Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció: «Normes para autors/res. Presentació d'originals».
 • L'autor o autora dels articles ha llegit la declaració ètica i de bones pràctiques i complirà els seus criteris.
 • L'autor o autora que publica en Segle XX, revista catalana d'història, coneix i accepta les polítiques editorials de la revista.
 • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció: Quant a / Procès editorial / Flux editorial: criteris d'acceptació i rebuig, procés de revisió i avaluació per parells: «Flux editorial: criteris d'acceptació i rebuig, procés de revisió i avaluació per parells ».
 • Els autors deixaran constància, al seu article, de les fonts de finançament que han contribuit a la realització del seu treball.
 • Els autors, de cara a resoldre els possibles conflictes d'interessos, compliran amb la política establerta per Segle XX, revista catalana d'història al respecte. Aquesta política es pot consultar dins l'apartat: Quant a / Polítiques editorials: «Declaració ètica i de bones pràctiques».
 • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
 • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word (*.doc, *docx, *odt) anonimitzat.
 • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
 • L'autor o l'autora cedeix en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual a l’editor/a per a tot el món i per a tota la durada dels drets de propietat intel·lectual vigents aplicables

Directrius per a l’autor/a

Les directrius per la presentació d'originals es poden consultar a la secció: "Normes per autors i autores".

La revista publica articles i assaigs d'Història Contemporània del segle XX de tots els àmbits geogràfics i temàtics i té caràcter multilingüe (català, castellà, anglès, italià i portuguès).

Segle XX, revista catalana d´història està compromesa amb l´ús d´un llenguatge inclusiu, respectuós i lliure d´estereotips. Les indicacions sobre això estan recollides a les directrius de l'APA respecte a la utilització d'un llenguatge lliure de biaixos.

Els articles que enviïn els autors han de ser originals que no hagin estat publicats amb anterioritat, ni estiguin sent avaluats per altres publicacions. El Comitè de Redacció de la revista també pot decidir l'edició en català d'articles publicats en altres idiomes diferents de les llengües oficials d'Espanya. Requisits que han de complir els articles d'investigació.

Per a la publicació, els textos enviats hauran de ser informats favorablement en revisió per parells cecs, de manera confidencial, per dos especialistes en la matèria que actuaran com a avaluadors externs i posteriorment han de rebre l’aprovació del Comitè de Redacció de la revista. Els editors es comprometen a adoptar una decisió sobre la publicació d'originals en el termini de sis mesos. Així mateix, es reserven el dret de publicació per l'espai d'un any a fi d'adequar la planificació de la revista. Les indicacions detallades es troben a l'apartat "Flux editorial: criteris d'acceptació i rebuig, procés de revisió i avaluació per parells".

L'autor o autora que publica en Segle XX, revista catalana d'història coneix i accepta les polítiques editorials relacionades amb la declaració ètica i de bones pràctiques; la responsabilitat dels autors i autores, de l'equip editorial i dels avaluadors i avaluadores; la política d'accés obert i sense embargament de publicació; el protocol de resolució de conflictes d'interessos; la política d'igualtat i diversitat; la detecció de plagi; la política de preservació digital; el protocol de difusió de continguts i de ciència oberta; el protocol de cessió de metadades als respositoris d'accés obert i als agregadors de continguts; la citació de fonts de finançament dels articlers publicats i la contribució específica de cada autor i autora. Aquesta informació es pot consultar a la secció Quant a / Polítiques editorials

Declaració de privacitat

De conformitat amb el que estableix el Reglament UE 679/2016 General de Protecció de Dades i legislació vigent, us informem que les dades aportades en aquest document seran tractades, en qualitat de Responsable del tractament, per la Universitat de Barcelona.

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalidad

Si es registra com a autor/a o revisor/a, la finalitat serà gestionar la realització de les corresponents funcions relacionades amb la revista Segle XX, revista catalana d’història on es registra.

Si es registra com a lector/a, la finalitat serà enviar-li informació sobre la revista Segle XX, revista catalana d'història on es registra.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

La mateixa universitat i les persones encarregades del tractament, si escau. No es preveu la cessió de dades a tercers, llevat que sigui obligació legal i en els supòsits necessaris per a la requerida atenció, desenvolupament, control i compliment de les finalitats exposades.

Drets

Podreu exercir els drets d'accés a les vostres dades, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament o oposició, davant la Universitat de Barcelona, Secretaria General-Protecció de Dades. Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Edifici Històric, Barcelona, 08007. Accés als formularis:

http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/proteccio_dades/pd_exercicidrets.html

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional als següents enllaços:  http://hdl.handle.net/2445/122803

http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/proteccio_dades/pd_proteccio_dades.html