Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Segle XX: revista catalana d'història?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

NORMES PER AUTORS I AUTORES EN PRESENTACIÓ D'ORIGINALS

1.- La revista publica articles i assajos d’Història Contemporània del segle XX de tots els àmbits geogràfics i temàtics.

2.- Els articles que enviïn els autors han de ser originals que no hagin estat publicats amb anterioritat, ni estiguin sent avaluats
per altres publicacions. El Comitè de Redacció de la revista pot decidir també l’edició en català d’articles publicats en altres idiomes diferents a les llengües oficials d’Espanya.

3.- Per a la publicació, els textos enviats hauran de ser informats favorablement en revisió per pars, de forma confidencial, per dos especialistes en la matèria que actuaràn com a avaluadors
externs, i posteriorment han de rebre l’aprovació del Comitè de Redacció de la revista. Els editors es comprometen a adoptar una decisió sobre la publicació d’originals en el termini de sis mesos. Es reserven, així mateix, el dret de publicació per l’espai d’un any, amb la finalitat d’adequar la planificació de la revista.

Criteris formals

4.- Els treballs enviats utilitzaran el tipus de lletra Times New Roman, de cos 12 per al text i 11 per a les notes i els quadres, i interlineat 1,5.

Han d’acomplir el requisits següents:

• Els articles destinats a la secció Recerques i assajos tindran una extensió entre 9.000 i 12.000 paraules, i els textos de les notes no han de representar mai més de 2.700 paraules, a banda dels quadres, gràfics i apèndixs inclosos.

• Els articles destinats a la secció Debats és aconsellable que sobrepassin les 11.250 paraules, incloses les notes de referència.

• Finalment, els articles destinats a la secció Ressenyes i lectures tindran una extensió de 1.800 paraules per a les ressenyes i 900 paraules per a les notes de lectura.

5.- Les crides de notes al text es faran en nombres volats (superíndexs) després dels signes de puntuació, quan s’escaurà. Les notes aniran numerades correlativament i a peu de pàgina. Els quadres i gràfics es presentaran, d’igual forma, numerats i en condicions clarament reproduïbles.

6.- Les propostes i correspondència postal amb el Comitè de Redacció hauran d’enviar-se a la Fundació Cipriano, Via Laietana núm. 16, 08003 Barcelona.

Els autors enviaran els textos, en programa Word per Windows, per correu electrònic a l’adreça seglexx@ub.edu

A més, remetran un breu currículum vitae de 10 línies i dos, resums d’un màxim de 100 paraules en català, castellà i anglès, així com 5 paraules clau en català, castellà i anglès

7.- En cas necessari, per la claredat de les abreviatures utilitzades, al fi nal del text s’inclourà una llista amb el desenvolupament del signifi cat de cadascuna d’elles.

Sistema de cites

8.- Quant al sistema de cites, les notes aniran a peu de pàgina. Els exemples sobre el model a seguir en el cas de la bibliografia són:

• Llibres: A. Viñas: El escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, Crítica, Barcelona, 2007.
• Capítols de llibre: A. Gómez Roda: «El feixisme, el ‘nou consens’ i la interpretació del franquisme», a Història
i memòria: el franquisme i els seus efectes als Països Catalans, Publicacions de la Universitat de València, València,
2007, pp. 303-326.
• Articles de revista: C. Ealham: «Una ‘geografía imaginada’: ideología, espacio urbano y protesta en la creación del ‘Barrio Chino’ de Barcelona, 1835-1936», Historia Social, 59 (2007),
pp. 55-76.

9.- Als articles historiogràfics o de caràcter teòric i metodològic les cites podran incloure’s al text, per exemple: (Chartier, 2007: 127), i aniran acompanyats d’una bibliografia final.

10.- Pel que fa a la citació de fonts primàries, primer s’hi citarà l’arxiu de prodecedència, després el número de lligall o capsa, títol del document, lloc i data. Per exemple:Arxiu Govern Civil de Barcelona (AGCB), Lligall 17, Nota informativa de la Brigada Regional de Información, Barcelona, 25 d’abril de 1967.

11. Al final del text s'han d'incoporar les refèrencies bibliogràfiques seguint els criteris del directori DOAJ.

Exemple a partir de l’article:

El Palimpsesto del ensache de Madrid

Luis de Sobrón Martínez, Maria José Muñoz de Pablo

DOI: https://doi.org/10-4995/ega.2016.6767

Referències

BRAÑAS LASALA, M., 1996. “Chamberí dentro el Plan Castro. Anteproyecto y planos parciales”, XI Premios 1996. Urbanismo, arquitectura y obra pública, Ayuntamiento de Madrid.

DE CASTRO, C.M., 1860. Memoria descriptiva del Ante-proyecto de Ensanche de Madrid..., aprobado por Real Decreto de 19 de julio de 1860. Madrid: Imp. de D. José C. de la Peña, Madrid.

DE SOBRÓN, L., 2015. Al este del Retiro. Tesis Doctoral, ETSAM-UPM.

DE SOBRÓN, L., 2016. “La forma urbana de la ciudad obrera en el anteproyecto del Ensanche de Madrid”. Actas del I Congreso Hispánico ISUF-H, Toledo.

FRECHILLA, J. 1989. La construcción del Ensache de Madrid. Tesis Doctoral, ETSAM-UPM.

MUÑOZ DE PABLO, M.J., 2008. Chamberí, s. XIX. Trazas en la ciudad. Tesis Doctoral, ETSAM-UPM.

 

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

  1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  2. El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  3. S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  4. El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  6. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 

Avís de drets d'autor/a

L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:

    1. L'autor/a cedeix en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual a l’editor/a per a tot el món i per a tota la durada dels drets de propietat intel·lectual vigents aplicables.

    1. L’editor/a difondrà els textos amb la llicència de Reconeixement de Creative Commons, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

 

Dret d'informació - informació bàsica

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803

 


 

 

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona