L'avaluació de les competències transversals a l'ensenyament universitari

Autors/ores

  • Nati Cabrera-Lanzo Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  • Francesc Martínez-Olmo

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2010.3.1312

Paraules clau:

Docència universitària, avaluació, competències transversals, EEES

Resum

L’article recull i sistematitza les propostes sorgides al seminari sobre Avaluació de les Competències Transversals. S’hi analitzen les dimensions de la competència, en especial el component actitudinal que hi incorporen, i es fan suggeriments per a l’avaluació integral de les competències, destriant-ne les oportunitats i les dificultats associades a aquesta pràctica

Biografies de l'autor/a

Nati Cabrera-Lanzo, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

eLearn Center UOC Directora de la Oficina tècnica

Francesc Martínez-Olmo

Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE), Fac. Pedagogia

Referències

ALLEN, D. (ed.) (2000). La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Una herramienta para el desarrollo profesional de los docentes. Barcelona: Paidós.

BANGERT, A.W. (1995). «Peer assessment: An instructional strategy for effectively implementing performance-based assessment». Dissertation Abstracts International, 56, p. 3505.

BOEKAERTS, M.; PINTRICH, R. I ZEIDNER, M. (2000). Handbook of self-regulation, London: Academic Press.

BOUD, D. (1991, 2a ed.). Implementing student self assessmen. Campbelltown: Higher Education and Development Society of Australasia Incorporated.

BOUD, D. (1988). Developing student autonomy in learning. Kogan Page: Londres.

BOUD, D., i FALCHIKOV, N. (2006). «Aligning assessment with long-term learning». Assessment & Evaluation in Higher Education, 31 (4), p. 399-413.

BROWN S., i GLASNER, A (eds.) (1999). Assessment Matters in Higher Education: choosing and using divers approaches. Buckingham: Open University Press.

CONSELL D’EUROPA (2002). Marc comú europeu de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació URL:http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cvc_mer.pdf

DE KETELE, J.M. (2006). «Caminhos para a Avaliaçao de Competencias». Revista Portuguesa de Pedagogia, 40 (3), p. 135-147.

DRESSEL, P. (1961). Evaluation in Higher Education. Cambridge: The Riverside Press/ Boston: Houghton Mifflin.

GENERALITAT DE CATALUNYA (2004). Síntesi de resultats de les proves d’avaluació de les competències bàsiques dels cursos 2003-2004. Barcelona: Departament d’Ensenyament.

GERARD, F.M. (2005). «L’évaluation des compétences à travers des situations complexes». Actes du Colloque de l’Admee-Europe, IUFM Champagne-Ardenne, Reims, 24-26 octubre 2005.

GIBBS, G. et al. (1989). 53 interesting ways to assess your students. Bristol: TES.

GIJBELS, D.; VAN WATERGING, G. i DOCHY, F. (2005). «Integrating assessment tasks in a problem-based learning environment». Assessment and evaluation in higher education, 30(1), p. 73-86.

HALL, K., i BURKE, W. (2003). Making formative Assessment Work. Londres: Open University Press.

KAFTAN, J. M., BUCH, G. A. i HAACK, A. (2006). «Using formative assessment to individualize instruction and promote learning». Middle School Journal, 37(4), p. 44-49.

LAURIER, M.D. (2005). «Évaluer les compétences: pas si simple…» Formation et Profession (Montreal), 11 (I), p. 14-17.

LE BOTERF, G. (2000). La ingeniería de las competencias. Barcelona: Gestión 2000.

Lévy-Leboyer, C. (2003). Gestión de las competencias. Cómo analizarlas. Cómo evaluarlas. Cómo desarrollarlas. Barcelona: Gestión 2000.

OCDE (2002). Proyecto DeSeCo: Définitions et sélection des competences. Fondements théoriques et conceptuels. Document de strategie. DEELSA/ED/CERI/CD (2002) 9.

MCDONALD, B. (1976): «Evaluation and the control of education», dins D. Tawney (comp.), Curriculum evaluation today: Trends and implications. Londres: McMillan. p. 125-136.

PERRENOUD, Ph. (2001). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó.

SCRIVEN, M. et al. (Eds.) (1967). Perspectives of Curriculum Evaluation. Chicago: RandMcNally.

STUFFLEBEAM, D., i SHINKFIELD, A. (1987). Evaluación sistemática. Barcelona: Paidós.

ZABALA, A., i ARNAU, L (2007). 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó.

Descàrregues

Publicades

2010-03-23

Com citar

Cabrera-Lanzo, N., & Martínez-Olmo, F. (2010). L’avaluació de les competències transversals a l’ensenyament universitari. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 3(1), 17–28. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.1312

Número

Secció

Articles de recerca