de cadascuna d’elles.

Sistema de cites

8.- Quant al sistema de cites, les notes aniran a peu de pàgina. Els exemples sobre el model a seguir en el cas de la bibliografia són:

• Llibres: A. Viñas: El escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, Crítica, Madrid, 2007.
• Capítols de llibre: A. Gómez Roda: «El feixisme, el ‘nou consens’ i la interpretació del franquisme», a Història
i memòria: el franquisme i els seus efectes als Països Catalans, Publicacions de la Universitat de València, València,
2007, pp. 303-326.
• Articles de revista: C. Ealham: «Una ‘geografía imaginada’: ideología, espacio urbano y protesta en la creación del ‘Barrio Chino’ de Barcelona, 1835-1936», Historia Social, 59 (2007),
pp. 55-76.

9.- Als articles historiogràfics o de caràcter teòric i metodològic les cites podran incloure’s al text, per exemple: (Chartier,2007: 127), i aniran acompanyats d’una bibliografia final.

10.- Pel que fa a la citació de fonts primàries, primer s’hi citarà l’arxiu de procedència, després el número de lligall o
capsa, títol del document, lloc i data. Per exemple:
Arxiu Govern Civil de Barcelona (AGCB), Lligall 17, Nota informativa de la Brigada Regional de Información, Barcelona, 25 d’abril de 1967.

11. Al final del text s'han d'incoporar les refèrencies bibliogràfiques seguint els criteris del directori DOAJ.

Exemple a partir de l’article:

El Palimpsesto del ensache de Madrid

Luis de Sobrón Martínez, Maria José Muñoz de Pablo

DOI: https://doi.org/10-4995/ega.2016.6767

Referències

BRAÑAS LASALA, M., 1996. “Chamberí dentro el Plan Castro. Anteproyecto y planos parciales”, XI Premios 1996. Urbanismo, arquitectura y obra pública, Ayuntamiento de Madrid.

DE CASTRO, C.M., 1860. Memoria descriptiva del Ante-proyecto de Ensanche de Madrid..., aprobado por Real Decreto de 19 de julio de 1860. Madrid: Imp. de D. José C. de la Peña, Madrid.

DE SOBRÓN, L., 2015. Al este del Retiro. Tesis Doctoral, ETSAM-UPM.

DE SOBRÓN, L., 2016. “La forma urbana de la ciudad obrera en el anteproyecto del Ensanche de Madrid”. Actas del I Congreso Hispánico ISUF-H, Toledo.

FRECHILLA, J. 1989. La construcción del Ensache de Madrid. Tesis Doctoral, ETSAM-UPM.

MUÑOZ DE PABLO, M.J., 2008. Chamberí, s. XIX. Trazas en la ciudad. Tesis Doctoral, ETSAM-UPM.